SM-G3609

SM-G3609 Samsung操作手册和用户指南

我们拥有 2个 SM-G3609 Samsung的操作手册和用户指南。

 • Samsung SM-G3609 (页: 765)

  目录
  • p. 1/765
   www.samsung.com 09/2014. Rev.1.6 Safety information
  • p. 2/765
   1 English ..........................2Shqip ...........................20ةيبرعلا .............................37Български .................54繁體中文 )香港) .............72 简体中文 ......................86 繁體中文 )台灣) ...........113 Hrvatski ....................128Čeština
  • p. 3/765
   English 2 Safety information Please read this important safety information before you use the device. It contains general safety information for devices and may include content that does not apply to your device. Follow the warning and caution information
  • p. 4/765
   English 3 Do not short-circuit the charger or the deviceDoing so may cause electric shock or fire, or the battery may malfunction or explode. Do not use your device outdoor during a thunderstormDoing so may result in electric shock or device malfunction.
  • p. 5/765
   English 4 Protect the device, battery and charger from damage• Avoid exposing your device and battery to very cold or very hot temperatures. • Extreme temperatures can damage the device and reduce the charging capacity and life of your device and battery.
  • p. 6/765
   English 5 Do not insert the device or supplied accessories into the eyes, ears, or mouthDoing so may cause suffocation or serious injuries. Do not handle a damaged or leaking Lithium Ion (Li-Ion) batteryFor safe disposal of your Li-Ion battery, contact your
  • p. 7/765
   English 6 • If you use medical equipment, contact the equipment manufacturer before using your device to determine whether or not the equipment will be affected by radio frequencies emitted by the device. • On an aircraft, using electronic devices can interfere
  • p. 8/765
   English 7 • Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the device, its parts, or accessories. If you notice strange smells or sounds coming from your device or the battery, or if you see smoke or liquids
  • p. 9/765
   English 8 Care and use your device properly Keep your device dry• Humidity and liquids may damage the parts or electronic circuits in your device. • Do not turn on your device if it is wet. If your device is already on, turn it off and remove the battery
  • p. 10/765
   English 9 Do not store your device near magnetic fields• Your device may malfunction or the battery may discharge from exposure to magnetic fields. • Magnetic stripe cards, including credit cards, phone cards, passbooks, and boarding passes, may be damaged
  • p. 11/765
   English 10 • If you feel discomfort, such as a muscle spasm, or disoriented, stop using the device immediately and consult a physician. • To prevent eye strain, take frequent breaks while using the device. Reduce the risk of repetitive motion injuriesWhen
  • p. 12/765
   English 11 Use caution when using the device while walking or moving• Always be aware of your surroundings to avoid injury to yourself or others. • Make sure the headset cable does not become entangled in your arms or on nearby objects. Do not paint or put
  • p. 13/765
   English 12 Ensure maximum battery and charger life• Avoid charging your device for more than a week, as overcharging may shorten battery life. • Over time, unused device will discharge and must be recharged before use. • Disconnect the charger from power
  • p. 14/765
   English 13 When cleaning your device, mind the following• Wipe your device or charger with a towel or an eraser.• Clean the battery terminals with a cotton ball or a towel.• Do not use chemicals or detergents. Doing so may discolour or corrode the outside
  • p. 15/765
   English 14 Ensure access to emergency servicesEmergency calls from your device may not be possible in some areas or circumstances. Before travelling in remote or undeveloped areas, plan an alternative method of contacting emergency services personnel. Protect
  • p. 16/765
   English 15 Malware and viruses To protect your device from malware and viruses, follow these usage tips. Failure to do so may result in damages or loss of data that may not be covered by the warranty service• Do not download unknown applications.• Do not
  • p. 17/765
   English 16 Specific Absorption Rate (SAR) certification information THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVESYour mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio
  • p. 18/765
   English 17 Correct disposal of this product (Waste Electrical & Electronic Equipment)(Applicable in countries with separate collection systems)This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories
  • p. 19/765
   English 18 Correct disposal of batteries in this product (Applicable in countries with separate collection systems)This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household
  • p. 20/765
   English 19 “THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED “AS IS.” SAMSUNG DOES NOT WARRANT CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE. SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO,
  • p. 21/765
   Shqip 20 Informacione sigurie Ju lutem lexoni informacionet e rëndësishme të sigurisë para se ta përdorni pajisjen. Përmban informacione të përgjithshme sigurie për pajisjet dhe mund të përfshijë materiale që nuk zbatohen për pajisjen tuaj. Ndiqni udhëzimet
  • p. 22/765
   Shqip 21 Mos krijoni qark të shkurtër në karikues ose pajisjeNëse veproni kështu mund të shkaktoni goditje elektrike ose zjarr, ose bateria mund të keqfunksionojë ose të pëlcasë. Mos e përdorni pajisjen jashtë gjatë një stuhieNëse veproni kështu mund të
  • p. 23/765
   Shqip 22 Mbrojeni pajisjen, baterinë dhe karikuesin nga dëmtimet• Mos e ekspozoni pajisjen dhe baterinë në temperatura shumë të ftohta ose shumë të nxehta. • Temperaturat ekstreme mund të dëmtojnë pajisjen dhe të ulin kapacitetin e karikimit dhe jetën e
  • p. 24/765
   Shqip 23 Mos përdorni bateri me jone litiume (Li-Ion), të cilat janë të dëmtuara ose me rrjedhjePër hedhjen në mënyrë të sigurt të baterisë Li-Ion, kontaktoni me qendrën e shërbimit të autorizuar më të afërt. Kujdes Mosrespektimi i lajmërimeve dhe rregullave
  • p. 25/765
   Shqip 24 • Pajisjet elektronike në makinën tuaj mund të keqfunksionojnë, për shkak të interferencës radio nga pajisja juaj. Kontaktoni me prodhuesin për më shumë informacione. Mos e ekspozoni pajisjen në tymra ose avuj të rëndëNëse veproni kështu mund të
  • p. 26/765
   Shqip 25 Veproni në përputhje me të gjitha paralajmërimet dhe rregullat e sigurisë për sa i përket përdorimit të pajisjeve celulare gjatë drejtimit të mjetitGjatë drejtimit të automjetit, drejtimi i sigurt i tij është përgjegjësia juaj e parë. Mos e përdorni
  • p. 27/765
   Shqip 26 Kujdesuni dhe përdoreni mirë pajisjen Mbajeni pajisjen të thatë• Lagështia dhe lëngjet mund të dëmtojnë pjesët ose qarqet elektronike në pajisjen tuaj. • Mos e ndizni pajisjen tuaj nëse është e lagur. Nëse pajisja juaj është e ndezur tashmë, menjëherë
  • p. 28/765
   Shqip 27 Mos e ruani pajisjen pranë fushave magnetike• Pajisja juaj mund të pësojë avari ose bateria mund të shkarkohet nëse ekspozohet në fusha magnetike. • Kartat me shirita magnetikë, si kartat e kreditit, kartat e telefonit, librezat dhe lejet plastike
  • p. 29/765
   Shqip 28 Pakësoni rrezikun e dëmtimeve nga lëvizjet e përsërituraKur kryeni veprime të përsëritura si shtypja e butonave, vizatimi i karaktereve në ekran me gishta, luajtja e lojërave mund të përjetoni jorehati në duar, qafë, shpatulla ose pjesë të tjera
  • p. 30/765
   Shqip 29 Mos e përdorni pajisjen nëse është e thyer ose e prishurXhami i thyer ose akriliku mund të dëmtojë duart ose fytyrën tuaj. Dërgojeni pajisjen në një qendër shërbimi Samsung për riparim. Instalojini me kujdes aparatet dhe pajisjet celulare• Sigurohuni
  • p. 31/765
   Shqip 30 Kur përdorni pajisjen, mos harroni• Mbajeni pajisjen vertikalisht, siç do të mbanit telefonin e zakonshëm.• Flisni direkt në mikrofon. Mos e çmontoni, mos e ndryshoni apo riparoni pajisjen tuaj• Ndryshimet apo modifikimet mbi pajisjen tuaj mund
  • p. 32/765
   Shqip 31 Mbajini me kujdes kartat SIM, kartat e memorjes ose kabllot• Kur futni një kartë ose lidhni një kabëll me pajisjen tuaj, sigurohuni që karta është e futur ose kablli është i lidhur në anën e duhur. • Mos e hiqni kartën ndërkohë që pajisja është
  • p. 33/765
   Shqip 32 • Në rast se pajisja juaj është humbur ose vjedhur, ndryshoni fjalëkalimet në llogaritë tuaja në mënyrë që të mbroni informatat tuaja personale. • Shmangni përdorimin e aplikacioneve nga burime të panjohura dhe bllokoni pajisjen tuaj me një model,
  • p. 34/765
   Shqip 33 Informacioni mbi certifikimin e Koeficientit Specifik të Absorbimit (SAR) KY APARAT PËRMBUSH UDHËZIMET NDËRKOMBËTARE MBI EKSPOZIMIN NDAJ VALËVE RADIOAparati juaj celular është një transmetues dhe marrës radio. Është projektuar për të mos tejkaluar
  • p. 35/765
   Shqip 34 Hedhja e këtij produkti sipas rregullave (Hedhja e Pajisjeve Elektrike dhe Elektronike)(E aplikueshme në shtetet me sisteme të veçanta grumbullimi)Ky shënim mbi produkt, aksesor ose literaturë tregon që produkti dhe aksesorët e tij elektronikë (p.sh.
  • p. 36/765
   Shqip 35 Deklarim për mosmbajtje përgjegjësie Disa përmbajtje dhe shërbime të lejuara nëpërmjet kësaj pajisjeje i përkasin palëve të treta dhe janë të mbrojtura nga e drejta e autorit, patenta, marka tregtare dhe/ose nga ligje të tjera mbi pronën intelektuale.
  • p. 37/765
   Shqip 36 Shërbimet e palëve të treta mund të përfundojnë ose të ndërpriten në çdo kohë, dhe Samsung-u nuk merr përsipër ose garanton që çdo përmbajtje ose shërbim do të mbetet i disponueshëm për ndonjë periudhë kohore. Përmbajtja dhe shërbimet transmetohen
  • p. 38/765
   ةيبرعلا 37 ناملأا تامولعم يوتحت يهف .زاهجلا مادختسا لبق هذه ةمهملا ناملأا تامولعم ةءارق ىجرُي قبطني لا ىوتحم نمضتت دقو ةزهجلأاب ةصاخلا ةماعلا ناملأا تامولعم ىلع نيرخلآا ةباصإ وأ كتباصإ بنجتل هيبنتلاو ريذحتلا تامولعم عبتا .كزاهج ىلع .زاهجلاب فلت عوقو بنجتلو
  • p. 39/765
   ةيبرعلا 38 زاهجلا وأ نحاشلل ةيئابرهكلا ةرادلا سملات لا لطعتت دقو ،قيرح بوشن وأ ةيئابرهك ةمدصل ضرعتلا يف كلذب مايقلا ببستي دق .رجفنت وأ ةيراطبلا ةيدعرلا فصاوعلا للاخ جراخلاب كزاهج مدختست لا .زاهجلا لطعت وأ ةيئابرهك ةمدصل ضرعتلا يف كلذ ببستي دقف ةكرشلا نم
  • p. 40/765
   ةيبرعلا 39 رئاودلا رصق ىلإ يدؤي دق امم ،يلاع يجراخ طغضل زاهجلا ضيرعت بنجت .نيخستلا طرف وأ ةيلخادلا ةيئابرهكلا فلتلا نم نحشلا زاهجو ةيراطبلاو زاهجلا ةيامح ةديدش وأ ضافخنلاا ةديدش ةرارحلا تاجردل ةيراطبلاو كزاهج ضيرعت بنجت .عافترلاا ةعس نم للقتو زاهجلا فلت
  • p. 41/765
   ةيبرعلا 40 .حيحص لكشب زاهجلل مهمادختسا نم دكأت ،زاهجلل لافطلأا مادختسا ةلاح يف كمف يف وأ ،كينذأ وأ ،كينيع يف هب ةقفرملا تاقحلملا وأ زاهجلا لخدت لا .ةريطخ تاباصلإ ضرعتلا وأ قانتخلإل ضرعتلل كلذ يدؤي دقف )نويإ يل( نويإ مويثيل بيرست اهب وأ ةفلات ةيراطب مدختست
  • p. 42/765
   ةيبرعلا 41 ةزهجأ عم لخادتلا يف ةينورتكللإا ةزهجلأا مادختسا ببستي دق ،ةرئاطلا ىلع دنع زاهجلا ليغشت فاقيإ نم ققحت .ةرئاطلاب ةصاخلا ةينورتكللإا ةحلاملا عضو يف زاهجلا مادختسا كنكمي ،علاقلإا دعب .اهطوبه وأ ةرئاطلا علاقإ .كلذب ةرئاطلا يف لوؤسملا حمس اذإ ناريطلا
  • p. 43/765
   ةيبرعلا 42 ًاناخد تيأر اذإ وأ ،ةيراطبلا نم وأ كزاهج نم ةبيرغ حئاور ثاعبنا تظحلا اذإ ىلع زاهجلا مادختسا نع فقوت ،ةيراطبلا نم وأ زاهجلا نم ثعبنت لئاوس وأ جنوسماس ةنايص زكرم ىلإ هب هجوتو روفلا .راجفنا وأ قيرح ثودح يف كلذب مايقلا مدع ببستي دق ءانثأ لومحملا مادختساب
  • p. 44/765
   ةيبرعلا 43 حيحص لكشب كزاهج مدختساو رذحلا خوت كزاهج فافج ىلع ظفاح لخاد ةدوجوملا ةينورتكللإا تارادلا وأ ءازجلأا فلتت دق لئاوسلاو ةبوطرلا .زاهجلا فقوأ ،لعفلاب ليغشتلا ديق كزاهج ناك اذإ .ًلالبم ناك اذإ زاهجلا ليغشتب مقت لا ،زاهجلا ليغشت فاقيإ مدع ةلاح يف( روفلا
  • p. 45/765
   ةيبرعلا 44 ةيسيطانغملا تلااجملا نم برقلاب كزاهج نزخت لا تلااجملل ضرعتلا نم ةيراطبلا غرفت نأ نكمي وأ كزاهج لطعتي دق .ةيسيطانغملا فتاهلا تاقاطبو نامتئلاا تاقاطب كلذ يف امب ،ةيسيطانغملا لصفلا تاقاطب .ةيسيطانغملا تلااجملا لعفب لطعتت نأ نكمي ةيجراخلا تارمملاو
  • p. 46/765
   ةيبرعلا 45 ةرركتملا ةكرحلل ةجيتن تاباصلإا رطاخم للق فورحلا مسرو ،حيتافملا ىلع طغضلا لثم ،ةرركتم تاكرح ءارجإب موقت امدنع ،كيدي يف ئجافم بعتب رعشت دقف ،باعللأا ليغشت وأ ،كعباصأب سمللا ةشاش ىلع مادختسا دنع .كدسج نم ىرخأ ءازجأ يأ يف وأ ،كيفتك يف وأ ،كتبقر يف
  • p. 47/765
   ةيبرعلا 46 هيلع تاقصلم يأ عضت لاو كزاهج ءلاطب مقت لا اهليغشت عنمتو ،ةكرحتملا ءازجلأا ةكرح قوعت نأ نكمي تاقصلملاو ءلاطلاف .ةحيحص ةقيرطب ةيندعملا ءازجلأا سمل دض وأ ،ءلاطلا دض ةيساسحلا نم يناعت تنك اذإ ةلاح يفو .دلجلا مروت وأ ،اميزكلإا وأ ،هكحلل ضرعتت دقف ،زاهجلاب
  • p. 48/765
   ةيبرعلا 47 اهرمع نم دحلا يف ةليوط ةرتفل مادختسا نودب تايراطبلا كرت ببستي دق وأ تايراطبلا لطعت يف ًاضيأ كلذ ببستي دق .اهئادأ ةدوجو يضارتفلاا .قيرح بوشن يف ببستي وأ اهراجفنا يضارتفا رمع لوطأ نامضل ليلدلا اذه يف ةدراولا تامولعملا ةفاك عبتا ةجيتن هئادأ ةدوج
  • p. 49/765
   ةيبرعلا 48 همادختسا نم دوصقم ريغ رخآ ءيش يلأ زاهجلا مادختسا بنجت .لطعتلل كزاهج ضرعتي دق ماع لكشب زاهجلا مادختسا دنع نيرخلآا جاعزإ بنجت رملأا اذهب نيصتخملا ىلإ زاهجلا ةنايص ةيلوؤسم كرتا ،زاهجلا فلت نع رفسي دق زاهجلا ةنايصب نيصتخم ريغ صاخشلأ حامسلاف .نامضلا
  • p. 50/765
   ةيبرعلا 49 وأ ةساسحلا تامولعملا برست مدع ىلع صرحاو ةيصخشلا كتانايب ةيامحب مق اهمادختسا ةءاسإ .ةمهملا كتانايب نم ةيطايتحا ةخسن لمع ىلع صرحا ،زاهجلا مادختسا ءانثأ .تانايبلا نادقف نع ةلوؤسم تسيل جنوسماس ،كتانايب عيمج نم ةيطايتحا ةخسن لمعب مق ،زاهجلا نم صلختلا
  • p. 51/765
   ةيبرعلا 50 تاسوريفلاو ةراضلا جماربلا .ةيلاتلا مادختسلاا حئاصن عبتا ،تاسوريفلاو ةراضلا جماربلا نم كزاهج ةيامحل لا دق ءايشأ يهو تانايبلا نادقف وأ تايفلت ثودح يف كلذب مايقلا مدع ببستي دق نامضلا ةمدخ يف ةلومشم نوكت .ةفورعم ريغ تاقيبطت ليزنتب مقت لا .اهيف قوثوملا
  • p. 52/765
   ةيبرعلا 51 )SAR( ددحملا صاصتملاا لدعم دامتعا تامولعم يكلسلالا تاجومل ضرعتلاب ةصاخلا ةيلودلا تاداشرلإا عم قفاوتي زاهجلا اذه .يكلسلال لابقتساو لاسرإ زاهج نع ةرابع كيدل دوجوملا لومحملا فتاهلا زاهج يكلسلالا تاجومل ضرعتلاب ةصاخلا دودحلا زواجتي لا ثيحب ممصم زاهجلا
  • p. 53/765
   ةيبرعلا 52 جتنملا اذه نم ميلسلا صلختلا )ةينورتكللإاو ةيئابرهكلا ةزهجلأا تايافن( )ةلصفنم عيمجت ةمظنأ مدختست يتلا نادلبلا يف قبطم( ،هتايلامك وأ جتنملا تاعوبطم نم يأ ىلع ةرابعلا كلت ترهظ نإ هتايلامك وأ جتنملا اذه نم صلختلا نكمي لا هنأ ينعي اذهف نمض هريغ عم
  • p. 54/765
   ةيبرعلا 53 ةيلوؤسملا ءلاخإ كلم يه زاهجلا اذه ربع اهيلإ لوصولا متي يتلا تامدخلاو تايوتحملا ضعب نإ عارتخلاا تاءارب نيناوقو رشنلاو عبطلا قوقحب ةيمحم نوكت كلذلو ،ةثلاث فارطأ تايوتحملا هذه ميدقت متي .ةيركفلا ةيكلملا نيناوق وأ/و ةلجسملا ةيراجتلا تاملاعلاو مادختسا
  • p. 55/765
   Български 54 Информация за безопасност Моля, прочетете тази важна информация за безопасност, преди да използвате устройството. Тя съдържа обща информация за безопасност на устройствата и може да включва информация, която не се отнася за вашето устройство.
  • p. 56/765
   Български 55 Не използвайте устройството, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръцеТова може да предизвика токов удар. Не предизвиквайте късо съединение в зарядното устройствоТова може да предизвика токов удар или пожар или батерията може да се
  • p. 57/765
   Български 56 • Никога не блъскайте или пробивайте устройството.• Избягвайте излагането на устройството на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване. Защитавайте устройството, батерията и зарядното устройство от
  • p. 58/765
   Български 57 Не поставяйте устройството или предоставените аксесоари в очите, ушите или устатаТова може да причини задушаване или сериозно нараняване. Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерияСвържете се със своя местен оторизиран
  • p. 59/765
   Български 58 • В самолета използването на електронни уреди може да доведе до смущения в електронните навигационни уреди на летателния апарат. Изключвайте устройството си винаги при излитане и приземяване. След излитане можете да използвате устройството ако
  • p. 60/765
   Български 59 Ако забележите странна миризма или звук, излизащи от устройството или батерията, или ако видите пушек или течност, изтичащи от устройството или батерията, спрете да използвате устройството незабавно и го отнесете до сервизен център на SamsungВ
  • p. 61/765
   Български 60 Използвайте и се грижете за своето устройство правилно Пазете устройството сухо• Влажността и течностите може да повредят частите или електронните вериги в устройството. • Не включвайте устройството ако е мокро. Ако устройството ви е вече включено,
  • p. 62/765
   Български 61 Не оставяйте устройството в близост до магнитни полета• Устройството ви може да се повреди или батерията да се разреди вследствие на излагането на магнитни полета. • Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори,
  • p. 63/765
   Български 62 Намалете риска от нараняване при повтарящи се движенияКогато извършвате дейности многократно като натискане на клавиши, писане по сензорния екран с пръстите си или игра на игри, може понякога да изпитате дискомфорт в ръцете, врата и рамената
  • p. 64/765
   Български 63 Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху вашето устройство• Боята и стикерите може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. • Ако сте алергични към боята или металните части на устройството, може да почувствате
  • p. 65/765
   Български 64 • Следвайте всички инструкции в това ръководство, за да осигурите най-дългия възможен живот за своето устройство и батерия. Повредите или лошите работни характеристики, причинени от неспазването на тези предупреждения и инструкции, може да анулират
  • p. 66/765
   Български 65 Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате устройството на обществени места Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват устройството виАко позволите устройството ви да бъде обслужвано от неквалифицирани служители, то
  • p. 67/765
   Български 66 Защитете личната си информация и предотвратете изтичане или злоупотреба с чувствителна информация• Трябва да архивирате важната информация, докато използвате устройството. Samsung не носи отговорност за загубата на вашите данни. • При изхвърляне
  • p. 68/765
   Български 67 Злонамерен софтуер и вируси За да защитите устройството си от злонамерен софтуер и вируси, следвайте тези съвети. Неспазването на тези правила може да доведе до повреда или загуба на данни, които може да не се покриват от гаранцията• Не теглете
  • p. 69/765
   Български 68 Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR) УСТРОЙСТВОТО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИО-ВЪЛНИВашето мобилно устройство е радио предавател и приемник. То е конструирано да не надвишава
  • p. 70/765
   Български 69 Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот (Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)Тази маркировка на продукта, принадлежностите или литературата
  • p. 71/765
   Български 70 Правилно изхвърляне на батериите в този продукт (Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови
  • p. 72/765
   Български 71 “СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД.” SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО
  • p. 73/765
   繁體中文 )香港) 72 安全資訊 請在使用裝置前閱讀此重要安全資訊。此資訊包含適用於本裝置的一般安全資訊並可能包括不適用於本裝置的內容。請按照警告和注意資訊執行操作以防止對您本人或他人造成傷害或防止損害您的裝置。 術語「裝置」是指本產品及其電池、充電器以及本產品隨附的物品和用於本產品的三星認可配件。 警告 不遵照安全警告和規定會導致嚴重傷害或死亡 請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座不安全的連接會導致觸電或火災。 請勿用濕手碰觸電源線,或透過拉拽線纜的方式拔下充電器這樣做可能會導致觸電死亡。
  • p. 74/765
   繁體中文 )香港) 73 請勿在雷暴時於室外使用裝置這樣做可能會導致觸電或裝置故障。 使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品 使用通用電池或充電器可能會縮短裝置的使用壽命或 導致裝置出現故障。它們也可能會導致火災或導致電池爆炸。 只可使用專為您的裝置設計並經過三星認可的電池和 充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞裝置。 三星不會對用戶使用非三星認可的配件或用品的安全 負責。 請勿將裝置放在後褲袋或掛在腰部 若過多壓力施加到裝置上,可能會使裝置損壞、爆炸或 引起火災。 若發生碰撞或摔倒,可能會使您受傷。
  • p. 75/765
   繁體中文 )香港) 74 防止電池接觸金屬物體,否則可能會使電池正負極連 接,致使電池暫時或永久損壞。 不要使用損壞的充電器或電池。 請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置 電池可能會洩漏。 裝置可能會過熱並引起火災。 請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放裝置灰塵或異物可能會導致您的裝置出現故障,並可能導致火災或觸電。 不要使多用途插孔和充電器小端與液體、灰塵、金屬粉末或鉛筆芯等導電材料接觸導電材料可能導致端子短路或發生腐蝕,從而引起爆炸或火災。 請勿咬或吮吸裝置或電池 這樣做可能會損壞裝置或導致爆炸或火災。
  • p. 76/765
   繁體中文 )香港) 75 注意 不遵照安全注意事項和規定會導致人身傷害或財產損失 不要在其他電子裝置附近使用裝置 大多數電子裝置都使用無線電頻率訊號。您的裝置可能 會干擾其他電子裝置。 使用 LTE 數據連線可能會導致干擾其他裝置,例如音 訊裝置和電話。 請勿在醫院、飛機或汽車等會受無線電頻率干擾的場合使用您的裝置 避免在起搏器 15 cm 範圍內使用裝置 )如有可能(,因為 裝置可能會干擾起搏器。 為了儘量減少對起搏器的干擾,請將身體背對起搏器 使用裝置。 如果您個人使用任何醫療設備,在使用裝置之前,請與
  • p. 77/765
   繁體中文 )香港) 76 如果您使用助聽器,請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊有些助聽器可能會受裝置的無線電頻率干擾。在使用裝置之前,請與製造商聯繫,以確定是否會被裝置發出的無線電頻率影響您的助聽器。 請勿在發射無線電頻率的設備或儀器 )例如音響系統或無 線電天線塔 ) 附近使用裝置 無線電頻率可能會導致裝置故障。 在可能發生爆炸的環境下關閉裝置 在可能發生爆炸的環境下關閉裝置,而非取出電池。 在可能發生爆炸的環境下始終遵守規定、指示和標誌 進行作業。 請勿在加油站 )服務站( 或靠近易燃物品、化學製劑及在
  • p. 78/765
   繁體中文 )香港) 77 將裝置放在容易拿到的位置。無須從道絡上移開視線, 即可拿到無線裝置。如果您在不方便時收到來電,可讓您的語音信箱替您應答。 在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、 雪、冰和交通繁忙時會造成危險。 請勿記事或查找電話號碼。記下「待辦事項」清單或 查找通訊錄會分散您的注意力,而忽視開車安全的首要責任。 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電 話。嘗試計劃在停車後撥打電話。 談話時請勿情緒緊張或激動,導致分心。讓與您交談的 人知道您正在開車,並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。
  • p. 79/765
   繁體中文 )香港) 78 請勿將裝置存放在過熱或過冷的地方。建議在溫度介於 5 ℃ 至 35 ℃ 的地方使用裝置 請勿在溫度極高的區域存放裝置,例如夏季的汽車內。 這樣做可能會導致螢幕故障,造成裝置損壞或導致電池爆炸。 不要將裝置長時間暴露在陽光直射環境下,如放在汽車 儀錶板上。 請勿將裝置與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鏈一同存放 裝置可能會出現殘缺或出現故障。 如果電池端子與金屬物品接觸,則可能會導致發生火 災。 請勿將裝置存放在磁場附近 暴露於磁場中,裝置可能出現故障或電池可能放電。 磁條卡,包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡,均
  • p. 80/765
   繁體中文 )香港) 79 使用時要小心暴露在閃爍的燈光下 使用裝置時,室內不應全部關燈,並且螢幕不應距離 眼睛太近。 當您長時間暴露在閃爍的燈光下觀看影片或玩發光的遊 戲,就可能會癲癇發作或眩暈。如果您感到任何不適,立即停止使用該裝置。 如果與您相關的人在使用類似裝置時出現過癲癇發作或 者眩暈的情形,請在使用裝置前諮詢醫生。 若有感到不適,例如肌肉痙攣或分不清方向,請立即停 止使用裝置並諮詢醫生。 為避免眼疲勞,請在使用裝置過程中經常休息。 降低重複性動作損傷的危險反覆進行按鍵、用手指在螢幕上書寫或玩遊戲等重複性動作時,您的手腕、頸部、肩部或身體的其他部位有時會感到不適。使用裝置一段時間後,應放鬆一下握住裝置的手,輕輕地按下按鍵,並適當休息。如果在使用時或使用後仍然感到不適,請停止使用並去看醫生。
  • p. 81/765
   繁體中文 )香港) 80 行走或移動期間使用裝置時的注意事項 始終注意周圍環境,以避免傷害自己或他人。 確保耳機線不會糾纏在您的手臂或附近的物件。 請勿給裝置上漆或貼上貼紙 油漆和貼紙會阻塞裝置零件並妨礙正常使用。 如果您對油漆或產品的金屬零件過敏,皮膚可能會發生 發癢,皮膚炎,或腫脹等。如果此現象發生,請停止使用並諮詢您的醫生。 如果裝置破裂或損壞,切勿繼續使用碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將裝置帶到三星服務中心予以修理。 謹慎安裝流動裝置和設備 確保將流動裝置或相關設備安全地安裝于車內。 避免將裝置和配件安放于氣囊張開區域或附近。無線設
  • p. 82/765
   繁體中文 )香港) 81 當充電器不使用時,請斷開電源。 電池只能用於指定用途。 長時間不用電池可能會縮短其使用壽命及效能。這也可 能導致電池發生故障或爆炸,或造成火災。 遵照本手冊中的所有說明以確保裝置和電池獲得最長的 使用壽命。因未能遵照警告和說明而造成的損壞或效能不佳,製造商將不予保修。 裝置可能會隨著時間而磨損。儘管有些零件和維修在有 效期可獲得保固,但因使用未經認可的配件而造成的損壞或變形不屬保固範疇。 使用裝置時,請留意下列事項 保持裝置呈豎直方向,就如同使用傳統電話一樣。 直接對著話筒說話。
  • p. 83/765
   繁體中文 )香港) 82 在公共場所使用裝置時避免干擾他人 只允許具備相關資格的人員維修裝置若由不具備相關資格的人員維修裝置可能會造成裝置損壞,且不予保修。 謹慎處理 SIM 卡、記憶卡或纜線 插入卡或將纜線連接到裝置時,確保卡或纜線的插入面 或連接面正確。 裝置正在傳送或存取資料時,請勿取出卡,否則可能造 成資料丟失或損壞裝置或記憶卡。 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他裝置的電磁干 擾。 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不 乾淨,請用軟布擦拭。 強行插入卡或連接纜線,或操作不當可能會導致裝置的
  • p. 84/765
   繁體中文 )香港) 83 定期檢查帳戶以避免未獲許可或可疑的使用。若發現存 在誤用個人資訊的現象,請聯絡您的服務供應商以刪除或更改帳戶資訊。 如果裝置丟失或被盜,請更改帳戶密碼以保護您的個 人資訊。 避免使用未知來源的應用程式,並透過圖案、密碼或 PIN 碼鎖定裝置。 請勿發佈受版權保護的材料未經內容擁有者同意,請勿發佈受版權保護的材料。這麼做會違反版權法。製造商對於使用者做出的任何有關受版權保護的材料的違法使用所造成的法律事項概不負責。 當攜帶產品或佩戴在身上使用它時,請使其與身體保持 5 毫米的距離,以確保符合
  • p. 85/765
   繁體中文 )香港) 84 特定吸收率 )SAR) 認證資訊 此裝置達到無線電波輻射的國際指引您的流動裝置是無線電發射機和接收機。它的設計不超過國際指引建議的無線電波輻射 )無線電頻率電磁場( 的 限制。該指引是由一個獨立的科學組織 )ICNIRP(,包括 設計,以保證所有人的安全,無論年齡和健康狀況的安全係數。無線電波暴露準則使用的計量單位為特定吸收率或 SAR。 流動裝置的 SAR 限制為 2.0 W/kg。 免責聲明 此裝置可存取的部分內容及服務屬第三方所有,受版權、專利權、商標及/或其他知識產權等法例保障。這些內容及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權,閣下不可使用任何內容或服務。在不限制上述項目原則下,除非有關內容擁有者或服務供應商表明授權,否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此裝置所顯示的任何內容或服務,以及利用其創作衍生物品。第三方內容及服務按照原樣提供。三星對提供的內容或服務
  • p. 86/765
   繁體中文 )香港) 85 第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不作任何聲明或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。第三方傳送內容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性之原則下,三星對此裝置的任何內容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。
  • p. 87/765
   简体中文 86 安全信息 请在使用设备前阅读本重要安全信 息。该信息包含适用于本设备的一 般安全信息并可能包括不适用于本 设备的内容。请遵循警告和注意信 息以免对您本人或他人造成伤害或 避免损坏您的设备。 术语“设备”是指本产品及其电池、充电器以及本产品随附的物品和用于本产品的三星许可配件。 警告 不遵守安全警告和规定会导 致严重伤害或死亡 请勿使用损坏的电源线或插头或者 松动的电源插座不安全的连接会导致电击或火灾。
  • p. 88/765
   简体中文 87 请勿用湿手接触电源线,或通过拉 拽电线的方式拔下充电器否则可能会导致触电死亡。 请勿弯折或损坏电源线否则可能会导致电击或火灾。 请勿在充电时使用设备或用湿手接 触设备否则可能会导致电击。 避免充电器或设备短路否则可能会导致电击或火灾,或使电池发生故障或爆炸。 请勿在雷雨天气在室外使用设备否则可能会导致电击或设备故障。 使用制造商认可的电池、充电器、 配件和用品 • 使用通用电池或充电器可能会缩短设备的使用寿命或导致设备出现故障。它们也可能会导致火灾或导致电池爆炸。
  • p. 89/765
   简体中文 88 • 只可使用专为设备设计且经过三星认可的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成危险或损坏设备。 • 在用户使用未经三星认可的配件或用品时,三星不对用户的安全负责。 请勿将设备放在后裤袋或挂在腰部 • 如果用力过猛,可能会使设备损坏、爆炸或引起火灾。 • 如果碰到或摔倒,可能会使您受伤。 请勿使充电器或设备滑落,或对其 造成碰撞小心处理和处置设备及充电器 • 请勿将电池或设备掷于火中。请勿将电池或设备放在加热设备 (例如微波炉、烤箱或散热器) 的里面或上面。设备过热可能会发生爆炸。处理废旧电池或设备时,请遵守当地各项相关法规。
  • p. 90/765
   简体中文 89 • 请勿挤压或刺穿设备。 • 请勿让设备受到外部高压,否则可能导致内部短路和过热。 保护设备、电池及充电器免于损坏 • 避免让设备和电池暴露在极冷或极热的温度下。 • 极端的温度会损坏设备、降低设备的充电容量以及缩短设备和电池的使用寿命。 • 防止电池接触金属物体,否则可能会使电池正负极连接,致使电池暂时或永久损坏。 • 请勿使用损坏的充电器或电池。 请勿在热水器、微波炉、炙热的煮 食设备或高压容器附近或内部存放 设备 • 电池可能会泄漏。 • 设备可能会过热而引起火灾。
  • p. 91/765
   简体中文 90 请勿在灰尘或风成物质集中区域使 用或存放设备灰尘或异物可能导致设备故障、引起火灾或触电。 防止多功能插口和充电器较小一端 接触液体、灰尘、金属粉末或铅笔 芯等导电材料导电材料可能导致触点短路或发生腐蚀,从而引起爆炸或火灾。 请勿咬或吸吮设备或电池 • 否则可能会损坏设备或导致爆炸或火灾。 • 儿童或动物会因吞咽小零件而窒息。 • 如果儿童使用设备,请确保他们正确地使用设备。 请勿将设备或随附的配件戳向眼 睛、耳朵或嘴巴否则会造成窒息或严重伤害。
  • p. 92/765
   简体中文 91 请勿使用已损坏或泄漏的电池如欲安全处置电池,请联系最近的授权服务中心。 注意 不遵守安全注意事项和规定会 导致人身伤害或财产损失 请勿在其他电子设备附近使用设备 • 大多数电子设备都使用无线电频率信号。您的设备可能会干扰其他电子设备。 • 使用 LTE 数据连接可能会导致干扰其他设备,例如音响设备和电话。 请勿在医院、飞机或汽车等可能受 无线电频率干扰的场合使用您的设备 • 如有可能,请避免在起搏器 15 cm 范围内使用设备,其原因是设备可能会干扰起搏器。
  • p. 93/765
   简体中文 92 • 为了尽量减少心脏起搏器的干扰,请在与起搏器相反的身体另一侧使用设备。 • 如果使用医疗设备,请在使用本设备之前联系医疗设备制造商,以确定该设备是否会受本设备所发出的无线电频率影响。 • 在飞机上,使用电子设备会干扰飞机的电子导航仪。确保设备在飞机起飞和着陆期间一直关闭。起飞后,您可在得到机组人员允许的情况下以飞行模式使用设备。 • 汽车的电子设备可能因设备的无线电干扰而出现故障。有关详细信息,请联系制造商。 请勿将设备放在具有浓烟或浓雾的 地方否则可能会损坏设备的表面或导致设备故障。
  • p. 94/765
   简体中文 93 如果您使用助听器及植入耳蜗,请 联系制造商了解有关无线电干扰的 信息本设备发出的无线电频率可能会干扰某些助听器及植入耳蜗。使用本设备之前,请联系制造商,以确定该设备是否会受本设备所发出的无线电频率影响。 请勿在发射无线电频率的设备或仪 器 (例如音响系统或无线电天线塔) 附近使用设备无线电频率可能会导致设备故障。 在可能发生爆炸的环境下关闭设备 • 在可能发生爆炸的环境下关闭设备,而非取出电池。 • 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。 • 请勿在加油站或靠近易燃物品、化学制剂的地方和爆炸区域使用设备。
  • p. 95/765
   简体中文 94 • 切勿在放有设备、设备零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。 若您注意到设备或电池有异味或异 响,或者看到设备或电池冒烟或泄 漏,请立即停止使用并联系三星服 务中心进行维修否则可能会导致火灾或爆炸。 请遵守有关驾车时使用设备的所有 安全警告和规定开车时,安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止,请不要在驾车时使用设备。为了您和他人的安全,请依据良好的公共素质进行操作并记住以下提示: • 了解设备及其便利功能,如快速拨号和重拨。这些功能可帮助您减少使用设备拨打电话或接听来电所需的时间。
  • p. 96/765
   简体中文 95 • 将设备放在容易拿取的位置。无需从道路移开视线即可拿取无线设备。如果您在不方便时收到来电,请让您的语音信箱替您接听。 • 在交通繁忙或危险天气条件下暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和交通繁忙可造成危险。 • 请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通讯簿会转移您的注意力,从而忽视驾驶安全的首要责任。 • 理智拨号并评估交通状况。在不前行时或交通堵塞时拨打电话。尝试计划在停车后拨打电话。 • 请勿在谈话中情绪紧张或激动,导致分心。让与您交谈的人知道您正在驾车,并暂停有可能转移您对道路注意力的谈话。
  • p. 97/765
   简体中文 96 妥善保养和使用设备 保持设备干燥 • 湿汽和液体会损坏设备部件或电路。 • 设备潮湿时请勿开机。如果设备已开机,请立即将其关闭并取下电池 (如果设备无法关机或无法取下电池,请维持现状)。然后用毛巾擦干设备并联系当地三星服务中心。 • 本设备配备内置液体指示器。设备被水损坏可能会使制造商的保修失效。 设备只能存放在平整的表面上如果设备滑落,则会被损坏。
  • p. 98/765
   简体中文 97 请勿将设备存放在过热或过冷的 地方。建议在温度介于 5 ℃ 至 35 ℃ 的地方使用设备 • 请勿在温度极高的区域存放设备,例如夏季的汽车内。否则可能会导致屏幕故障,造成设备损坏或导致电池爆炸。 • 请勿将设备长时间暴露在阳光直射环境下,如放在汽车仪表板上。 • 在 0 ℃ 至 45 ℃ 之间的环境温度下存放电池。 请勿将设备与金属物品,如硬币、 钥匙和项链一同存放 • 本设备可能会被刮花或发生故障。 • 如果电池触点与金属物品接触,则可能会导致火灾。
  • p. 99/765
   简体中文 98 请勿将设备存放在磁场附近 • 当暴露于磁场时,设备可能出现故障或电池可能放电。 • 磁条卡 (包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡) 可能会被磁场损坏。 如果设备过热,请停止使用设备或 应用程序一段时间皮肤长时间接触温度过高的设备可能造成低温烫伤,如红点和色素沉着。 请勿在电池盖取下的情况下使用 设备电池可能会从设备掉落,从而造成损坏或故障。 如果设备有闪光灯或指示灯,请勿 靠近人或动物的眼睛使用接近眼睛使用闪光灯可能导致视力暂时消失或损害眼睛。
  • p. 100/765
   简体中文 99 闪光灯下设备使用须知 • 使用设备时,室内应开一些灯,并且屏幕不应靠眼睛太近。 • 闪光灯下观看影片或玩 Flash 游戏时间过长时,可能会发生痉挛或晕厥。如果感到有任何不适,立即停止使用设备。 • 如果与您相关的人在使用类似设备时出现过痉挛或晕厥的情形,请在使用设备前咨询医生。 • 若有感到不适,例如肌肉痉挛或分不清方向,请立即停止使用设备并咨询医生。 • 为避免眼疲劳,请在使用设备过程中经常休息。
  • p. 101/765
   简体中文 100 减少反复性动作损伤的危险反复执行按键、用手指在屏幕上书写或玩游戏等重复性动作时,您的手腕、颈部、肩膀或身体的其他部位可能偶尔会感到不适。使用设备一段时间后,请松弛一下握住设备的手,轻轻地按下按键,并适时地休息一下。如果休息后在使用时或使用后仍然感到不适,请停止使用并咨询医生。 使用耳机时保护听力和耳朵 • 过度接触强音会造成听力损伤。 • 行走时接触强音可能会分散您的注意力,从而造成事故。
  • p. 102/765
   简体中文 101 • 始终把音量调低再将耳机插入音频来源,并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。 • 在干燥的环境下,耳机内可能会积聚静电。避免在干燥的环境下使用耳机;在将耳机连接到设备之前,接触金属物体以释放静电。 • 请勿在驾驶或骑马时使用耳机。否则可能会分散您的注意力并造成意外,视您所在的地区而定,这也可能属于非法行为。 在行走或移动期间使用设备的注意 事项 • 始终注意周围环境,以避免伤害自己或他人。 • 确保耳机线不会缠绕您的手臂或附近的物体。
  • p. 103/765
   简体中文 102 请勿给设备上油漆或粘贴纸 • 油漆和贴纸会阻塞设备零件并妨碍正常使用。 • 如果对设备的漆或金属零件过敏,可能会引起皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当出现上述情况,请停止使用并咨询医生。 请勿在设备有裂痕或破损时使用碎玻璃可能伤害到您的手和脸。请联系当地三星服务中心予以修理。 小心安装设备 • 确保将设备或相关设备安全地安装于车内。 • 不可将设备和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时,如果气囊迅速膨胀,会导致严重损伤。
  • p. 104/765
   简体中文 103 请勿使设备滑落或对其造成碰撞 • 设备可能会损坏或出现故障。 • 如果弯折或将其变形,可能会损坏设备或零件出现故障。 确保电池和充电器达到最长使用 寿命 • 设备连续充电不得超过一周,过度充电可能会缩短电池寿命。 • 设备长期放置不用会逐渐放电,使用前必须重新充电。 • 设备闲置不用时,需断开电源。 • 电池只能用于指定用途。 • 长时间不用电池可能会缩短其使用寿命及降低性能。这也可能导致电池发生故障或爆炸,或造成火灾。 • 遵照本说明书中的所有说明以确保设备和电池获得最长的使用寿命。因未能遵照警告和说明而造成的损坏或性能不佳,制造商将不予保修。
  • p. 105/765
   简体中文 104 • 设备可能会随着时间而磨损。尽管有些零件和维修在有效期可获得保修,但因使用未经认可的配件而造成的损坏或变形不属保修范畴。 使用设备时,请留意下列事项 • 保持设备呈竖直方向,如同使用传统电话一样。 • 直接对着话筒说话。 请勿拆卸、改装或修理设备 • 制造商对设备的任意变动或改装将不予保修。如需维修,请联系当地三星服务中心。 • 请勿拆卸或刺穿电池,其原因是这可能会导致爆炸或火灾。 • 取下电池前请关闭设备。如果在设备开启的情况下取下电池,可能会导致设备发生故障。
  • p. 106/765
   简体中文 105 清洁设备时,请留意下列事项 • 用毛巾或橡皮擦擦拭设备或充电器。 • 用棉花球或毛巾清洁电池触点。 • 请勿使用化学物质或清洁剂。否则可能会使设备的表面褪色或腐蚀,也可能导致电击或火灾。 请勿将设备用于指定用途之外的任 何其他用途设备可能会发生故障。 在公共场所使用设备时避免干扰 他人只允许具备相关资格的人员维修 设备若由不具备相关资格的人员维修设备可能会造成设备损坏,并且不予保修。
  • p. 107/765
   简体中文 106 谨慎处理 SIM 卡、存储卡或数据 线 • 插入卡或将数据线连接到设备时,确保卡或数据线的插入面或连接面正确。 • 设备正在传送或存取信息时,请勿取出卡,否则可能造成数据丢失和/或损坏设备或存储卡。 • 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。 • 请勿用手指或金属物体触摸金色触点。如果卡不干净,请用软布擦拭。 • 强行插入卡或连接数据线,或操作不当可能会导致设备的多功能插口或其他零件损坏。 确保使用紧急服务在某些地区或情况下,可能无法用设备进行紧急呼叫。在去偏远或未开发的地区旅行之前,请拟定代用的紧急服务人员联系方法。
  • p. 108/765
   简体中文 107 保护您的个人资料并避免敏感信息 泄露或被误用 • 使用设备时,务必备份重要数据。对于数据丢失,三星概不负责。 • 弃置设备时,务必备份所有数据,然后重置您的设备,以免个人信息被误用。 • 下载应用程序时,请仔细阅读权限信息。对于可访问许多功能或大量个人信息的应用程序,应特别小心谨慎。 • 定期检查帐户以了解未经授权或可疑使用情况。如果发现有任何误用个人信息的迹象,请联系您的服务提供商以删除或更改帐户信息。 • 如果设备丢失或被盗,请及时更改帐户的密码以便保护您的个人信息。
  • p. 109/765
   简体中文 108 • 请勿使用未知来源的应用程序,并通过图案、密码或 PIN 码锁定设备。 请勿散发受版权保护的内容未经内容所有者许可,请勿分发受版权保护的材料。该行为违反版权法。制造商对用户对受版权保护的内容进行的任何违法行为而导致的法律问题不负有任何责任。 恶意软件和病毒 为保护设备不被恶意软件和病毒破 坏,请遵守以下使用提示。不遵守 规定可能会导致数据损坏或丢失, 此情形不属保修服务范畴 • 请勿下载未知应用程序。 • 请勿浏览不可信的网站。
  • p. 110/765
   简体中文 109 • 删除来自未知发件人的可疑信息或电子邮件。 • 设置密码并定期更改。 • 不使用时请取消无线功能,如蓝牙。 • 如果设备表现反常,请运行防病毒程序以检查病毒入侵情况。 • 启动新下载的应用程序和文件之前,请先运行设备上的防病毒程序。 • 在电脑上安装防病毒程序并定期运行以检查病毒入侵。 • 请勿编辑注册表设置或修改设备的操作系统。
  • p. 111/765
   简体中文 110 免责声明 通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方,并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容拥有者或服务提供商的许可时,您可能无法使用任何内容或服务。除上述限制之外,除非获得应用内容或服务提供商的明确许可,否则,通过本设备显示的任何内容或服务,您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。
  • p. 112/765
   简体中文 111 “第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的,三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明,不承担任何隐含的保证,或通过法规、普通法或以其它方式 [包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性] 认可的条款或条件。在任何情况下 (包括疏忽),通过本设备提供的任何内容或服务,即使事先已被告知有发生这种损害的可能性,无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果,三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”
  • p. 113/765
   简体中文 112 第三方服务可能在任何时间停止或中断,三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外,三星还明确表示,对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。
  • p. 114/765
   繁體中文 )台灣) 113 安全資訊 請在使用裝置前閱讀此重要安全資訊。此資訊包含適用於本裝置的一般安全資訊並可能包括不適用於本裝置的內容。請按照警告和注意資訊執行操作以防止對您本人或他人造成傷害或防止損害您的裝置。 術語「裝置」是指本產品及其電池、充電器以及本產品的隨附項目和用於本產品的三星核可配件。 警告 不遵照安全警告和規定會導致嚴重傷害或死亡 請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座不安全的連接會導致電擊或火災。 請勿用濕手碰觸電源線,或透過拉扯電線的方式拔下充電器這樣做可能會導致觸電死亡。
  • p. 115/765
   繁體中文 )台灣) 114 請勿在雷雨時在戶外使用裝置這樣做可能會導致電擊或裝置故障。 使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品 使用通用電池或充電器可能會縮短裝置的使用壽命或 導致裝置出現故障。它們也可能會導致火災或導致電池爆炸。 只可使用專為您的裝置設計並經過三星認可的電池和 充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞裝置。 三星不能為用戶使用非三星認可的配件或用品的安全 負責。 請勿將裝置放在後褲袋或掛在腰部 若在裝置上施加過多壓力,裝置可能到損害、爆炸、或 造成火災。 若您絆倒或跌倒,可能會受傷。
  • p. 116/765
   繁體中文 )台灣) 115 防止電池接觸金屬物體,否則可能會使電池正負極連 接,致使電池暫時或永久損壞。 不要使用損壞的充電器或電池。 請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置 電池可能會洩漏。 裝置可能會過熱並引起火災。 請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放裝置灰塵或異物可能會導致您的設備故障,並可能導致火災或觸電。 不要使多用途插孔和充電器的較小一端插頭與液體、 灰塵、金屬粉末或鉛筆芯等導電材料接觸導電材料可能導致端子短路或發生腐蝕,從而引起爆炸或火災。 請勿咬或吮吸裝置或電池
  • p. 117/765
   繁體中文 )台灣) 116 小心 不遵照安全注意事項和規定會導致人身傷害或財產損失 不要在其他電子設備附近使用裝置 大多數電子設備都使用無線電頻率信號。您的裝置可能 會干擾其他電子設備。 使用 LTE 數據連線可能會導致干擾其他裝置,例如音 響裝置和電話。 請勿在醫院、飛機或汽車等會受無線電頻率干擾的場合使用您的裝置 避免在心跳節律器 15 cm 範圍內使用裝置 )如有可能(, 因為裝置可能會干擾心跳節律器。 為了儘量減少對心跳節律器的干擾,請在身體背對心跳 節律器的一側使用裝置。 若使用醫療設備,使用裝置前務必聯絡設備製造商,以
  • p. 118/765
   繁體中文 )台灣) 117 如果您使用助聽設備,請聯絡製造商瞭解有關無線電干擾的資訊裝置發射之無線電頻率可能干擾有些助聽設備。使用裝置前,請聯絡製造商以確定助聽設備會否受裝置發射之無線電頻率的影響。 請勿在發射無線電頻率的設備或儀器 )例如音響系統或無 線電天線塔 ) 附近使用裝置 無線電頻率可能會導致裝置故障。 在可能發生爆炸的環境下關閉裝置 在可能發生爆炸的環境下關閉裝置而不是取出電池。 在可能發生爆炸的環境下始終遵照規定、指示和標誌 進行作業。 請勿在加油站或靠近易燃物品、化學藥劑的地方使用 裝置。
  • p. 119/765
   繁體中文 )台灣) 118 將裝置放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線, 即可拿到無線裝置。如果您在不方便時收到來電,可讓您的語音信箱替您應答。 在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、 雪、冰和交通繁忙時容易造成危險。 請勿記事或搜尋電話號碼。記下「待辦事項」清單或 搜尋通訊錄會分散您的注意力,而忽視開車安全的首要責任。 理智撥號並評估交通狀況。在不行進或堵車時撥打電 話。嘗試計劃在停車後撥打電話。 談話時請勿情緒緊張或激動,容易分心。讓與您交談的 人知道您正在開車,並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。
  • p. 120/765
   繁體中文 )台灣) 119 請勿將裝置存放在過熱或過冷的地方。建議在溫度介於 5 ℃ 至 35 ℃ 的地方使用裝置 請勿在溫度極高的區域存放裝置,例如夏季的汽車內。 這樣做可能會導致螢幕故障,造成裝置損壞或導致電池爆炸。 不要將裝置長時間暴露在陽光直射環境下,如放在汽車 儀錶板上。 請在溫度介於 0 ℃ 至 45 ℃ 的地方存放電池。 請勿將裝置與金屬物件,如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放 裝置可能會有刮傷或有故障。 如果電池端子與金屬物品接觸,則可能會導致發生火 災。 請勿將裝置存放在磁場附近 當暴露於磁場時,裝置可能出現故障或電池可能放電。
  • p. 121/765
   繁體中文 )台灣) 120 於燈光閃爍區域請謹慎使用裝置 於室內使用裝置時應留些燈光不應將燈光完全關閉,且 螢幕應與眼睛保持一定的距離。 在燈光閃爍環境下觀看影片或玩 Flash 的遊戲長時間可 能會出現癲癇發作或者眩暈。若有感到任何不適,應立即停止使用裝置。 如果與您相關的人在使用類似裝置時出現過癲癇發作或 者眩暈的情形,請在使用裝置前諮詢醫生。 若有感到不適,例如肌肉痙攣或分不清方向,請立即停 止使用裝置並諮詢醫生。 為避免眼疲勞,請在使用裝置過程中經常休息。 降低反覆性動作損傷的危險反覆進行按鍵、用手指在螢幕上書寫或玩遊戲等重覆性動作時,您的手腕、頸部、肩部或身體的其他部位有時會感到不適。使用裝置一段時間後,應放鬆一下握持裝置的手,輕輕地按下按鍵,並適當休息。如果在使用時或使用後仍然感到不適,請停止使用並尋求醫生治療。
  • p. 122/765
   繁體中文 )台灣) 121 在行走或移動期間使用裝置時的注意事項 始終注意周圍環境,以避免傷害自己或他人。 確保耳機線不會糾纏在你身體或附近的物體。 請勿將裝置上漆或貼上貼紙 油漆和貼紙可能會阻擋裝置的運作零件並妨礙正常使 用。 如果您對本產品的油漆或金屬部分過敏,您的皮膚可能 會產生發癢,濕疹,或腫脹等。如果此現象發生,請停止使用並與醫生諮詢。 如果裝置破裂或損壞,切勿繼續使用碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將裝置帶到三星服務中心予以修理。 謹慎安裝裝置和設備 確保將裝置或相關設備安全地安裝於車內。 避免將裝置和配件安放於氣囊張開區域或附近。無線設
  • p. 123/765
   繁體中文 )台灣) 122 確保電池和充電器達到最長使用壽命 裝置連續充電不得超過一週,過度充電可能會縮短電 池壽命。 裝置長期放置不用會逐漸放電,使用前必須重新充電。 充電器閒置不用時,需斷開電源。 電池只能用於指定用途。 長時間不用電池可能會縮短其使用壽命及效能。這也可 能導致電池發生故障或爆炸,或造成火災。 遵照本手冊中的所有說明以確保裝置和電池獲得最長的 使用壽命。因未能遵照警告和說明而造成的損壞或效能不佳,製造商將不予保修。 裝置可能會隨著時間而磨損。儘管有些零件和維修在有 效期可獲得保固,但因使用未經核可的配件而造成的損壞或變形不屬保固範疇。
  • p. 124/765
   繁體中文 )台灣) 123 請勿將裝置用於指定用途之外的任何其他用途裝置可能會發生故障。 在公共場所使用裝置時避免干擾他人 只允許具備相關資格的人員維修裝置若由不具備相關資格的人員維修裝置可能會造成裝置損壞,且不予保修。 謹慎處理 SIM 卡、記憶卡或傳輸線 插入卡片或將傳輸線連接到裝置時,確保卡片或傳輸線 的插入面或連接面正確。 裝置正在傳送或存取資料時,請勿取出卡片,否則可能 造成資料遺失或損壞裝置和記憶卡。 防止卡片受到劇烈撞擊、靜電和來自其他設備的電磁 干擾。 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡片
  • p. 125/765
   繁體中文 )台灣) 124 下載應用程式時,請仔細閱讀使用權限。有些應用程式 可存取許多功能或大量個人資料,使用時應格外小心。 定期檢查帳戶以避免未獲許可或可疑的使用情形。若發 現存在誤用個人資料的現象,請聯絡您的服務供應業者以刪除或變更帳戶資料。 如果裝置丟失或被盜,請變更帳戶密碼以保護您的個 人資料。 避免使用未知來源的應用程式,並透過圖示、密碼或 PIN 碼鎖定裝置。 請勿散佈受版權保護的資料未經版權擁有者的許可,請勿將受版權保護的資料散佈給他人。這會違反版權法。製造商對使用者做出的任何受版權保護資料的違法使用造成的法律事件概不負責。
  • p. 126/765
   繁體中文 )台灣) 125 SAR 認證資訊 本裝置符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。 您的裝置是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率 )RF( 發送限制。 此限制為廣泛規範之一部分,並針對不同頻率能量,替一般大眾建立個別之容許接受等級。此規範之制訂則是由獨立科學研究機構,對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限,不限年齡及健康狀況。測量裝置的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值 )SAR( 。 CNS
  • p. 127/765
   繁體中文 )台灣) 126 正確棄置本產品中的電池 )適用於具有獨立收集系統的國家/地區(電池、使用說明書或包裝上的本標誌表示本產品使用的電池不得與其他家庭廢品一起棄置。化學符號 Hg、Cd 或 Pb 標誌表示電池的汞、 鎘或鉛含量超出 EC Directive 2006/66 的參考 水平。如果不正確棄置電池,這些物質可能對人類健康或環境造成傷害。為保護自然資源並促進材料永續利用,請將電池與其他類型的廢品分開處置,並透過當地的免費電池回收機制回收。
  • p. 128/765
   繁體中文 )台灣) 127 聲明 本裝置可使用的部分內容及服務屬於第三方所有,且受到版權、專利、商標及╱或其他智慧財產權法保護。此類內容與服務僅限用於非商業性的個人用途。任何內容或服務不得用於內容所有人或服務供應業者未授權的用途上。在不限制上述聲明的情況下,除適當的內容所有人或服務供應業者書面授權外,不得透過任何方法或媒介進行修改、複製、重新出版、上傳、公布、傳輸、翻譯、銷售、製作衍生作品、開發或散佈由本裝置所顯示的任何內容或服務。「在此依據下列說明提供第三方內容及服務」。三星並無明示或暗示保證所提供之內容或服務的任何用途。三星明確否認任何暗示性保證,包括但不限於銷售保障或特定用途的適用性。三星並不保證本裝置所提供之任何內容或服務的準確性、有效性、時效性、法律正當性或完整性。此外,在包括疏失的任何情況下,無論合約規定或侵權行為,任何直接、間接、意外、特殊或後續損失、訴訟費、花費,或內含資訊所導致的相關損失,或您個人或任何第三方在得知此類損失風險的情況下,使用任何內容或服務所導致的其他損失,三星概不負責。第三方服務可能隨時終止或中斷,三星無法表示或保證任何內容或服務將在任何時間後回復可用性。內容及服務由第三方透過網路與傳輸設施傳送,三星並無控制權。在不限制本聲明整體性的前提下,三星對本裝置所提供之任何內容或服務的中止或暫停情事,明確否認任何責任或法律責任。三星對內容及服務的相關客戶服務概不負責,亦無法律責任。若對內容與服務有任何疑問或服務需求,請直接聯絡個別內容及服務供應業者。
  • p. 129/765
   Hrvatski 128 Sigurnosne informacije Pažljivo pročitajte ove važne sigurnosne informacije prije upotrebe uređaja. Sadržava općenite sigurnosne informacije o uređajima i može uključivati sadržaj koji se ne odnosi na vaš uređaj. Slijedite informacije upozorenja
  • p. 130/765
   Hrvatski 129 Nemojte kratkospajati punjač ili uređajTo može izazvati strujni udar ili požar, a baterija se može pokvariti ili eksplodirati. Ne koristite uređaj na otvorenom za vrijeme olujaTo može izazvati strujni udar ili kvar uređaja. Koristite samo baterije,
  • p. 131/765
   Hrvatski 130 Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja• Izbjegavajte izlagati uređaj i bateriju jako niskim ili jako visokim temperaturama. • Ekstremne temperature mogu oštetiti uređaj te smanjiti kapacitet punjenja i radni vijek vašeg uređaja i baterije.
  • p. 132/765
   Hrvatski 131 Oprez Ne ispunjavanje sigurnosnih upozorenja i odredbi može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili štete na imovini Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih uređaja• Većina elektroničkih uređaja upotrebljava radiofrekvencijske
  • p. 133/765
   Hrvatski 132 Uređaj ne izlažite jakom dimu ili paramaTo može izazvati oštećenja vanjskog dijela uređaja ili dovesti do njegova kvara. Ako koristite slušno pomagalo, obratite se proizvođaču za informacije o radiofrekvencijskim smetnjamaRadiofrekvencija koju
  • p. 134/765
   Hrvatski 133 Prilikom upravljanja vozilom pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi koje se odnose na uporabu mobilnog uređajaZa vrijeme vožnje, sigurno upravljanje vozilom na prvom je mjestu. Nikada nemojte upotrebljavati mobilni uređaj dok
  • p. 135/765
   Hrvatski 134 Vodite računa o svom uređaju i ispravno ga koristite Uređaj držite na suhom• Vlaga i tekućine mogu oštetiti dijelove ili elektroničke sklopove u uređaju. • Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah
  • p. 136/765
   Hrvatski 135 Nemojte pohranjivati uređaj u blizini magnetskih polja• Može doći do kvara uređaja ili pražnjenja baterije zbog izlaganja magnetskim poljima. • Kartice s magnetskom trakom, što uključuje kreditne kartice, bankovne knjižice i karte za ukrcavanje
  • p. 137/765
   Hrvatski 136 Smanjite opasnost od ozljeda uslijed ponovljenog kretanjaKada neprestano ponavljate radnje, kao što su pritiskanje tipki, crtanje znakova na dodirnom zalonu prstima, ili igranje igrica, ponekad možete osjetiti nelagodu u rukama, vratu, ramenima
  • p. 138/765
   Hrvatski 137 Nemojte bojiti niti stavljati naljepnice na uređaj• Boja i naljepnice mogu zakočiti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad. • Ako ste alergični na boje ili metalne dijelove uređaja, može se pojaviti svrbež, ekcemi ili otekline na koži.
  • p. 139/765
   Hrvatski 138 • Slijedite upute iz ovog priručnika i osigurajte dugi vijek trajanja svom uređaju i bateriji. Oštećenja ili slabi rad nastali uslijed ne pridržavanja upozorenja i uputa može dovesti do ne ispunjavanja jamstva proizvođača. • Vaš se uređaj može
  • p. 140/765
   Hrvatski 139 Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređajDopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva proizvođača. Pažljivo rukujte SIM karticama, memorijskim karticama
  • p. 141/765
   Hrvatski 140 • Redovito provjeravajte svoje račune na neodobrenu ili sumnjivu uporabu. Ako pronađete bilo koji znak zlouporabe vaših osobnih podataka, obratite se svojem davatelju usluga radi brisanja ili promjene podataka o računu. • U slučaju da je vaš
  • p. 142/765
   Hrvatski 141 Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR) OVAJ UREĐAJ ZADOVOLJAVA MEĐUNARODNE SMJERNICE ZA IZLOŽENOST RADIO VALOVIMAVaš mobilni uređaj je radioodašiljač i radioprijemnik. Projektiran je da ne premaši dozvoljenu razinu izlaganja radio
  • p. 143/765
   Hrvatski 142 Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)(Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)Ova oznaka na proizvodu, priboru ili u literatura pokazuje da se proizvod i njegov elektronički pribor (npr.
  • p. 144/765
   Hrvatski 143 Izjava o odricanju odgovornosti Neki su sadržaji i usluge, do kojih imate pristup putem ovog uređaja, u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima, trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom
  • p. 145/765
   Čeština 144 Bezpečnostní informace Před použitím zařízení si přečtěte tyto důležité bezpečnostní informace. Obsahují obecné bezpečnostní informace pro různá zařízení a mohou zahrnovat části, které se vašeho konkrétního zařízení netýkají. Řiďte se informacemi
  • p. 146/765
   Čeština 145 Nezkratujte nabíječku ani zařízení.Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru nebo by mohla baterie selhat nebo vybuchnout. Nepoužívejte vaše zařízení venku za bouřky.Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo selhání zařízení.
  • p. 147/765
   Čeština 146 Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před poškozením.• Nevystavujte zařízení ani baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám. • Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit kapacitu nabíjení a životnost zařízení i baterie. • Dbejte
  • p. 148/765
   Čeština 147 Upozornění Nedodržení bezpečnostních upozornění a předpisů může způsobit zranění nebo poškození majetku. Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení.• Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení
  • p. 149/765
   Čeština 148 Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl informace o radiofrekvenčním záření.Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který
  • p. 150/765
   Čeština 149 Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla.Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte
  • p. 151/765
   Čeština 150 Buďte opatrní a používejte vaše zařízení správně. Udržujte zařízení v suchu.• Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení. • Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte
  • p. 152/765
   Čeština 151 Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení.Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím. Nepoužívejte zařízení s odstraněným
  • p. 153/765
   Čeština 152 Při použití sluchátek chraňte sluch a uši. • Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch. • Vystavení se hlasitým zvukům při chůzi může rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu. • Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy
  • p. 154/765
   Čeština 153 Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy.• Vaše zařízení by se mohlo poškodit nebo selhat.• Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat. Zajištění maximální životnosti
  • p. 155/765
   Čeština 154 Při čištění zařízení vezměte na vědomí následující:• Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.• Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo ručníkem.• Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k odbarvení
  • p. 156/765
   Čeština 155 Chraňte vaše osobní data a zabraňte úniku nebo zneužití citlivých informací.• Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat. • Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data,
  • p. 157/765
   Čeština 156 • Před spuštěním nově stažené aplikace a souborů spusťte v zařízení antivirový program. • Nainstalujte do počítače antivirový program a pravidelně ho spouštějte pro kontrolu infekce. • Neupravujte nastavení registrů nebo neupravujte operační
  • p. 158/765
   Čeština 157 Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)(Platí pro země s odděleným systémem sběru)Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel
  • p. 159/765
   Čeština 158 Prohlášení Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro
  • p. 160/765
   Dansk 159 Sikkerhedsinformationer Læs disse vigtige sikkerhedsinformationer, før du tager enheden i brug. De indeholder generelle sikkerhedsoplysninger, og de kan omfatte indhold, der ikke er gældende for din enhed. Følg advarsler og forsigtighedsanvisninger
  • p. 161/765
   Dansk 160 Kortslut ikke opladeren eller enhedenDet kan medføre elektrisk stød eller brand, eller batteriet kan blive beskadiget eller eksplodere. Brug ikke enheden udenfor, når det er tordenvejrDet kan medføre elektrisk stød eller beskadige enheden. Brug
  • p. 162/765
   Dansk 161 Beskyt enheden, batteriet og opladeren mod beskadigelse• Undgå at udsætte din enhed og dit batteri for meget kolde eller meget varme temperaturer. • Ekstreme temperaturer kan beskadige enheden og reducere opladekapaciteten samt enhedens og batteriets
  • p. 163/765
   Dansk 162 Anvend ikke beskadigede eller lækkende litium ion-batterier (Li-Ion)For sikker bortskaffelse af dit Li-Ion-batteri bedes du kontakte dit autoriserede servicecenter. Forsigtig Manglende overholdelse af forsigtigheds- anvisninger og -regler kan medføre
  • p. 164/765
   Dansk 163 Undgå at udsætte enheden for kraftig røg eller dampeDet kan beskadige enhedens yderside eller forårsage fejlfunktion. Hvis du bruger høreapparat, skal du kontakte producenten for informationer om radioforstyrrelserRadiofrekvenser, der udsendes
  • p. 165/765
   Dansk 164 Hvis du anvender din enhed, mens du betjener et køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og -bestemmelserUnder kørsel er dit hovedansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din enhed under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov.
  • p. 166/765
   Dansk 165 • Denne enhed har indbyggede væskeindikatorer. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været udsat for vandskade. Opbevar kun enheden på plane overfladerHvis din enhed tabes på et hårdt underlag, kan den blive
  • p. 167/765
   Dansk 166 Hvis enheden har kamerablitz eller -lys, må du ikke bruge den tæt på personers eller kæledyrs øjneHvis en blitz eller et kameralys udløses tæt på øjnene, kan man miste synsevnen midlertidigt, eller øjnene kan tage skade. Pas på i forbindelse med
  • p. 168/765
   Dansk 167 Beskyt din hørelse og dine ører, når du bruger et headset • Hvis du udsættes for høje lyde igennem længere tid, kan din hørelse tage skade. • Hvis du udsættes for høje lyde, mens du går, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker. • Skru
  • p. 169/765
   Dansk 168 Installer mobile enheder og udstyr med omtanke• Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør er forsvarligt fastspændt, når det installeres i dit køretøj. • Undgå at anbringe enheden og tilbehør tæt på en airbags udløsningsområde. Forkert
  • p. 170/765
   Dansk 169 Vær opmærksom på følgende ved brug af enheden• Hold enheden lige op og ned som du ville gøre med en almindelig telefon. • Tal direkte ind i mikrofonen. Du må ikke modificere, reparere eller skille din enhed ad• Producentens garanti kan bortfalde,
  • p. 171/765
   Dansk 170 Håndter SIM-kort, hukommelseskort og kabler med forsigtighed• Når du indsætter et kort eller slutter et kabel til enheden, skal du kontrollere, at kortet er indsat korrekt, og at kablet er tilsluttet på korrekt vis. • Kortet må ikke fjernes, mens
  • p. 172/765
   Dansk 171 • Hvis din enhed mistes eller stjæles, bør du ændre adgangskoderne på dine konti for at beskytte dine personlige informationer. • Undgå at bruge applikationer fra ukendte kilder, og lås din enhed med et mønster, en adgangskode eller en PIN-kode.
  • p. 173/765
   Dansk 172 Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate) DENNE ENHED OPFYLDER INTERNATIONALE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING TIL RADIOBØLGERDin mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er designet til ikke at overstige grænserne vedrørende
  • p. 174/765
   Dansk 173 Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (Elektrisk & elektronisk udstyr)(Kan anvendes i lande med specificerede opsamlingssystemer for affald)Denne mærkning på produktet, tilbehør eller litteratur indikerer, at produktet og dets elektroniske
  • p. 175/765
   Dansk 174 Ansvarsfraskrivelse Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Sådant indhold og sådanne
  • p. 176/765
   Dansk 175 Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres
  • p. 177/765
   Nederlands 176 Veiligheidsinformatie Lees deze belangrijke veiligheidsinformatie voordat u het apparaat gebruikt. Hierin staat algemene veiligheidsinformatie voor apparaten en kan inhoud bevatten die niet van toepassing is op uw apparaat. Volg de waarschuwingen
  • p. 178/765
   Nederlands 177 Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of het apparaatAls u dit wel doet, kan dit een elektrische schok of brand tot gevolg hebben, kan er een storing in de batterij optreden of kan de batterij ontploffen. Gebruik het apparaat niet buitenshuis
  • p. 179/765
   Nederlands 178 Voorkom dat het apparaat, de batterij of de oplader beschadigd raakt• Stel het apparaat en de batterij niet bloot aan zeer lage of zeer hoge temperaturen. • Extreme temperaturen kunnen het apparaat beschadigen en de oplaadcapaciteit en levensduur
  • p. 180/765
   Nederlands 179 Raak een beschadigde of lekkende Li-ion-batterij (Lithium ion) niet aanNeem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter voor informatie over het weggooien van uw Li-ion-batterij volgens de geldende voorschriften. Let op
  • p. 181/765
   Nederlands 180 • In een vliegtuig kan het gebruik van elektronische apparaten de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig verstoren. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld tijdens het opstijgen en landen. Nadat het vliegtuig is opgestegen,
  • p. 182/765
   Nederlands 181 Als er vreemde geuren of geluiden uit het apparaat of de batterij komen, of als er rook of vloeistoffen uit het apparaat of de batterij komen, houdt u onmiddellijk op met het gebruik van het apparaat en brengt u dit naar een servicecenter
  • p. 183/765
   Nederlands 182 Zorg voor correct onderhoud en gebruik van uw apparaat Houd het apparaat droog• Vocht en vloeistoffen kunnen de onderdelen of elektronische circuits in uw apparaat beschadigen. • Schakel het apparaat niet in als dit nat is. Als het apparaat
  • p. 184/765
   Nederlands 183 Gebruik uw apparaat of applicaties enige tijd niet als het apparaat oververhit isAls u uw huid langdurig blootstelt aan een oververhit apparaat, kan dit symptomen van lichte brandwonden veroorzaken, zoals rode vlekken en pigmentatie. Gebruik
  • p. 185/765
   Nederlands 184 Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt • Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. • Blootstelling aan harde geluiden tijdens het wandelen kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
  • p. 186/765
   Nederlands 185 Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig• Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig. • Plaats uw apparaat en de accessoires niet op of in de buurt van plaatsen waar een airbag
  • p. 187/765
   Nederlands 186 Houd rekening met het volgende wanneer u het apparaat gebruikt• Houd het apparaat rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.• Spreek uw boodschap rechtstreeks in de microfoon in. Haal uw apparaat nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen
  • p. 188/765
   Nederlands 187 Ga voorzichtig om met SIM-kaarten, geheugenkaarten en kabels• Wanneer u een kaart plaatst of een kabel aansluit op het apparaat, moet u de kaart correct plaatsen en de kabel aan de juiste kant van het apparaat aansluiten. • Verwijder een kaart
  • p. 189/765
   Nederlands 188 • In het geval dat u uw apparaat kwijtraakt of dit wordt gestolen, wijzigt u de wachtwoorden voor uw accounts om uw persoonlijke gegevens te beschermen. • Gebruik geen applicaties die afkomstig zijn van onbekende bronnen en vergrendel uw apparaat
  • p. 190/765
   Nederlands 189 Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate) DIT APPARAAT VOLDOET AAN INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVENUw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontworpen dat de
  • p. 191/765
   Nederlands 190 Correcte verwijdering van dit product (Elektrische & elektronische afvalapparatuur)(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)Dit symbool op het product, accessoires of de documentatie geeft aan dat het product en
  • p. 192/765
   Nederlands 191 Vrijwaring Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht.
  • p. 193/765
   Nederlands 192 Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door
  • p. 194/765
   Eesti 193 Ohutusalane teave Palun lugege enne seadme kasutamist läbi oluline ohutusalane teave. See sisaldab üldist ohutusalast teavet seadmete kohta ning võib sisaldada teavet, mis teie seadmele ei rakendu. Järgige hoiatus- ja ettevaatusteavet, et vältida
  • p. 195/765
   Eesti 194 Ärge lühistage laadijat või seadetSee võib põhjustada elektrilööki või tulekahju või tekitada aku rikke või plahvatuse. Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal õuesSee võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju või tekitada seadme rikke. Kasutage
  • p. 196/765
   Eesti 195 Kaitske seadet, akut ja laadijat kahjustuste eest• Hoidke oma seadet ja akut väga madala või väga kõrge temperatuuri eest. • Väga kõrge või madal temperatuur võib seadet kahjustada ning vähendada seadme aku mahtuvust või tööaega. • Vältige aku
  • p. 197/765
   Eesti 196 Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakutLiitium-ioonaku ohutuks kõrvaldamiseks võtke ühendust lähima volitatud teeninduskeskusega. Ettevaatust Hoiatuste ja reeglite eiramine võib põhjustada õnnetusi või varakahjustusi Ärge kasutage seadet
  • p. 198/765
   Eesti 197 Kui kasutate kuuldeaparaati, küsige selle tootjalt teavet seadme tundlikkusest raadiohäireteleSeadme kiiratav raadiosagedus võib teatud liiki kuuldeaparaate häirida. Uurige enne seadme kasutamist kuuldeaparaadi tootjalt, kas seadme kiiratavad raadiosagedused
  • p. 199/765
   Eesti 198 • Paigutage seade käeulatusse. Veenduge, et teil on ligipääs juhtmevabale seadmele, ilma et peaksite teed silmist laskma. Kui teile helistatakse ebasobival ajal, laske kõne vastu võtta automaatvastajal. • Tihedas liikluses või raskete ilmastikuoludega
  • p. 200/765
   Eesti 199 Ärge hoidke oma seadet väga kuumas või külmas kohas. Seadet on soovitav kasutada temperatuuril 5 °C kuni 35 °C• Ärge hoidke oma seadet väga kuumades kohtades (näit. suvel autos). See võib põhjustada ekraanirikkeid, kahjustada seadet või aku võib
  • p. 201/765
   Eesti 200 Kui seadmel on kaamera välklamp, ärge kasutage seda inimeste või lemmikloomade silmade lähedalVälgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutise pimeduse või silmi kahjustada. Olge vilkuvate tuledega kokku puutudes ettevaatlik• Jätke seadet
  • p. 202/765
   Eesti 201 Kaitske peakomplekti kasutades enda kuulmist ja kõrvu • Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.• Jalutamise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada. • Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse
  • p. 203/765
   Eesti 202 Ärge kasutage seadet, kui see on mõranenud või katkiKatkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma seade parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse. Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik• Veenduge,
  • p. 204/765
   Eesti 203 Seadme kasutamisel pidage meeles järgnevat• Hoidke seadet püstiasendis, nagu kasutaksite tavatelefoni.• Rääkige otse mikrofoni. Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda• Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii
  • p. 205/765
   Eesti 204 • Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet. • Kaitske kaarte tugeva põrutuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
  • p. 206/765
   Eesti 205 Ärge levitage autoriõigustega kaitstud materjaleÄrge levitage autoriõiguste alaseid materjale ilma nende omaniku loata. Selline tegevus võib rikkuda autoriõiguste seadusi. Tootja ei vastuta mistahes juriidiliste probleemide eest, mis on tingitud
  • p. 207/765
   Eesti 206 Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave KÄESOLEV SEADE VASTAB RAHVUSVAHELISTELE JUHENDITELE RAADIOLAINETEGA KOKKUPUUTE PUHUKSTeie mobiiliseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. See on disainitud mitte ületama raadiolainetega kokkupuude piirnorme
  • p. 208/765
   Eesti 207 Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)See tootel, lisavarustusel või kirjanduses olev tähis näitab, et toodet ja selle elektroonilisi lisaseadmeid
  • p. 209/765
   Eesti 208 Lahtiütlus klausel Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. See sisu ja teenused on mõeldud ainult
  • p. 210/765
   یسراف 209 ینميا هب طوبرم تاعلاطا هعلاطم ار ینميا هب طوبرم مهم تاعلاطا نيا ،هاگتسد زا هدافتسا زا لبق ًافطل و دشاب یم اه هاگتسد دروم رد مهم و یلک یتاعلاطا یواح نيا .دييامرفب یارب .دشابن امش هاگتسد هب طوبرم هک دشاب یياوتحم لماش تسا نکمم ،هاگتسد هب نديسر بيسآ
  • p. 211/765
   یسراف 210 سيخ ناتسد اب ار هاگتسد اي دينکن هدافتسا ندرک ژراش ماگنه هاگتسد زا دينکن سمل .دوش یگتفرگ قرب داجيا ثعاب تسا نکمم راک نيا ماجنا دينکن داجيا هاتوک لاصتا هاگتسد اي رژراش رد نکمم اي ،دوش یزوس شتآ اي یگتفرگ قرب ثعاب تسا نکمم راک نيا ماجنا .دوش رجفنم
  • p. 212/765
   یسراف 211 ديزادنيب رود و هدرک اجباج طايتحا اب ار رژراش و هاگتسد رب ار هاگتسد اي یرتاب زگره .ديزادنين شتآ رد ار هاگتسد اي یرتاب زگره قاجا ،ويوورکيام یاه قاجا لثم هدننک مرگ یاه هاگتسد لخاد رد اي یور ،دح زا شيب ندش غاد اب هاگتسد تسا نکمم .ديهدن رارق روتايدار
  • p. 213/765
   یسراف 212 اناسر داوم اب رژراش یاهتنا کچوک تمسق و هروظنم دنچ کج سامت زا دينک یريگولج دادم کون و یزلف تارذ ،کاخ و درگ ،تاعيام نوچمه هک هدش اه لانيمرت یگدروخ اي هاتوک لاصتا داجيا ثعاب تسا نکمم اناسر داوم .دوش یم یزوس شتآ اي راجفنا داجيا ثعاب رما نيا ديزيهرپب
  • p. 214/765
   یسراف 213 دننام ،اه هاگتسد رياس اب تسا نکمم LTE یاه هداد لاصتا زا هدافتسا .دنک داجيا لخادت اه نفلت و یتوص تازيهجت تسا نکمم هک راکدوخ تازيهجت اي ،اميپاوه ،ناتسراميب رد دوخ هاگتسد زا دينکن هدافتسا ،دنک داجيا لخادت اهنآ رد یيويدار سناکرف هاگتسد یرتم یتناس 1۵
  • p. 215/765
   یسراف 214 هرابرد تاعلاطا بسک یارب نآ هدنزاس اب ،دينک یم هدافتسا کعمس زا رگا ديريگب سامت یيويدار لخادت اه کعمس زا یخرب اب تسا نکمم امش هاگتسد زا هدش رشتنم یيويدار سناکرف تحت کعمس ديبايرد هکنيا یارب و هاگتسد زا هدافتسا زا لبق .دشاب هتشاد لخادت هدنزاس اب ،هن
  • p. 216/765
   یسراف 21۵ ماگنه هارمه هاگتسد زا هدافتسا هب طوبرم ینميا تاررقم و اهرادشه همه زا دينک یوريپ ،هيلقن هليسو تياده فلاخ رگا .تسا امش تيلو ؤسم نيلوا هيلقن هليسو نميا تياده ،یگدننار ماگنه یارب .دينکن هدافتسا یگدننار ماگنه دوخ هارمه هاگتسد زا زگره ،دشاب نوناق یاه
  • p. 217/765
   یسراف 216 هدافتسا تسرد تروص هب و هدرک تبقارم دوخ هاگتسد زا دينک ديراد هگن کشخ ار دوخ هاگتسد هاگتسد یکينورتکلا یاهرادم اي تاعطق هب تسا نکمم تاعيام و تبوطر .دنزب همدص رد .دينک یراددوخ نآ ندرک نشور زا ،تسا هدش سيخ امش هاگتسد رگا ار یرتاب و هدرک شوماخ ًاروف
  • p. 218/765
   یسراف 217 دينکن یرادهگن یسيطانغم یاهناديم کيدزن ار دوخ هاگتسد ضرعم رد نتفرگ رارق ليلد هب یرتاب اي دوش بارخ امش هاگتسد تسا نکمم .دوش یلاخ یسيطانغم یاهناديم ،نفلت تراک ،یرابتعا تراک دننام ،یسيطانغم راون یاراد یاهتراک یاهناديم طسوت تسا نکمم ،اميپاوه هب ندش
  • p. 219/765
   یسراف 218 ،یجيگ اي ینلاضع یگتفرگ ساسحا ًلاثم ،دينک یم یتحاران ساسحا رگا .دييامن هعجارم کشزپ هب و دينک فقوتم ار هاگتسد زا هدافتسا هلصافلاب بترم روط هب هاگتسد زا هدافتسا ماگنه ،مشچ یگتسخ زا یريگولج یارب .دينک تحارتسا ديهد شهاک ار یرارکت تاکرح زا یشان یاهبيسآ
  • p. 220/765
   یسراف 219 ديشاب بقارم تکرح اي نتفر هار نيح رد هاگتسد زا هدافتسا ماگنه یريگولج نارگيد و دوخ نديد بيسآ زا ات ديشاب دوخ فارطا بقارم هشيمه .دينک .دنکن ريگ رواجم ماسجا اي امش تسد هب تسده لباک هک ديشاب بقارم دينک یراددوخ نآ یور رب بسچرب ندنابسچ اي دوخ هاگتسد ندرک
  • p. 221/765
   یسراف 220 هرابود دياب هدافتسا زا لبق و دوش یم یلاخ نامز لوط رد هدشن هدافتسا یرتاب .دوش ژراش .دينک ادج قرب عبنم زا ار نآ ،دينک یمن هدافتسا رژراش زا هک ینامز هدافتسا ،دنا هدش هتفرگ رظن رد نآ یارب هک یياهراک یارب طقف یرتاب نيا زا .دينک درکلمع و رمع لوط تسا
  • p. 222/765
   یسراف 221 دينک هجوت ريز تاکن هب هاگتسد ندرک زيمت ماگنه .دينک کاپ هچراپ اي هلوح کي اب ار دوخ رژراش اي هاگتسد .دينک کاپ هلوح کي اي هبنپ هکت کي اب ار یرتاب یاه هناياپ تسا نکمم راک نيا ماجنا .دينکن هدافتسا اه هدننک کاپ اي یيايميش داوم زا قرب هب رجنم اي دوش هاگتسد
  • p. 223/765
   یسراف 222 دينک لصاح نانيمطا یرارطضا تامدخ هب یسرتسد زا زا یرارطضا یاه سامت یرارقرب ،طيارش اي قطانم یخرب رد تسا نکمم تسدرود قطانم هب ترفاسم زا لبق .دشابن ريذپ ناکما امش هاگتسد قيرط تامدخ لنسرپ اب سامت یرارقرب یارب نيزگياج یشور ،هتفاين هعسوت اي .ديريگب رظن
  • p. 224/765
   یسراف 223 بارخ یاه رازفا مرن و اهسوريو زا ،بارخ یاه رازفا مرن و اهسوريو ربارب رد دوخ هاگتسد زا تظفاحم یارب زا اي نديد بيسآ ثعاب تسا نکمم راک نيا ماجنا مدع .دينک یوريپ تاکن نيا دشابن همان تنامض تامدخ ششوپ تحت و دوش اه هداد نتفر تسد .دينکن دولناد ار هتخانشان
  • p. 225/765
   یسراف 224 )SAR( »صاخ بذج نازيم« همانيهاوگ تاعلاطا ضرعم رد نتفرگرارق هب طوبرم یللملا نيب یاه لمعلاروتسد اب هاگتسد نيا دراد تقباطم یيويدار جاوما هب نآ یحارط .تسا یيويدار هدنريگ و هدنتسرف کي امش هارمه نفلت هاگتسد رد یللملا نيب یاه لمعلاروتسد رد هدش هيصوت زاجم
  • p. 226/765
   یسراف 22۵ لوصحم نيا حيحص نتخادنارود )دياز یکينورتکلا و یقرب تازيهجت( )هلابز یروآ عمج یازجم یاه متسيس هدنراد یاهروشک هب طوبرم( دانسا اي یبناج مزاول ،لوصحم یور رب لااب هدش هداد ناشن تملاع نآ یکينورتکلا یبناج مزاول و لوصحم نيا هک تسانعم نيدب نآ یاه هلابز رياس
  • p. 227/765
   یسراف 226 لوصحم نيا رد دوجوم یاه یرتاب حيحص نتخادنارود یروآ عمج یازجم یاه متسيس هدنراد یاهروشک هب طوبرم( )هلابز ،یدنب هتسب اي امنهار هچرتفد ،یرتاب یور رب تملاع نيا دوجو رد ديابن لوصحم نيا رد دوجوم یاه یرتاب هک تسانعم نيدب رود یگناخ یاه هلابز رياس اب هارمه
  • p. 228/765
   یسراف 227 .دوش یم هئارا »تسه هک هنوگنامه« ثلاث صاخشا تامدخ و اهاوتحم« هب هچ و ًاتحارص هچ ار یا هدش هئارا تامدخ اي اهاوتحم نينچ گنوسماس ًاتحارص گنوسماس .دنک یمن نيمضت یروظنم چيه یارب ینمض تروص یاه تنامض لماش تيدودحم ديق نودب ،ینمض تنامض هنوگره تيلو ؤسم .ديامن
  • p. 229/765
   Suomi 228 Turvallisuustiedot Lue nämä tärkeät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä. Ne sisältävät laitteiden yleisiä turvallisuusohjeita, ja niissä voi olla sisältöä, joka ei liity omaan laitteeseesi. Noudata varoituksia ja huomautuksia, jotta vältät
  • p. 230/765
   Suomi 229 Älä oikosulje laturia tai laitettaMuutoin voi seurata sähköisku tai tulipalo, tai akkuun voi tulla toimintahäiriö tai se voi räjähtää. Älä käytä laitetta ulkona ukonilman aikanaMuutoin voi seurata sähköisku tai laite voi vioittua. Käytä valmistajan
  • p. 231/765
   Suomi 230 Suojaa laitetta, akkua ja laturia vahingoilta• Vältä altistamasta laitetta ja akkua erittäin kylmille tai erittäin kuumille lämpötiloille. • Äärilämpötilat voivat vahingoittaa laitetta sekä heikentää laitteen ja akun varauskykyä ja käyttöikää.
  • p. 232/765
   Suomi 231 Älä käsittele vioittunutta tai vuotavaa litiumioniakkuaHuolehdi litiumioniakun turvallisesta hävittämisestä ottamalla yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen. Varoitus Turvallisuusvaroitusten ja säädösten noudattamatta jättäminen voi
  • p. 233/765
   Suomi 232 Älä altista laitetta sankalle savulle tai höyryilleMuutoin laitteen ulkopinta voi vahingoittua tai laitteeseen voi tulla toimintahäiriö. Jos käytät kuulokojetta, kysy sen valmistajalta radiotaajuushäiriöistäTämän laitteen lähettämät radiotaajuussignaalit
  • p. 234/765
   Suomi 233 • Aseta laite lähellesi. Varmista, että voit käyttää langatonta laitetta irrottamatta katsettasi tiestä. Jos saat puhelun epämukavaan aikaan, anna vastaajan vastata puolestasi. • Hylkää tai keskeytä puhelut kovassa liikenteessä tai hankalissa sääolosuhteissa.
  • p. 235/765
   Suomi 234 Älä säilytä laitetta kuumissa tai kylmissä paikoissa. Laitteen suositeltu käyttölämpötila on 5 °C–35 °C• Älä säilytä laitetta kuumassa ympäristössä, kuten kesällä autossa. Muutoin näyttöön voi tulla toimintahäiriö, laite voi vahingoittua tai akku
  • p. 236/765
   Suomi 235 Ole varovainen altistuessasi vilkkuville valoille• Laitetta käyttäessäsi jätä joitakin valaisimia palamaan huoneessa, äläkä pidä näyttöä liian lähellä silmiäsi. • Vilkkuvat valot voivat aiheuttaa sairauskohtauksen tai tajunnan menetyksen katseltaessa
  • p. 237/765
   Suomi 236 • Kuivassa ympäristössä kuulokemikrofoniin voi syntyä staattista sähköä. Vältä kuulokemikrofonin käyttöä kuivissa ympäristöissä, tai pura staattisen sähkön varaus koskettamalla metalliesinettä ennen kuulokemikrofonin kytkemistä laitteeseen. • Älä
  • p. 238/765
   Suomi 237 Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys• Vältä lataamasta laitetta yli viikon ajan, sillä ylilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. • Ajan myötä käyttämättömän laitteen varaus purkautuu ja laite on ladattava ennen käyttöä. • Irrota laturi virtalähteistä,
  • p. 239/765
   Suomi 238 Älä käytä laitetta muuhun kuin sen asianmukaiseen käyttötarkoitukseenLaitteeseen voi tulla toimintahäiriö. Älä häiritse muita, kun käytät laitetta julkisissa tiloissa Anna laite vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksiEpäpätevät henkilöt
  • p. 240/765
   Suomi 239 • Tarkista säännöllisesti, onko tilejäsi käytetty luvattomasti tai epäilyttävästi. Jos löydät merkkejä henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytöstä, ota yhteys palveluntarjoajaan tilitietojesi poistamista tai muuttamista varten. • Jos laitteesi katoaa
  • p. 241/765
   Suomi 240 Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot TÄMÄ LAITE ON RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN OHJEISTON MUKAINENLaitteesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se ei ylitä kansainvälisen ohjeiston suosittelemia, radioaalloille (radiotaajuisille
  • p. 242/765
   Suomi 241 Tuotteen turvallinen hävittäminen (Elektroniikka ja sähkölaitteet)(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)Tämä merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia elektronisia laitteita
  • p. 243/765
   Suomi 242 Vastuuvapauslauseke Jotkin tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patentti- ja/tai tavaramerkkilakien ja/ tai aineetonta omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt
  • p. 244/765
   Suomi 243 Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa. Kolmannet osapuolet lähettävät sisällöt ja palvelut sellaisten verkkojen ja lähetyslaitteiden
  • p. 245/765
   Français 244 Consignes de sécurité Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité avant d’utiliser cet appareil. Elles concernent de nombreux autres appareils et peuvent comporter des informations qui ne s’appliquent pas au vôtre. Respectez les mises
  • p. 246/765
   Français 245 Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou l’appareilVous risquez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie, même un dysfonctionnement de la batterie ou son explosion. N’utilisez pas votre appareil en extérieur pendant un orageVous
  • p. 247/765
   Français 246 Protégez l’appareil, la batterie et le chargeur de tout dommage• Évitez d’exposer l’appareil et la batterie à des températures très basses ou très élevées. • Ne soumettez pas l’appareil à des températures extrêmes, car cela peut l’endommager
  • p. 248/765
   Français 247 N’introduisez pas l’appareil ou ses accessoires dans les yeux, les oreilles ou la boucheVous risquez de vous étouffer ou de vous blesser gravement. Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) si celle-ci fuit ou est endommagéePour une
  • p. 249/765
   Français 248 • En avion, les dispositifs électroniques peuvent interférer avec les instruments de navigation. Assurez-vous d’éteindre votre appareil au moment du décollage et de l’atterrissage. Après le décollage, vous pouvez utiliser l’appareil en mode
  • p. 250/765
   Français 249 Si vous remarquez une odeur ou des sons inhabituels au niveau de l’appareil ou de la batterie, ou en cas d’émission de fumée ou d’une fuite de liquide, interrompez immédiatement l’utilisation de l’appareil et confiez-le à un service après-vente
  • p. 251/765
   Français 250 Utilisez et entretenez soigneusement votre appareil Conservez votre appareil au sec• L’humidité et les liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre appareil. • N’allumez pas votre appareil s’il présente des marques
  • p. 252/765
   Français 251 Ne conservez pas votre appareil à proximité de champs magnétiques• Lorsqu’il est exposé à des champs magnétiques, votre appareil peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger. • Les cartes à piste, comme les cartes de crédit,
  • p. 253/765
   Français 252 Réduisez les risques de lésions musculaires dus aux mouvements répétitifsLorsque vous effectuez des actions répétitives, comme taper sur les touches, dessiner des caractères sur un écran tactile ou jouer à des jeux, vous pouvez ressentir une
  • p. 254/765
   Français 253 Ne peignez jamais votre appareil et n’y apposez jamais d’autocollants• La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l’appareil et perturber son fonctionnement. • Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces
  • p. 255/765
   Français 254 • Si vous n’utilisez pas la batterie pendant un certain temps, cela peut réduire sa durée de vie et ses performances. Cela peut également entraîner des dysfonctionnements ou une explosion de la batterie, ou provoquer un incendie. • Respectez
  • p. 256/765
   Français 255 • N’utilisez pas de produits chimiques ou de détergents. Cela peut entraîner une décoloration ou une corrosion des pièces externes de l’appareil, ou provoquer une décharge électrique ou un incendie. Utilisez votre appareil uniquement pour vous
  • p. 257/765
   Français 256 Protégez vos données personnelles et évitez toute fuite ou tout usage abusif des informations sensibles• Lorsque vous utilisez votre appareil, assurez-vous de sauvegarder vos données importantes. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte
  • p. 258/765
   Français 257 Logiciels malveillants et virus Pour protéger votre appareil contre les logiciels malveillants et les virus, suivez les consignes d’utilisation ci-après. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages et des pertes de données qui
  • p. 259/765
   Français 258 Informations sur la certification DAS CET APPAREIL MOBILE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L’EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCESCet appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d’exposition
  • p. 260/765
   Français 259 Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d’équipements électriques et électroniques)(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que
  • p. 261/765
   Français 260 Limitation de responsabilité Les contenus et les services accessibles par l’intermédiaire de cet appareil appartiennent dans leur intégralité à des tiers et sont protégés par les lois sur les droits d’auteur, les brevets, les marques et/ou d’autres
  • p. 262/765
   Français 261 Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu’un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen
  • p. 263/765
   Deutsch 262 Sicherheitshinweise Lesen Sie diese wichtigen Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät verwenden. Sie enthalten allgemeine Sicherheitshinweise für Geräte und möglicherweise auch Informationen, die nicht für Ihr Gerät gelten. Beachten Sie die
  • p. 264/765
   Deutsch 263 Schließen Sie das Ladegerät oder das Gerät nicht kurz.Dies kann einen elektrischen Schlag oder Brand zur Folge haben. Des Weiteren kann der Akku beschädigt werden oder explodieren. Verwenden Sie das Gerät während eines Gewitters nicht im Freien.Dies
  • p. 265/765
   Deutsch 264 Schützen Sie das Gerät, den Akku und das Ladegerät vor Schäden.• Setzen Sie das Gerät und den Akku nicht sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen aus. • Extreme Temperaturen können Schäden am Gerät verursachen und die Ladekapazität und Lebensdauer
  • p. 266/765
   Deutsch 265 Führen Sie das Gerät und mitgelieferte Zubehörteile nicht in Augen, Ohren oder den Mund ein.Es besteht Erstickungsgefahr und es kann zu anderen ernsthaften Verletzungen führen. Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ionen- Akku
  • p. 267/765
   Deutsch 266 • Die Verwendung elektronischer Geräte in einem Flugzeug kann die elektronischen Navigationsinstrumente stören. Schalten Sie das Gerät während des Starts und der Landung aus. Nach dem Start können Sie das Gerät mit Genehmigung des Flugpersonals
  • p. 268/765
   Deutsch 267 Falls Sie ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche an Gerät oder Akku wahrnehmen oder falls dem Gerät oder Akku Rauch oder Flüssigkeit entweicht, stellen Sie die Nutzung des Geräts unverzüglich ein und bringen Sie es in ein Samsung-Servicecenter.Falls
  • p. 269/765
   Deutsch 268 Pflegen und verwenden Sie das Gerät ordnungsgemäß. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.• Feuchtigkeit und Flüssigkeit können zu Schäden an den Teilen oder elektronischen Schaltungen im Gerät führen. • Schalten Sie das Gerät nicht
  • p. 270/765
   Deutsch 269 Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.• Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder ein Entladen des Akkus verursachen. • Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können
  • p. 271/765
   Deutsch 270 Verringern des Verletzungsrisikos durch wiederholte Bewegungen.Bei der wiederholten Durchführung von Aktionen, wie etwa dem Drücken von Tasten, dem Zeichnen von Buchstaben auf einem Touchscreen mit den Fingern oder dem Spielen von Spielen, treten
  • p. 272/765
   Deutsch 271 Bemalen Sie das Gerät nicht und kleben Sie keine Aufkleber darauf.• Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verkleben oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. • Wenn Sie allergisch auf die Farbe oder
  • p. 273/765
   Deutsch 272 • Wird der Akku längere Zeit nicht verwendet, kann sich seine Lebensdauer verkürzen und seine Leistung verringern. Zu den weiteren Folgen zählen Fehlfunktionen oder das Explodieren des Akkus sowie die Verursachung eines Brands. • Beachten Sie
  • p. 274/765
   Deutsch 273 Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden. Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen
  • p. 275/765
   Deutsch 274 • Überprüfen Sie Ihre Konten regelmäßig auf nicht zulässige oder auffällige Nutzung. Falls Sie Anzeichen von Missbrauch Ihrer persönlichen Daten bemerken, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, damit Ihre Kontoinformationen gelöscht oder geändert
  • p. 276/765
   Deutsch 275 Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate) DIESES GERÄT ERFÜLLT INTERNATIONALE RICHTLINIEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH RADIOWELLEN.Dieses Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Die Konstruktion des Geräts gewährleistet,
  • p. 277/765
   Deutsch 276 Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt und die elektronischen Zubehörteile wie
  • p. 278/765
   Deutsch 277 Haftungsausschlussklausel Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Solche
  • p. 279/765
   Deutsch 278 Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden. Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden
  • p. 280/765
   Ελληνικά 279 Πληροφορίες ασφαλείας Διαβάστε τις παρούσες σημαντικές οδηγίες ασφάλειας προτού χρησιμοποιήσετε την συσκευή. Περιέχουν γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια των συσκευών και μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο, το οποίο δεν ισχύει για τη συσκευή
  • p. 281/765
   Ελληνικά 280 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέριαΚάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή τη συσκευήΚάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία
  • p. 282/765
   Ελληνικά 281 Μεταχειριστείτε και απορρίψτε τη συσκευή και το φορτιστή με προσοχή• Μην πετάτε ποτέ την μπαταρία ή τη συσκευή στη φωτιά. Ποτέ μην τοποθετείτε την μπαταρία ή τη συσκευή επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές
  • p. 283/765
   Ελληνικά 282 Μη δαγκώνετε και μη γλείφετε τη συσκευή ή την μπαταρία• Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή να οδηγήσει σε έκρηξη ή πυρκαγιά. • Παιδιά ή ζώα μπορούν να πνιγούν εάν καταπιούν μικρά εξαρτήματα.• Αν η συσκευή χρησιμοποιείται
  • p. 284/765
   Ελληνικά 283 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο, σε αεροσκάφος ή σε αυτοκινητιστικό εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές μέσω ραδιοσυχνοτήτων• Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 15 εκ. από ένα βηματοδότη,
  • p. 285/765
   Ελληνικά 284 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε συσκευές ή μηχανήματα που εκπέμπουν ραδιοσυχνότητες, όπως ηχητικά συστήματα ή πύργους εγκατάστασης ραδιοπομπώνΟι ραδιοσυχνότητες ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής σας. Απενεργοποιήστε
  • p. 286/765
   Ελληνικά 285 • Διακόψτε τις κλήσεις σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα. • Μην κρατάτε σημειώσεις και μην ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων. Όταν γράφετε πρόχειρα
  • p. 287/765
   Ελληνικά 286 Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε υπερβολικά ζεστούς ή ψυχρούς χώρους. Συνιστάται η χρήση της συσκευής σας σε θερμοκρασία από 5 °C έως 35 °C• Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε υπερβολικά ζεστούς χώρους, όπως στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου το
  • p. 288/765
   Ελληνικά 287 Λάβετε προφυλάξεις όταν εκτίθεστε σε φώτα που αναβοσβήνουν• Ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, αφήνετε ανοιχτά μερικά φώτα στο δωμάτιο και μην κρατάτε την οθόνη υπερβολικά κοντά στα μάτια σας. • Όταν εκτίθεστε σε φώτα που αναβοσβήνουν ενώ παρακολουθείτε
  • p. 289/765
   Ελληνικά 288 • Μην χρησιμοποιείτε σετ ακουστικών κατά την οδήγηση αυτοκινήτου ή μηχανής. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να αποσπάσει την προσοχή σας και να προκαλέσει ατύχημα ή ενδέχεται να είναι παράνομο ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή σας. Να είστε προσεκτικοί
  • p. 290/765
   Ελληνικά 289 Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας• Μη φορτίζετε τη συσκευή για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. • Με τον καιρό, η συσκευή που δεν
  • p. 291/765
   Ελληνικά 290 Κατά τον καθαρισμό της συσκευής σας, προσέξτε τα παρακάτω• Σκουπίστε τη συσκευή ή το φορτιστή με μια πετσέτα ή ένα πανί.• Καθαρίστε τους τερματικούς ακροδέκτες της μπαταρίας με βαμβάκι ή πετσέτα. • Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά. Κάτι
  • p. 292/765
   Ελληνικά 291 Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκηςΟι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας ενδέχεται να μην είναι εφικτές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς
  • p. 293/765
   Ελληνικά 292 Κακόβουλο λογισμικό και ιοί Για να προστατέψετε τη συσκευή σας από κακόβουλο λογισμικό και ιούς, ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές χρήσης. Εάν δεν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να προκληθούν ζημιές ή απώλεια δεδομένων που μπορεί να μην καλύπτονται
  • p. 294/765
   Ελληνικά 293 Οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοκύματα χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για φορητές συσκευές είναι 2,0 W/kg. Δοκιμές για τον SAR διεξάγονται με χρήση τυπικών θέσεων λειτουργίας με
  • p. 295/765
   Ελληνικά 294 Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα
  • p. 296/765
   Ελληνικά 295 “ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ”. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ,
  • p. 297/765
   תירבע 296 תוחיטב יאשונב עדימ אוה .הז בושח תוחיטב עדימ אורקל שי רישכמב שומישה ינפל וניא ונממ קלחש ןכתייו םירישכמל יללכ תוחיטב עדימ ללוכ תוחיטבה עדימלו תורהזאל םאתהב לעפ .ךלש רישכמל יטנוולר .רישכמל קזנמו םירחא תעיצפמ ,תימצע העיצפמ ענמיהל ידכ ,ולש ןעטמל ,ולש
  • p. 298/765
   תירבע 297 רישכמב ועגת וא הניעט ךלהמב םכלש רישכמב ושמתשת לא תובוטר םיידיב םכלש .תולמשחתהל םורגל יושע הזכ שומיש רישכמב וא ןעטמב רצקל ומרגת לא אל הלועפל וא ,הקילדל וא תולמשחתהל םורגל יושע הזכ שומיש .הללוסה לש תוצצופתה וא הניקת םימער תפוס ךלהמב ץוחב םכלש רישכמב
  • p. 299/765
   תירבע 298 יוארה ןפואב םתוא וכילשהו ןעטמבו רישכמב ולפט םלועל .םתפירש ידי-לע רישכמהו הללוסה תא ודימשת לא םלועל ירונת ומכ ,םומיח ירישכמ לע רישכמה וא הללוסה תא וחינת לא ץצופתהל לולע רישכמה .םירוטאידר וא ,היפא ירונת ,לגורקימ תועגונה תוימוקמה תונקתה רחא ואלמ .רתי
  • p. 300/765
   תירבע 299 ןיבל ןעטמה לש ןטקה הצקהו ישומיש ברה עקשה ןיב עגמ ענמ לש תווצקו תויתכתמ תוקבא ,קבא ,םילזונ ןוגכ ,םיכילומ םירמוח תונורפע ,םירוביחה לש היזורוקל וא רצקל םורגל םילולע םיכילומ םירמוח .הפירשל וא ץוציפל םורגל לולע ורותב רבדהו םכיפל םתוא וסינכת וא הללוסה
  • p. 301/765
   תירבע 300 םיינורטקלא םירישכמ תברקב םכלש רישכמב ושמתשת לא םירחא רדת תותואב שומיש םישוע םיינורטקלאה םירישכמה תיברמ םיינורטקלא םירישכמל הערפה םורגל לולע םכלש רישכמה .וידר .םירחא תוערפה םורגל יושע LTE גוסמ םינותנ תרושקתב שומיש .םינופלטו עמש ירישכמ ומכ ,םירחא
  • p. 302/765
   תירבע 301 םע רשק ורצ ,העימשל רזע רישכמב םישמתשמ םתאו הדימב וידר תוערפה תודוא עדימ תלבקל ןרצי הערפה םורגל יושע םכלש רישכמה ידי-לע קפומה וידרה רדת םע רשק ורצ ,םכלש רישכמב שומיש ינפל .העימש ירזע רפסמל םכלש העימשל רזעה רישכמ עפשוי םאה עובקל תנמ-לע ןרציה .רישכמה
  • p. 303/765
   תירבע 302 םירישכמב שומיש אשונב תוחיטבה תונקתו תורהזאה לכל ותייצ הגיהנ ךלהמב םידיינ לועפת איה םכילע תלטומש הנושארה תוירחאה ,הגיהנ ךלהמב םכלש ירלולסה רישכמב ושמתשת לא םלועל .בכרה לש חוטב םכתוחיטבל .קוחה יפ-לע רוסא רבדהו הדימב ,הגיהנ ךלהמב :תואבה תוצעה תא ורכיזו
  • p. 304/765
   תירבע 303 הדימב .בוטר אוהו הדימב םכלש רישכמה תא וליעפת לא הללוסה תא דימ ואיצוהו ותוא ובכ ,לעפומ רבכ םכלש רישכמהו תא איצוהל ןתינ אלש וא רישכמה תא תובכל ןתינ אלו הדימב( רישכמה תא ושביי ,ןכמ רחאל .)אוהש יפכ ותוא וריאשה ,הללוסה .תוריש זכרמל ותוא ואיבהו תבגמ
  • p. 305/765
   תירבע 304 הדימב המ ןמז ךשמל םימושייב וא םכלש רישכמב ושמתשת לא הדימה לע רתי םמחתמ רישכמהו היושע הדימה לע רתי םח רישכמל םכרוע לש תכשוממ הפישח תומודא תודוקנ ומכ ,הכומנ הרוטרפמט תייווכ לש םינימסתל םורגל .עבצ יוניש וא בגה יוסיכ אלל םכלש רישכמב ושמתשת לא הלועפל
  • p. 306/765
   תירבע 305 תרזוח העונתמ האצותכ העיצפה ןוכיס תא ומצמצ לע הציחל ומכ ,ןמצע לע תורזוחש תולועפ םיעצבמ םתא רשאכ קחשל וא ,עבצאה תועצמאב עגמה ךסמ לע םיוות רויצ ,םישקמ ,םיידיב תוחונ-יא לש תמייוסמ הדימ תווחל םייושע םתא ,םיקחשמב שומיש תעב .םכפוג לש םירחא םיקלחב וא ,םייפתכב
  • p. 307/765
   תירבע 306 העונת וא הכילה ידכ ךות רישכמב שומיש תעב םיריהז ויה תא עוצפל אלש תנמ-לע םכביבס שחרתמל םירע תויהל ודיפקה .םירחא וא םכמצע .םיכומס םימצע וא םכידי ביבס ךרכנ וניא תוינזואה לבכש ואדוו תוקבדמ וילע וקיבדת וא םכלש רישכמה תא ועבצת לא .ןיקת לועפת עונמלו םיענ
  • p. 308/765
   תירבע 307 ןעטמהו הללוסה לש יברימ םייח ךשמ ואדו ןוויכמ ,דחא עובשמ רתוי ךשמל רישכמה תא ןועטלמ וענמה .הללוסה ייח ךשמ תא רצקל היושע רתי תניעטש םניאש םירישכמ לש תימצע הקירפ שחרתת ,ןמזה ךשמב .שומישה ינפל םתוא ןועטל ךרוצ היהיו שומישב .שומישב וניא רשאכ למשחה עקשמ
  • p. 309/765
   תירבע 308 רישכמה תא ונקתת וא ,ונשת ,וקרפת לא תוירחא תא רפהל יושע םכלש רישכמה לש ןוכדע וא יוניש לכ תורישה זכרמל םכלש רישכמה תא וחק ,תוריש תלבקל .ןרציה .Samsung לש ץוציפל םורגל יושע הז רבד ,הללוסה תא ובקנת וא וקרפת לא .הקילד וא תא ואיצותו הדימב .הללוסה תאצוה
  • p. 310/765
   תירבע 309 ,יטטס למשח ,הובג ילמשח םרז ינפמ םיסיטרכה לע ונגה .םירחא םירישכממ תוינורטקלא תוערפהו םימצע םע וא תופושח תועבצאב םיבהזומה םיעגמב ועגת לא תועצמאב סיטרכה תא ובגנ ,םיכלכולמ םהו הדימב .םייתכתמ .הכר תילטמ היושע הנוכנ אל הרוצב וא חכב לבכ רוביח וא סיטרכ
  • p. 311/765
   תירבע 310 וא רשואמ אל שומישל רידס ןפואב םכלש ןובשחה תא וקדיב ישיאה עדימב יואר אל שומישל ןמיס םיאצומ םתאו הדימב .דושח יטרפ יוניש וא הקיחמל םכלש תורישה קפס םע רשק ורצ ,םכלש .םכלש ןובשחה תמסיס תא ונש ,םכלש רישכמה לש הבינג וא ןדבוא לש הרקמב .םכלש ישיאה עדימה
  • p. 312/765
   תירבע 311 .רידס ןפואב התוא ונשו המסיס ורידגה רשאכ ,Bluetooth ןוגכ ,תיטוחלאה תרושקתה תנוכת תא ולטב .שומישב ןניא סוריו -יטנא תנכות וצירה ,הנושמ רישכמה תוגהנתהו הדימב .םיסוריו רחא הקידבל םימושיי תלעפה ינפל םכלש רישכמה לע סוריו-יטנא תנכות וצירה .םתדרוהש םיצבקו
  • p. 313/765
   תירבע 312 הברהב םיכומנ הז רישכמ רובע SAR -ה יכרע ,שומיש ךלהמב תכרעמה תוליעי ךרוצלש ןוויכמ תאז .הלעמל ונייוצש םיכרעהמ םכלש דיינה רישכמה לש לועפתה קפסה ,תשרב תוערפה םוצמצלו .החישה ךרוצל יבריימה קפסהב ךרוצ ןיא רשאכ תיטמוטוא תחפומ ךומנ SAR -ה ךרע ,רתוי ךומנ
  • p. 314/765
   תירבע 313 הז רצומ לש הנוכנ הכלשה )ינורטקלא דויצו הקינורטקלא תלוספ( תורחא תויאפוריא תונידמו יאפוריאה דוחיאב םישיי( )תודרפינ ףוסיא תוכרעמ תולעב ןייצמ ,תורפס וא םירזיבא ,רצומה לע גצומה הז ןומיס ולש םיינורטקלאה םירזיבאהו רצומה תא ךילשהל ןיא יכ וייח ףוסב תרחא
  • p. 315/765
   תירבע 314 הז רצומב תוללוס לש הנוכנ הכלשה תורחא תויאפוריא תונידמו יאפוריאה דוחיאב םישיי( )תודרפינ ףוסיא תוכרעמ תולעב ,הזיראה וא שמתשמה ךירדמ ,הללוסה לע הז ןומיס םע הז רצומבש תוללוסה תא ךילשהל ןיא יכ ןייצמ םינומיסה .ןהב שומישה תפוקת םותב תיתיב תלוספ םוימדק
  • p. 316/765
   תירבע 315 הניא Samsung .םהש יפכ םיקפוסמ םיתורישו ישילש דצ ינכת םאו שרופמב םא ,ךכ םיקפוסמה םיתורישל וא ןכותל תיארחא איה יכ שרופמב הריהצמ Samsung .איהש הרטמ לכל ,עמתשמב תוירחאל לבגומ אל ךא ללוכ ,תזמורמ תוירחא לכב תאשונ הניא הניא Samsung .תומיוסמ תורטמל המאתהה
  • p. 317/765
   हिन्दीी 316 सुरक्षाीजषानकषारदी कृपयषाीअपनेीउपकरणीकषाीउपयोगीकरनेीसेीपिलेीयिीमित्वपूण्णीसुरक्षाी जषानकषारदीीपढ़ें।ीइसमेंीउपकरणोंीकेीललएीसषामषानयीसुरक्षाीजषानकषारदीीशषालमली िै,ीसषाथीिदीीइसमेंी्विीसषामग्रीीशषालमलीिोीसकतरीीिैीजोीआपकेीउपकरणीपरी लषागूीनिदींीिोतरी।ीखु्ीकोीयषाीअनयीकोीचोटीलगनेीसेीबचषानेीकेीललएीऔरी
  • p. 318/765
   हिन्दीी 317 चषाज्णरीयषाीउपकरणीकोीशॉट्ण-सरक्णटीनीकरेंऐसा करने से इलैक्करिक शॉक या आग लग सक्वी है, या बैटरी खराब हो सक्वी है या उसमें व्स्ोट हो सक्ा है। तूफषानीकेी्ौरषानीअपनेीउपकरणीकषाीबषािरीउपयोगीनीकरेंऐसा करने से इलैक्करिक शॉक लग सक्ा है या उपकरण खराब हो
  • p. 319/765
   हिन्दीी 318 उपकरण,ीबैटरदीीऔरीचषाज्णरीकोीक्ततग्सतीिोनेीसेीबचषाएं• अपने उपकरण को बहु् अधिक ठंि या बहु् अधिक गममी से बचाएं। • अतयधिक ्ापमान से उपकरण षिर्ग्रस् हो सक्ा है और आपके उपकरण या बैटरी की चाक्रिंग षिम्ा और रवी्ना्धि कम हो सक्वी है। • बैटरी को िा्ु ्ाली
  • p. 320/765
   हिन्दीी 319 उपकरणीयषाीआपूतत्णीकीीगईीएसेसरदीज़ीकोीआंखों,ीकषानों,ीयषाीमुंिीमेंीनीरषालेंऐसा करने से घुटन या गंभवीर चोट लग सक्वी है। क्ततग्सतीयषाीलदीकीकरनेी्वषालदीीललगथयमीआयनी(Li-Ion)ीबैटरदीीकोीसंभषाली करीनीरखेंअपनवी ललधरयम आयन बैटरी के सुरक्षि् डिसपोज़ल के ललए
  • p. 321/765
   हिन्दीी 320 • यद‍द आप धचककतसा उपकरण का उपयोग कर्े हैं, ्ो उपकरण द्ारा उतसक्र्थ् रेडियो आ्ृक्त् के प्रभा् को रनिा्थरर् करने के ललए उपकरण के रनमा्थ्ा से संपक्थ करें। • ह्ाई रहार पर, इलैकरिॉरनक उपकरणों को उपयोग करने से ह्ाई रहार के इलैकरिॉरनक नेव्गेशनल उपकरणों
  • p. 322/765
   हिन्दीी 321 यह्ीआपकोीअपनेीउपकरणीयषाीबैटरदीीसेीअजरीबीगंधीयषाीध््वतनीआतरीीिै,ी यषाीयह्ीआपीउपकरणीयषाीबैटरदीीसेीधुआंीयषाीद्र्वीकषाीररसषा्वी्ेखतेीिैंीतोी उपकरणीकषाीउपयोगीतुरंतीबं्ीकरी्ेंीऔरीउसेीSamsungीसे्वषाीकेंद्रीमेंी लेीजषाएंऐसा करने में व््ल रहने पर आग लग
  • p. 323/765
   हिन्दीी 322 अपनेीउपकरणीकोीठीकीतरिीसेीसंभषालेीऔरीउपयोगी करें अपनेीउपकरणीकोीसूखषाीरखें• नमवी और द्र् आपके उपकरण में इलैकरिॉरनक सकक्थट को षिर् पहुंचा सक्े हैं। • यद‍द आपका उपकरण गवीला हो ्ो उसे चालू न करें। यद‍द आपका उपकरण पहले से चालू हो, ्ो इसे बं‍द करें
  • p. 324/765
   हिन्दीी 323 अपनेीउपकरणीकोीचुंबकीयीक्ेत्रीकेीपषासीनीरखें।• चुंबकीय षिेत्र में आने से आपका उपकरण खराब हो सक्ा है या बैटरी डिसचार्थ हो सक्वी है। • चुंबकीय षिेत्र के चल्े क्ेडिट काि्थ, पासबुक और बोडििंग पास सदह् कोई चुंबकीय पट्वी ्ाला काि्थ षिर्ग्रस् हो सक्ा
  • p. 325/765
   हिन्दीी 324 बषारीबषारीिोनेी्वषालदीीरेचनीचोटीकषाीजोखखमीकमीकरेंयद‍द आप कोई कक्या बार-बार कर्े हैं रैसे कुंक्रयां ‍दबाना, अपनवी अंगुललयों से टच सक्ीन पर धचत्र बनाना, गेम खेलना, ्ो कई बार अपने हारों, गले, कंिों, या शरीर के अनय भागों में असहर्ा महसूस कर सक्े
  • p. 326/765
   हिन्दीी 325 चलतेीयषाी्वषािनीचलषातेीसमयीउपकरणीकषाीउपयोगीकरतेीसमयीसषा्वधषानरीी बरतें• खु‍द को या अनय को चोट से बचाने के ललए हमेशा अपने आस-पास के ्ा्ा्रण के प्रर् सरग रहें। • सुरनक््च् करें कक हेिसेट केबल आपके हार या आस-पास की अनय ्स्ुओं में उलझ न राए। अपनेीउपकरणीपरीरंगीनीकरेंीयषाीसटदीकरीनीगचपकषाएं•
  • p. 327/765
   हिन्दीी 326 अगधकतमीबैटरदीीऔरीचषाज्णरीजरी्वनकषालीसुतनक्शचतीकरें• एक सप्ाह से अधिक अपने उपकरण को चार्थ करने से बचें, कयोंकक अधिक चार्थ करने से बैटरी का रवी्नकाल कम हो सक्ा है। • समय के सार, उपयोग नहीं ककया गया उपकरण डिसचार्थ हो राएगा और उपयोग करने से पहले
  • p. 328/765
   हिन्दीी 327 अपनषाीउपकरणीसषाफ़ीकरतेीसमयीतनमनीपरीध्यषानी्ें• टॉ्ेल या इरेज़र से अपना उपकरण या चार्थर पोछें।• रुई की बॉल या टॉ्ेल से बैटरी टलम्थनल सा् करें।• रसायन या डिटरजेंट का उपयोग न करें। ऐसा करने से उपकरण का बाहर से रंग उड़ रा्ा है या खरोंच लग सक्वी है
  • p. 329/765
   हिन्दीी 328 आपषातकषालदीनीसे्वषाओंीमेंीएट्सेसीसुतनक्शचतीकरेंकुछ षिेत्रों या पररक्सरर्यों में आपके उपकरण से आपा्कालीन कॉल संभ् नहीं है। ‍दूरसर या अव्कलस् षिेत्र में यात्रा करने से पहले, आपा्कालीन से्ा कममी से संपक्थ करने की ्ैकक्लपक योरना बनाएं। अपनेीवयक्ट्तगतीरेटषाीकीीसुरक्षाीकरेंीऔरीसं्वे्नशरीलीजषानकषारदीीकेीबषािरी
  • p. 330/765
   हिन्दीी 329 मैल्वेयरीऔरी्वषाइरस आपकेीउपकरणीकीीमैल्वेयरीऔरी्वषाइरसीसेीसुरक्षाीकरनेीकेीललए,ीइनी उपयोगीयुक्ट्तयोंीकषाीपषालनीकरें।ीऐसषाीकरनेीमेंीव्वफलीरिनेीपरीरेटषाीकीी क्ततीयषाीनुकसषानीिोीसकतषाीिैीजोरकी्वषारंटदीीसे्वषाीमेंीक्वरीनिदींीरकयषाी गयषाीिै• अज्ा् एक्पलकेशन
  • p. 331/765
   हिन्दीी 330 व्वलशषटीअ्वशोषणी्री(SAR)ीप्रमषाणनीजषानकषारदी यिीउपकरणीरेडरयोीतरंगोंीकेीएट्सपोज़रीकेीअंतरषा्णषरिदीयीह्शषातन्देशोंीकोी पूरषाीकरतषाीिैआपका मोबाइल उपकरण रेडियो रिांसलमटर और ररसवी्र है। यह अं्रा्थ्रिीय द‍दशारन‍ददेशों द्ारा अनुशंलस् रेडियो ्रंगों (रेडियो
  • p. 332/765
   हिन्दीी 331 इसीउतपषा्ीकषाीसिदीीतनसतषारण (कचरा इलेक्करिकल और इलेकरिॉरनक इक्क्पमेंट)(अलग-अलग संग्रह प्रणाली ्ाले ‍देशों में लागू)उतपा‍द, एसेसरीज़ और ललटरेचर पर यह माककिंग इंधग् कर्वी है कक उतपा‍द और इसकी इलेकरिॉरनक एसेसरीज़ (उ‍दा। चार्थर, हेिसेट, USB केबल)
  • p. 333/765
   हिन्दीी 332 इसीउतपषा्ीमेंीबैटररयोंीकषाीसिदीीतनसतषारण (अलग-अलग संग्रह प्रणाली ्ाले ‍देशों में लागू)बैटरी, मैनयुअल या पैकेक्रंग पर यह माककिंग इंधग् कर्वी है कक इस उतपा‍द की बैटररयों को अनय घरेलू कचरे के सार रनस्ारर् नहीं ककया राना चादहए। रहां धचक््न् हो, रासायरनक
  • p. 334/765
   हिन्दीी 333 ''्ृ्वीय पषि सामग्रवी और से्ाएं ''रैसवी है ्ैसवी'' प्र‍दान की रा्वी हैं। SAMSUNG ककसवी भवी उद्े्य से या ्ो अलभवयक् रूप से या उपलक्षि् रूप से इस ्रह प्र‍दान की गई सामग्रवी या से्ा की ्ारंटी नहीं ‍दे्ा है। SAMSUNG वयापाररक्ा या ककसवी व्शेष उद्े्य
  • p. 335/765
   Magyar 334 Biztonsági információk A készülék használatának megkezdése előtt olvassa el ezeket a biztonsági információkat. Ez az általános biztonsági tájékoztató nem minden része érvényes az Ön készülékére. Kövesse a figyelmeztető és óvatosságra intő utasításokat,
  • p. 336/765
   Magyar 335 Viharban ne használja a készüléket kültérenEllenkező esetben fennáll az elektromos áramütés vagy a készülék meghibásodásának veszélye. Használjon a gyártó által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőket, kiegészítőket és kellékanyagokat• Az utángyártott
  • p. 337/765
   Magyar 336 • Kerülje az akkumulátor fém tárgyakkal érintkezését, mivel az rövidre zárhatja az akkumulátor + és - kivezetéseit és az akkumulátor ideiglenes vagy végleges hibáját okozhatja. • Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort. Ne tárolja a
  • p. 338/765
   Magyar 337 Vigyázat A biztonsági figyelmeztetések és szabályok be nem tartása sérülést vagy a berendezések károsodását okozhatja Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében• A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ.
  • p. 339/765
   Magyar 338 Ne tegye ki a készüléket erős füstnek vagy páránakEllenkező esetben a készülék külső burkolata megsérülhet, vagy a készülék meghibásodhat. Amennyiben hallókészüléket használ, vegye fel a kapcsolatot a készülék gyártójával a rádióinterferenciával
  • p. 340/765
   Magyar 339 Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírástJárművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. A saját és
  • p. 341/765
   Magyar 340 Kezelje és használja a készüléket körültekintően Tartsa szárazon a készüléket• A nedvesség és folyadékok károsíthatják a készülék alkatrészeit vagy elektromos áramköreit. • Ne kapcsolja be a készüléket, amikor az vizes. Amennyiben a készülék már
  • p. 342/765
   Magyar 341 Amennyiben a készülék túlmelegedett, egy ideig ne használja a készüléket vagy az alkalmazásokatAmennyiben a bőr hosszabb ideig érintkezik a túlmelegedett készülékkel, úgy az alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket okozhat, mint például vörös foltok
  • p. 343/765
   Magyar 342 Védje hallását és a füleit a fülhallgató használatakor • Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása. • A nagy hangerejű hangok séta közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet. • Mielőtt
  • p. 344/765
   Magyar 343 A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be• Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe. • Ne helyezze a készüléket és tartozékait a légzsák
  • p. 345/765
   Magyar 344 Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket• A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Amennyiben a készülék javításra szorul, vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba. • Ne szerelje szét
  • p. 346/765
   Magyar 345 • Kártyák vagy kábelek erőltetett vagy nem megfelelő csatlakoztatása a többcélú csatlakozó, vagy a készülék más alkatrészeinek sérülését eredményezhetik. Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségétElőfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények
  • p. 347/765
   Magyar 346 Káros fájlok és vírusok A készülék káros fájlok és vírusok elleni védelme érdekében kövesse az alábbi tanácsokat. Ennek elmulasztása az adatok sérüléséhez vagy elvesztéséhez vezethet, amelyre a garancia nem terjed ki• Ne töltsön le ismeretlen
  • p. 348/765
   Magyar 347 Használat közben a jelen készülékre vonatkozó tényleges SAR értékek általában a fentieknél lényegesen alacsonyabbak. Ez annak köszönhető, hogy a rendszer hatékonysága és a hálózati interferencia minimalizálása érdekében a mobil készülék sugárzási
  • p. 349/765
   Magyar 348 A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása (A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket
  • p. 350/765
   Magyar 349 „HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN
  • p. 351/765
   Bahasa Indonesia 350 Informasi keselamatan Baca informasi keamanan penting ini sebelum Anda menggunakan perangkat. Ini berisi informasi keselamatan untuk perangkat dan dapat mencakup konten yang tidak berlaku untuk perangkat Anda. Ikuti informasi peringatan
  • p. 352/765
   Bahasa Indonesia 351 Jangan membuat hubungan arus pendek pada charger atau perangkatMelakukan hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran, atau baterai dapat mengalami kegagalan fungsi atau meledak. Jangan gunakan perangkat anda di luar
  • p. 353/765
   Bahasa Indonesia 352 Lindungi perangkat, baterai, dan charger dari kerusakan• Hindari memaparkan perangkat dan baterai anda ke suhu yang sangat dingin atau sangat panas. • Suhu ekstrem dapat merusak perangkat dan mengurangi kapasitas pengisian daya serta
  • p. 354/765
   Bahasa Indonesia 353 Jangan memegang baterai Lithium Ion (Li-Ion) yang rusak atau bocorUntuk pembuangan baterai Li-Ion anda secara aman, hubungi pusat layanan resmi terdekat anda. Awas Kegagalan dalam mematuhi perhatian dan peraturan keselamatan dapat mengakibatkan
  • p. 355/765
   Bahasa Indonesia 354 • Perangkat elektronik pada perangkat anda dapat mengalami kegagalan fungsi yang disebabkan gangguan radio dari perangkat anda. Hubungi produsennya untuk informasi lebih lanjut. Jangan memaparkan perangkat ke asap atau uap yang tebalTindakan
  • p. 356/765
   Bahasa Indonesia 355 Patuhi semua peringatan dan peraturan keselamatan terkait dengan penggunaan perangkat seluler saat menggunakan kendaraanKetika mengemudi, berkendara dengan aman adalah tanggung jawab utama anda. Jangan pernah menggunakan perangkat seluler
  • p. 357/765
   Bahasa Indonesia 356 Perhatikan dan gunakan perangkat anda dengan baik Jaga perangkat tetap kering• Kelembapan dan cairan dapat merusak komponen atau sirkuit elektronik dalam perangkat anda. • Jangan menghidupkan perangkat yang basah. Jika perangkat sudah
  • p. 358/765
   Bahasa Indonesia 357 Jangan gunakan perangkat atau aplikasi anda untuk sementara jika terlalu panasJika kulit anda terpapar ke perangkat yang terlalu panas dalam waktu lama, mungkin akan timbul gejala luka bakar suhu rendah, seperti bintik-bintik merah dan
  • p. 359/765
   Bahasa Indonesia 358 Lindungi pendengaran dan telinga anda saat menggunakan headset • Paparan suara keras yang berlebih dapat menyebabkan kerusakan pendengaran. • Paparan suara keras saat berjalan dapat mengalihkan perhatian anda dan menyebabkan kecelakaan.
  • p. 360/765
   Bahasa Indonesia 359 Pasang perangkat seluler dan peralatannya dengan berhati-hati• Pastikan bahwa perangkat seluler atau perangkat terkait yang diletakkan di kendaraan anda terpasang dengan aman. • Hindari menempatkan perangkat dan aksesori anda di dekat
  • p. 361/765
   Bahasa Indonesia 360 Jangan membongkar, mengubah, atau memperbaiki perangkat anda sendiri• Perubahan atau modifikasi apa pun pada perangkat anda dapat membatalkan garansi pabrik. Jika perangkat anda perlu diservis, bawalah ke Pusat Servis Samsung. • Jangan
  • p. 362/765
   Bahasa Indonesia 361 • Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari anda maupun dengan benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut. • Memasukkan kartu atau menghubungkan kabel dengan paksa atau tidak benar dapat menyebabkan
  • p. 363/765
   Bahasa Indonesia 362 Perangkat lunak berbahaya dan virus Untuk melindungi perangkat anda dari perangkat lunak berbahaya dan virus, ikuti tips yang berguna ini. Kegagalan dalam melakukan hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan atau hilangnya data yang mungkin
  • p. 364/765
   Bahasa Indonesia 363 Saat digunakan, nilai SAR sesungguhnya untuk perangkat ini biasanya baik, di bawah nilai yang disebutkan di atas. Hal ini dilakukan untuk tujuan efisiensi sistem dan untuk mengurangi gangguan jaringan, daya pengoperasian perangkat seluler
  • p. 365/765
   Bahasa Indonesia 364 Pembuangan yang tepat untuk baterai dalam produk ini (Berlaku di negara-negara dengan sistem pengumpulan terpisah)Adanya tanda ini pada baterai, buku panduan, atau kemasan menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak boleh dibuang
  • p. 366/765
   Bahasa Indonesia 365 “KONTEN DAN LAYANAN PIHAK KETIGA DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA." SAMSUNG TIDAK MENJAMIN KONTEN ATAU LAYANAN YANG DISEDIAKAN, BAIK TERSURAT ATAUPUN TERSIRAT, UNTUK TUJUAN APA PUN. SAMSUNG MEMBATASI GARANSI TERKAIT, TERMASUK TETAPI
  • p. 367/765
   Italiano 366 Precauzioni di sicurezza Leggete con attenzione queste importanti precauzioni di sicurezza prima di utilizzare il dispositivo. Sono precauzioni di sicurezza generali per qualsiasi dispositivo e potrebbero includere del contenuto che non si applica
  • p. 368/765
   Italiano 367 Non sottoponete a corto circuito il caricabatteria né il dispositivoFarlo potrebbe causare folgorazione o incendi oppure il malfunzionamento o l'esplosione della batteria. Non utilizzare il dispositivo all'aperto durante un temporale Per evitare
  • p. 369/765
   Italiano 368 Proteggete dispositivo, batteria e caricabatteria da danni• Evitate di esporre il dispositivo e la batteria a temperature molto fredde o molto calde. • Temperature estreme possono danneggiare il dispositivo e ridurre la capacità di carica e
  • p. 370/765
   Italiano 369 Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perditePer smaltire correttamente la batteria agli ioni di litio, contattate il centro assistenza autorizzato più vicino. Attenzione Il mancato rispetto delle
  • p. 371/765
   Italiano 370 • Sugli aerei, l'utilizzo di dispositivi elettronici potrebbe interferire con gli strumenti elettronici di navigazione dell'aereo. Accertatevi che il dispositivo sia spento nelle fasi di decollo e atterraggio. Dopo il decollo, potete utilizzare
  • p. 372/765
   Italiano 371 Se notate che il dispositivo o la batteria emettono odori o rumori strani o se vedete che il dispositivo o la batteria perdono fumo o liquidi, interrompete immediatamente l'uso del dispositivo e portatelo presso un Centro Assistenza SamsungIn
  • p. 373/765
   Italiano 372 Fate attenzione e utilizzate il dispositivo in maniera corretta Mantenete il dispositivo asciutto • L'umidità e i liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici. • Non accendete il dispositivo se è bagnato. Se
  • p. 374/765
   Italiano 373 Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici • Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici. • Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede
  • p. 375/765
   Italiano 374 Riducete il rischio di danni da movimenti ripetitiviQuando eseguite ripetutamente un'azione, come premere tasti, tracciare caratteri sullo schermo (se touch screen) col dito, o utilizzare giochi, potreste avvertire del fastidio alle mani, al
  • p. 376/765
   Italiano 375 Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo• Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento. • In caso di allergia a vernici o parti metalliche del dispositivo, potrebbero manifestarsi prurito,
  • p. 377/765
   Italiano 376 • Attenetevi a tutte le istruzioni del presente manuale per garantire la massima durata del dispositivo e della batteria. I danni o le scarse prestazioni dovute al mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni possono invalidare la garanzia
  • p. 378/765
   Italiano 377 Fate eseguire le operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, il dispositivo potrebbe danneggiarsi invalidando la garanzia. Maneggiate
  • p. 379/765
   Italiano 378 • Controllate regolarmente che i vostri account non siano oggetto di uso non autorizzato o sospetto. In caso di tracce di uso scorretto delle vostre informazioni personali, contattate il vostro gestore per eliminare o modificare le informazioni
  • p. 380/765
   Italiano 379 Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento) IL DISPOSITIVO RISPETTA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIOIl dispositivo è un ricetrasmettitore radio. È progettato
  • p. 381/765
   Italiano 380 Corretto smaltimento del prodotto (Rifiuti elettrici ed elettronici)(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori
  • p. 382/765
   Italiano 381 Esonero di responsabilità Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti
  • p. 383/765
   Italiano 382 Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile
  • p. 384/765
   Қазақ тілі 383 Қауіпсіздік ақпараты Құрылғыны пайдалану алдында осы қауіпсіздік туралы маңызды ақпаратты оқып шығыңыз. Ол құрылғылар үшін жалпы қауіпсіздік туралы ақпаратты қамтиды және құрылғыңызға қатысты емес мазмұнды қамтуы мүмкін. Өзіңізге немесе басқаларға
  • p. 385/765
   Қазақ тілі 384 Құрылғы зарядталып жатқанда оны пайдаланбаңыз немесе құрылғыны ылғал қолмен ұстамаңызБұлай істеу ток соғуына әкелуі мүмкін. Зарядтағышты немесе құрылғыны қысқа тұйықталуға ұшыратпаңызБұлай істеу ток соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін я болмаса
  • p. 386/765
   Қазақ тілі 385 Құрылғы мен зарядтағышты абайлап пайдаланыңыз және тастаңыз• Батареяны немесе құрылғыны ешқашан отқа тастамаңыз. Батареяны немесе құрылғыны қысқа толқынды пеш, кәдімгі пештер немесе радиаторлар сияқты қыздыру құрылғыларының үстінде не ішінде
  • p. 387/765
   Қазақ тілі 386 Көп мақсатты ұя мен зарядтағыштың шағын ұшын сұйық заттар, шаң, металл ұнтағы және қарындаш графиті сияқты өткізгіш заттарға тигізбеңізӨткізгіш материалдар жарылысқа немесе өртке әкеп соқтыратын қысқаша тұйықталуға немесе шіруге себеп болуы
  • p. 388/765
   Қазақ тілі 387 Құрылғыңызды ауруханада, ұшақта немесе радио жиілік арқылы кедергі келтіруі мүмкін көлік жабдығының жанында пайдаланбаңыз• Құрылғы электр кардиостимуляторға кедергі келтіретіндіктен, құрылғыны электр кардиостимуляторға мүмкіндігінше 15 см
  • p. 389/765
   Қазақ тілі 388 Құрылғыны жарылыс қаупі бар орталарда сөндіріңіз• Батареяны алғанша, құрылғыңызды жарылыс қаупі бар орталарда сөндіріңіз. • Жарылысқа қаупі бар орталарды әрқашан ережелерді, нұсқауларды және белгілерді орындаңыз. • Бұл құрылғыны жанармай құю
  • p. 390/765
   Қазақ тілі 389 • Қолайлы кезде теріп, жол қозғалысына өтіңіз. Қозғалмай тұрғанда немесе орныңыздан қозғалмас бұрын қоңырауларды қойыңыз. Автокөлік тоқтап тұрған кезде қоңырауларды жоспарлап көріңіз. • Назарыңызды аударуы мүмкін ашулы немесе эмоциялық әңгімелерден
  • p. 391/765
   Қазақ тілі 390 Құрылғыны тиындар, кілттер және алқа сияқты металл заттармен бірге сақтамаңыз• Құрылғы корпусы сызылуы немесе оның дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. • Батарея ұштары металл затқа тисе, өрт шығуы мүмкін. Құрылғыңызды магнитті өрістер жанында сақтамаңыз•
  • p. 392/765
   Қазақ тілі 391 • Егер сізге байланысты біреуде ұқсас құрылғыны пайдаланғанда ұстамалар немесе есеңгіреулер болған болса, құрылғыны пайдалану алдында дәрігерден кеңес алыңыз. • Егер бұлшықет спазмасы сияқты ыңғайсыздықты сезінсеңіз немесе бағыттан адассаңыз,
  • p. 393/765
   Қазақ тілі 392 Жүріп не қозғалып бара жатқанда құрылғыны пайдалануда сақтық шараларын пайдаланыңыз• Өзіңізге не басқаларға жарақат түсірмеу үшін әрдайым сыртқы жағдайларды біліп отырыңыз. • Гарнитура кабелінің қолдарыңызда немесе жақын нысандарда шатасып
  • p. 394/765
   Қазақ тілі 393 Батареяның және зарядтағыштың ең жоғарғы жарамдылығына көз жеткізіңіз• Құрылғыны бір аптадан астам зарядтамаңыз, себебі шамадан тыс қызу батарея қызметі уақытын азайтуы мүмкін. • Кейде пайдаланылмаған құрылғы заряды таусылса, оны пайдалану
  • p. 395/765
   Қазақ тілі 394 Құрылғыңызды бөлшектемеңіз, түрін өзгерпеңіз немесе жөндемеңіз• Құрылғыңызға енгізілген өзгертулер не түрлендірулер өндірушінің кепілдігін жарамсыз етеді. Құрылғыға қызмет көрсету қажет болса, құрылғыны Samsung қызмет көрсету орталығына алып
  • p. 396/765
   Қазақ тілі 395 • Карталарды қатты соққылардан, статикалық электрден және басқа құрылғылардың электр әсерінен қорғаңыз. • Сары байланыстарына немесе терминалдарына саусағыңызды немесе металл заттарды тигізбеңіз. Карта кірлеген жағдайда, оны жұмсақ шүберекпен
  • p. 397/765
   Қазақ тілі 396 Авторлық құқықпен қорғалған материалды таратпаңызАвторлық құқықпен қорғалған материалдарды мазмұн иесінің рұқсатынсыз таратпаңыз. Мұны сақтамаудан авторлық құқық туралы заңдар бұзылуы мүмкін. Өндіруші авторлық құқықпен қорғалған материалды
  • p. 398/765
   Қазақ тілі 397 Меншікті сіңіру нормасы (МСН) куәлігі туралы ақпарат БҰЛ ҚҰРЫЛҒЫ РАДИО ТОЛҚЫНДАРҒА ШЫҒАРУҒА АРНАЛҒАН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАҒИДАЛАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕДІҰялы құрылғыңыз радио таратқыш және қабылдағыш болып табылады. Ол халықаралық қағидалар бойынша ұсынылған
  • p. 399/765
   Қазақ тілі 398 Осы өнімді дұрыс жолмен тастау (Электрлік жəне Электроникалық Жабдық қалдықтары)(Бөлек жинау жүйелері бар елдер үшін қолданылады)Өнімдегі, қосымша құралдардағы немесе құжаттардағы осы белгі осы өнім мен оның электрондық қосымша құралдарын
  • p. 400/765
   Қазақ тілі 399 Осы өнім батареяларын сәйкесінше жою (Бөлек жинау жүйелері бар елдер үшін қолданылады)Батареядағы, нұсқаулықтағы немесе орамдағы бұл таңба бұл өнімдегі батареяның өз қызмет ету мерзімінің соңында басқа тұрмыс қалдықтарымен бірге жойылмауы
  • p. 401/765
   Қазақ тілі 400 ҮШІНШІ ТАРАП МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕРІ КЕПІЛДІКСІЗ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛЕДІ. SAMSUNG МҰНДАЙ БЕРІЛГЕН МАЗМҰН НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТТЕР ҮШІН ҚАНДАЙ ДА БІР МАҚСАТТА АЙҚЫН НЕМЕСЕ ТҰСПАЛДАНҒАН КЕПІЛДІКТЕР БЕРМЕЙДІ. SAMSUNG САТУҒА ЖАРАМДЫЛЫҚ ПЕН БЕЛГІЛІ БІР МАҚСАТТА
  • p. 402/765
   한국어 401 안전을 위한 주의 사항 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 사용하기 전에 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요. 이 설명서에 언급된 안전 관련 내용 중 일부 항목은 특정 제품에만 해당되는 내용일 수 있습니다. 이 설명서에서 말하는 '제품'이란 스마트폰, 배터리, 충전기 등의 기본 구성품 및 정품으로 제공하는 별매품을 모두 포함하는 용어입니다. 경 고 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을
  • p. 403/765
   한국어 402 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요. 감전, 배터리의 고장 또는 폭발, 화재가 발생할 수 있습니다. 실외에서 천둥, 번개가 칠 경우 제품을 사용하지 마세요. 제품이 고장 나거나 감전의 위험이 있습니다. 액세서리 및 부속품은 반드시 삼성전자에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.• 그렇지 않을 경우 제품의 수명이 단축되거나 제품이 고장 날 수 있으며, 과열, 화재, 폭발, 상해의 위험이 있습니다. • 삼성전자에서 승인한
  • p. 404/765
   한국어 403 제품을 온돌바닥이나 전기장판 등 과열의 우려가 있는 곳에서는 사용하지 마세요. 뜨거운 온돌바닥이나 전기장판의 열로 인해 배터리의 온도가 올라가서 고장, 화상, 폭발의 우려가 있습니다. 제품이 손상되지 않도록 주의하세요.• 제품을 너무 낮거나 너무 높은 온도에서 보관하지 마세요.• 제품을 너무 높은 온도에서 보관하면 제품이 고장 나거나 배터리 수명이 단축될 수 있습니다. • 배터리가 금속 물체와 닿지 않게 하세요. 배터리 충전 단자에 금속이
  • p. 405/765
   한국어 404 어린이나 유아 또는 애완동물이 제품을 빨거나 물어뜯지 않도록 주의하세요.• 제품에 손상을 주거나 폭발 또는 화재가 발생할 수 있습니다.• 작은 부품으로 인한 질식의 위험이 있습니다.• 어린이가 제품을 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려 주고 바르게 사용하고 있는지 확인하세요. 제품으로 눈, 귀 등 신체를 찌르거나 제품을 입에 넣지 마세요. 신체에 심각한 상해를 입거나 질식의 위험이 있습니다. 고장 나거나 액이 새는 Li-Ion
  • p. 406/765
   한국어 405 고주파(RF파)의 영향을 받는 자동차, 병원이나 의료 기기 근처에서는 제품을 사용하지 마세요.• 심장박동 보조 장치와의 거리가 15 cm 이내인 곳에서 제품을 사용하면 제품의 전자파가 심장박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 되도록 사용하지 마세요. 꼭 제품을 사용해야 할 때는 반드시 심장박동 보조 장치와 15 cm 이상의 간격을 유지하세요. • 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위하여 심장박동 보조 장치 반대쪽에서
  • p. 407/765
   한국어 406 스피커나 대형 모터, 강한 자기나 고압선, 전파탑 등 강한 전파가 나오는 근처에서 제품을 사용하지 마세요. 전자파에 의해 고장의 원인이 됩니다. 폭발 위험지역에서는 제품의 전원을 끄세요.• 폭발 위험지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 제품의 전원을 끄세요. • 폭발 위험지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.• 주유 중에는 제품 사용을 삼가세요.• 가연성 액체, 가스, 폭발성의 물체를 제품 및 액세서리와 함께 보관하거나 운반하지
  • p. 408/765
   한국어 407 • 메모를 하거나 연락처를 찾지 마세요. 할 일을 메모하거나 연락처를 살펴보는 것은 운전 중에 주의를 분산시킬 수 있습니다. • 교통 상황을 감안하여 전화를 거세요. 이동 중이 아니거나, 도로로 들어서기 전에 전화를 걸고, 되도록 차가 멈춰 있을 때 통화하세요. • 주의를 산만하게 하는 내용의 통화를 삼가세요. 통화 상대방에게 현재 운전 중임을 알리고, 운전을 방해할 수 있는 통화는 잠시 보류하세요. 올바른 보관과 사용 방법 물기나 습기가
  • p. 409/765
   한국어 408 • 제품을 오랜 시간 동안 직사광선에 노출시키지 마세요.• 배터리는 0 °C~45 °C 사이의 실내에서 보관하세요. 제품을 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속 제품과 함께 보관하지 마세요.• 제품이 변형되거나 고장 날 수 있습니다.• 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다. 제품을 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.• 자기에 의해 제품이 잘못 작동하거나 배터리가 방전되어 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
  • p. 410/765
   한국어 409 • 제품을 오랫동안 사용할 경우 발작, 기절 증상이 나타날 수 있으므로 사용 중에 신체에 이상이 느껴지면 즉시 사용을 중지하세요. • 발작이나 실신 또는 가족 중에 비슷한 증상을 겪은 사람이 있다면 제품 사용 전에 의사와 상담하세요. • 눈이나 근육에 경련이 생기거나, 지각 상실, 방향 감각 상실 또는 무의식적인 움직임과 같은 증상이 나타날 경우 사용을 중단하고 의사와 상담하세요. • 오랜 시간 사용을 피하고 잠시 사용을 멈춰 눈의 피로를
  • p. 411/765
   한국어 410 걷거나 이동 중에 제품을 사용할 때 주의하세요.• 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.• 제품에 이어폰을 연결한 경우 팔이나 주변 기구들에 이어폰 줄이 걸리지 않도록 주의하세요. 제품에 색을 칠하거나 스티커 등을 붙이지 마세요.• 외부 커넥터 연결잭 덮개 등이 열리지 않거나 터치 화면이 바르게 동작하지 않을 수 있습니다. • 체질에 따라 도료나 스티커 등에 의해 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다.
  • p. 412/765
   한국어 411 배터리와 충전기의 수명을 확보하세요.• 과다 충전할 경우 배터리의 수명이 단축될 수 있습니다.• 오랜 시간 사용하지 않은 제품은 방전되므로, 사용하기 전에 충전하여야 합니다. • 사용하지 않을 때는 충전기를 콘센트에서 분리하세요.• 배터리를 원래 목적 이외의 용도로 사용하지 마세요.• 배터리가 과다 방전되는 경우 배터리 수명이 짧아지고 특성이 떨어질 수 있습니다. 또한 이러한 상태로 계속 방치하면 배터리가 고장 나거나 폭발, 화재의 우려가
  • p. 413/765
   한국어 412 제품을 청소할 때 주의하세요.• 제품을 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요. • 제품의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦으세요. • 제품을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요. 제품의 외관이 변색되거나 부식될 수 있으며, 화재 또는 감전의 위험이 있습니다. 제품을 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요. 제품이 고장 날 수 있습니다. 공연장이나 영화관 등의
  • p. 414/765
   한국어 413 긴급 연락을 취할 수단을 알아 두세요. 어떤 지역이나 환경에서는 제품으로 긴급 연락을 취하는 것이 불가능할 수 있습니다. 멀거나 험한 지역으로 갈 때는 긴급 연락을 취할 다른 방법을 미리 준비하세요. 제품 사용 중 개인 정보를 보호하고 정보 유출 및 악용의 위험성에 대해 주의하세요.• 제품을 사용하면서 중요한 데이터는 백업해 두세요. 유실된 데이터에 대해서는 삼성전자에서 책임지지 않습니다. • 제품을 분리 배출할 경우에는 모든 데이터를
  • p. 415/765
   한국어 414 바이러스 관련 주의 사항 바이러스 감염에 의한 피해를 막기 위해서는 반드시 아래 안전 수칙을 지켜야 합니다. 아래 사항을 지키지 않아 문제가 발생한 경우 제품 보증서에 의해 보상받지 못할 수 있습니다. 스마트폰 이용자 ‘10대 안전 수칙’• 의심스러운 애플리케이션 다운로드하지 않기• 신뢰할 수 없는 사이트 방문하지 않기• 발신인이 불명확하거나 의심스러운 메시지 및 메일 삭제하기• 비밀번호 설정 기능을 이용하고 정기적으로 비밀번호 변경하기•
  • p. 416/765
   한국어 415 전자파 관련 알아두기 제품은 전원이 켜진 상태에서 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다. 방송통신위원회는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시하였으며, 이 제품은 그 기준에 맞게 만들어졌습니다. [전자파 인체 보호 기준]은 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출 한계치(1.6 W/Kg)를 규정하고 있습니다. 제품은 전파연구소에서 고시한 전자파
  • p. 417/765
   Latviešu 416 Informācija par drošību Lūdzu, izlasiet šo svarīgo drošības informāciju, pirms jūs lietojat ierīci. Tā satur vispārīgu drošības informāciju par ierīcēm un var iekļaut saturu, kas nav piemērojams jūsu ierīcei. Sekojiet brīdinājumu un piesardzības
  • p. 418/765
   Latviešu 417 Nepieļaujiet īsslēguma veidošanu ierīces lādētājāPretējā gadījumā var izraisīt elektrotriecienu vai aizdegšanos, vai arī akumulatora darbības traucējumus vai eksploziju. Nelietojiet šo ierīci zem klajas debess pērkona negaisa laikāPretējā gadījumā
  • p. 419/765
   Latviešu 418 Sargājiet ierīci, akumulatoru un lādētāju no bojājumiem• Nepakļaujiet ierīci un akumulatoru ļoti zemu vai ļoti augstu temperatūru iedarbībai. • Pārmērīgas temperatūras var bojāt ierīci un samazināt ierīces un akumulatora uzlādēšanas spēju un
  • p. 420/765
   Latviešu 419 Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūcesLai drošā veidā utilizētu litija jonu akumulatoru, sazinieties ar tuvāko autorizēto servisa centru. Uzmanību Rīkojoties pretrunā ar drošības brīdinājumiem un noteikumiem,
  • p. 421/765
   Latviešu 420 Nepakļaujiet ierīci spēcīgu dūmu vai iztvaikojumu iedarbībaiPretējā gadījumā var izraisīt ierīces ārpuses bojājumus vai izraisīt ierīces darbības traucējumus. Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar ražotāju, lai uzzinātu par radiotraucējumiemRadio
  • p. 422/765
   Latviešu 421 Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnāBraucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un citu cilvēku drošībai izmantojiet saskaņā ar
  • p. 423/765
   Latviešu 422 Glabājiet ierīci tikai uz plakanām virsmāmJa ierīce ir nokritusi, tā var būt bojāta. Neglabājiet ierīci ļoti karstā vai ļoti aukstā vietā. Ierīci ieteicams izmantot temperatūrā no 5 °C līdz 35 °C• Neglabājiet ierīci ļoti karstās vietās, piemēram,s
  • p. 424/765
   Latviešu 423 Nelietojiet šo ierīci ar noņemtu aizmugurējo pārseguAkumulators var izkrist no ierīces, izraisot bojājumus vai darbības traucējumus. Ja jūsu ierīce ir aprīkota ar zibspuldzi vai citu apgaismošanas ierīci, neizmantojiet to cilvēku vai dzīvnieku
  • p. 425/765
   Latviešu 424 Izmantojot austiņas, rūpējieties par dzirdes un ausu aizsardzību • Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.• Skaļas skaņas var novērst jūsu uzmanību iešanas laikā un izraisīt negadījumu. • Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē
  • p. 426/765
   Latviešu 425 Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā• Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. • Nenovietojiet ierīci un tās piederumus blakus gaisa
  • p. 427/765
   Latviešu 426 Ierīces lietošanas laikā ņemiet vērā šos norādījumus• Turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni.• Runājiet tieši mikrofonā. Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci• Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju.
  • p. 428/765
   Latviešu 427 Esiet rūpīgi, apejoties ar SIM kartēm, atmiņas kartēm un kabeļiem• Ievietojiet kartē ierīci vai pievienojot tai kabeli, pārliecinieties, ka tas tiek veikts pareizā orientācijā. • Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst
  • p. 429/765
   Latviešu 428 • Ja jūsu ierīce tikusi pazaudēta vai nozagta, mainiet savu kontu paroles, lai aizsargātu savu personīgo informāciju. • Izvairieties no lietojumprogrammu, kas nāk no nezināmiem avotiem, izmantošanas un bloķējiet savu ierīci ar kodu, paroli vai
  • p. 430/765
   Latviešu 429 Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu ŠĪ IERĪCE ATBILST RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAS STARPTAUTISKAJĀM VADLĪNIJĀMMobilā ierīce ir radio raidītājs un uztvērējs. Tā paredzēta radioviļņu (radio frekvences elektromagnētisko lauku)
  • p. 431/765
   Latviešu 430 Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)Šis marķējums uz produkta, aksesuāriem vai literatūrā norāda uz to, ka produktu un tā elektroniskos
  • p. 432/765
   Latviešu 431 Atruna Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi tiek nodrošināti tikai jūsu
  • p. 433/765
   Latviešu 432 Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas
  • p. 434/765
   Lietuvių kalba 433 Saugos informacija Prieš naudodami šį prietaisą, perskaitykite šią saugos informaciją. Joje pateikta bendra saugaus prietaisų naudojimo informacija, todėl kai kurie punktai nebūtinai skirti jūsų prietaisui. Paisykite įspėjimų dėl prietaiso
  • p. 435/765
   Lietuvių kalba 434 Neleiskite, kad įkroviklyje ar prietaise įvyktų trumpasis jungimasJei taip darysite, gali nutrenkti elektra ar kilti gaisras arba akumuliatorius gali pradėti veikti netinkamai ar susprogti. Nenaudokite prietaiso perkūnijos metu laukeJei
  • p. 436/765
   Lietuvių kalba 435 Nepažeiskite prietaiso, akumuliatoriaus ir įkroviklio• Venkite naudotis prietaisu ir akumuliatoriumi esant labai žemai ar labai aukštai temperatūrai. • Veikiamas labai aukštos ar labai žemos temperatūros prietaisas ir akumuliatorius gali
  • p. 437/765
   Lietuvių kalba 436 Nenaudokite ličio jonų akumuliatoriaus, jei jis pažeistas arba aptinkate nuotėkįNorėdami saugiai išmesti ličio jonų akumuliatorių, susisiekite su artimiausiu įgaliotu priežiūros centru. Perspėjimai Nepaisydami saugumo perspėjimų ir nurodymų
  • p. 438/765
   Lietuvių kalba 437 Neleiskite, kad prietaisą paveiktų tiršti dūmai ar garaiTokiu atveju gali būti sugadinta prietaiso išorė arba prietaisas gali pradėti veikti netinkamai. Jei naudojate klausos aparatą, kreipkitės į jo gamintoją informacijos apie radijo
  • p. 439/765
   Lietuvių kalba 438 Laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų, susijusių su mobiliojo prietaiso naudojimu vairuojantSaugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė. Niekada nenaudokite mobiliojo prietaiso vairuodami, jei tai draudžia įstatymas. Savo
  • p. 440/765
   Lietuvių kalba 439 Laikykite prietaisą tik ant lygių paviršiųNukritęs prietaisas gali sugesti. Nelaikykite prietaiso labai šaltomis ar karštomis sąlygomis. Rekomenduojama naudotis prietaisu 5–35 °C temperatūroje• Nelaikykite prietaiso labai karštose aplinkose,
  • p. 441/765
   Lietuvių kalba 440 Apsaugokite akis nuo neigiamo šviesos blyksnių poveikio• Patalpa, kur naudojate savo prietaisą, turi būti bent minimaliai apšviesta, taip pat nelaikykite ekrano prie pat akių. • Ilgai žiūrint filmus arba žaidžiant vaizdo žaidimus, dėl
  • p. 442/765
   Lietuvių kalba 441 • Jeigu esate sausoje patalpoje, ausinėse gali susidaryti statinė elektra. Stenkitės nenaudoti ausinių sausose patalpose arba, prieš prijungdami ausines prie prietaiso, palieskite jomis metalinį daiktą, kad įvyktų statinės elektros iškrova.
  • p. 443/765
   Lietuvių kalba 442 Nenumeskite ir nesutrenkite prietaiso• Taip galite sugadinti prietaisą arba jis gali pradėti veikti netinkamai.• Lankstomas ir deformuojamas prietaisas gali būti sugadintas arba jo dalys gali imti blogai veikti. Elkitės taip, kad užtikrintumėte
  • p. 444/765
   Lietuvių kalba 443 Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite savo prietaiso• Atlikę bet kokius pakeitimus ar modifikacijas neteksite gamintojo garantijos. Jeigu prietaisą reikia taisyti, nugabenkite jį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą. • Neardykite
  • p. 445/765
   Lietuvių kalba 444 • Nelieskite aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų pirštais ar metaliniais daiktais. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu. • Netinkamai įdėdami kortelę ar prijungdami laidą ar darydami tai per jėgą, galite
  • p. 446/765
   Lietuvių kalba 445 Kenksminga aparatinė įranga ir virusai Jei norite apsaugoti prietaisą nuo kenksmingos aparatinės įrangos ir virusų, klausykite šių patarimų, kaip naudoti. Nepaisydami patarimų galite sugadinti ar prarasti duomenis; garantinis aptarnavimas
  • p. 447/765
   Lietuvių kalba 446 Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (angl. SAR) pažymą ŠIS ĮRENGINYS ATITINKA RADIJO BANGŲ POVEIKIUI TAIKOMUS TARPTAUTINIŲ DIREKTYVŲ REIKALAVIMUSJūsų mobilusis prietaisas yra ir radijo siųstuvas, ir imtuvas. Jis sukonstruotas
  • p. 448/765
   Lietuvių kalba 447 Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)Šis ženklinimas ant gaminio, priedų ar literatūros rodo, jog gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklis,
  • p. 449/765
   Lietuvių kalba 448 Atsakomybės apribojimas Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo prietaisu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais.
  • p. 450/765
   Македонски 449 Информации за безбедност Пред да го користите уредот, Ве молиме прочитајте ги овие важни информации за безбедност. Тоа се општи информации за безбедност за уреди и може да вклучуваат содржина што не важи за Вашиот уред. Почитувајте ги предупредувачките
  • p. 451/765
   Македонски 450 Не користете го Вашиот уред додека се полни и не допирајте го со влажни рацеВо спротивно може да настане електричен шок. Внимавајте да не предизвикате краток спој на полначот или уредотВо спротивно може да дојде до електричен шок или пожар,
  • p. 452/765
   Македонски 451 • Избегнете изложување на уредот на висок надворешен притисок што може да доведе до внатрешен краток спој и презагревање. Заштитете ги уредот, батеријата и полначот од оштетување• Избегнете изложување на Вашиот уред и батерија на многу ниски
  • p. 453/765
   Македонски 452 Не ставајте го уредот или испорачаниот дополнителен прибор во очите, ушите или устатаБидејќи на тој начин може да дојде до гушење или сериозни повреди. Не употребувајте оштетена или Литиум-јонска (Li-Ion) батерија што истекуваЗа безбедно фрлање
  • p. 454/765
   Македонски 453 • Во авион, користењето електронски уреди може да создаде пречки во електронските навигациски инструменти на авионот. Осигурете се уредот да е исклучен за време на полетување и слетување. По полетување, можете да го користите уредот во режим
  • p. 455/765
   Македонски 454 Ако забележите чуден мирис или звуци што доаѓаат од Вашиот уред или батерија, или ако забележите чад или протекување на течности од уредот или батеријата, престанете со користење на уредот веднаш и однесете го во сервисен центар на SamsungВо
  • p. 456/765
   Македонски 455 Правилно грижете се и користете го Вашиот уред Уредот мора секогаш да биде сув• Влажноста и течностите може да ги оштетат деловите или електричните кола на Вашиот уред. • Не вклучувајте го Вашиот уред додека е мокар. Ако уредот веќе е вклучен,
  • p. 457/765
   Македонски 456 Не чувајте го Вашиот уред во близина на магнетни полиња• Вашиот уред може да се оштети или батеријата може да се испразни од изложувањето на магнетни полиња. • Магнетните картички, вклучувајќи ги кредитните картички, телефонските картички,
  • p. 458/765
   Македонски 457 Намалете го ризикот од повреди поради повторувачки движењаКога повторувате одредени движења, на пример, притискање копчиња, цртање знаци на екран чувствителен на допир со прстите или играње игри, може да почувствувате повремена непријатност
  • p. 459/765
   Македонски 458 Не бојте го уредот и не ставајте лепенки врз него• Бојата и лепенките можат да ги заглават подвижните делови и да го спречат правилното работење. • Ако сте алергични на боја или метални делови од уредот, може да почувствувате чешање, егзема
  • p. 460/765
   Македонски 459 • Следете ги сите инструкции во ова упатство за да осигурате најдолг работен век на Вашиот уред и батеријата. Штетите или слабите перформанси предизвикани од неправилно следење на предупредувањата и инструкциите, може да ја направи неважечка
  • p. 461/765
   Македонски 460 Дозволете само квалификувани лица да го сервисираат Вашиот уредСервисирањето од неквалификувани лица на Вашиот уред може да предизвика оштетување, а со тоа и поништување на Вашата гаранција од производителот. Внимателно ракувајте со SIM-картичките,
  • p. 462/765
   Македонски 461 • Внимателно прочитајте го приказот со овластувања кога преземате апликации. Особено бидете претпазливи со апликации кои имаат пристап до многу функции или до значајна количина на Вашите лични податоци. • Редовно проверувајте ги Вашите сметки
  • p. 463/765
   Македонски 462 • Инсталирајте антивирусни програми на Вашиот компјутер и редовно скенирајте со нив за проверка од инфекции. • Немојте да го изменувате регистарот или да го модифицирате оперативниот систем на уредот. Информации за SAR (Specific Absorption
  • p. 464/765
   Македонски 463 Правилно депонирање на овој производ (Отпадна електрична и електронска опрема)(Применливо во држави со посебни системи за справување со отпадот)Ознаката на производот, опремата или литературата означува дека производот и неговите електронски
  • p. 465/765
   Македонски 464 Правилно отстранување на батериите на овој производ (Применливо во држави со посебни системи за справување со отпадот)Оваа ознака на батеријата, во упатството или на пакувањето означува дека батериите од овој производ не треба да се отстранат
  • p. 466/765
   Македонски 465 “СОДРЖИНИТЕ И УСЛУГИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ “КАКО ШТО СЕ.” SAMSUNG НЕ ДАВА ГАРАНЦИЈА, БИЛО ИЗРЕЧНА ИЛИ ИМПЛИЦИРАНА, ЗА СОДРЖИНИ ИЛИ УСЛУГИ ОБЕЗБЕДЕНИ НА ОВОЈ НАЧИН, ЗА КОЈА БИЛО НАМЕНА. SAMSUNG ОДБИВА КАКВИ БИЛО ИМПЛИЦИРАНИ ГАРАНЦИИ,
  • p. 467/765
   Монгол 466 Аюулгүй байдлын талаарх мэдээлэл Гар утсыг ашиглахаасаа өмнө аюулгүй байдлын талаарх уг чухал мэдээлэлтэй танилцана уу. Энд таны гар утасны аюулгүй байдлын ерөнхий мэдээлэл агуулагдаж буй бөгөөд гар утсанд тань хэрэглэгдэхгүй агуулга ч байж болно.
  • p. 468/765
   Монгол 467 Гар утсыг цэнэглэж байх үед бүү ашигла, мөн гар утсанд нойтон гараар бүү хүр.Эс тэгвэл цахилгаанд цохиулах болно. Цэнэглэгч эсвэл гар утсанд богино холбоос бүү үүсгэ.Эс тэгвэл цахилгаанд цохиулах, гал гарах, зай буруу ажиллах эсвэл дэлбэрэхэд
  • p. 469/765
   Монгол 468 Гар утас болон цэнэглэгчтэй болгоомжтой харьцаж хаяна.• Гар утас болон цэнэглэгчийг устгах зорилгоор галд хэзээ ч бүү хий. Гар утас болон цэнэглэгчийг бичил долгионы зуух, цахилгаан зуух, халаагуур гэх мэт халаадаг хэрэгсэл дээр эсвэл ойр хавьд
  • p. 470/765
   Монгол 469 Гар утас эсвэл түүний зайг хазаж эсвэл сорж болохгүй.• Ингэвэл гар утас гэмтэж эсвэл дэлбэрч, гал гарах болно.• Хүүхдүүд, амьтад жижиг эд ангийг залгиж, хахах аюултай.• Хэрэв гар утсыг хүүхдүүд ашиглаж байгаа бол зөв ашиглаж байгааг нь нягтал.
  • p. 471/765
   Монгол 470 • Зүрхний электрон төхөөрөмжид саад учруулах явдлыг аль болох багасгах үүднээс гар утсыг зүрхний төхөөрөмж байрлаж буй талын эсрэг талд ашигла. • Хэрэв та эмнэлгийн төхөөрөмж ашигладаг бол гар утаснаас ялгардаг радио хэлбэлзлийн долгион нь тухайн
  • p. 472/765
   Монгол 471 • Шатахуун дүүргэх цэг (шатахуун түгээх станц), түлш болон химийн бодисын ойр орчимд, эсвэл тэсэлгээний газарт гар утсыг бүү ашигла. • Гар утас, түүний эд анги, нэмэлт хэрэгсэл агуулсан тасалгаанд шатамхай шингэн, хий, тэсрэх бодис хамт бүү хадгал,
  • p. 473/765
   Монгол 472 • Анхаарал сарниулж болзошгүй, бухимдсан эсвэл хэт их сэтгэл хөдөлсөн үед утсаар бүү ярь. Утсаар ярьж буй хүндээ жолоо барьж байгаагаа хэлээд, замаас анхаарлыг тань холдуулж болзошгүй яриаг түдгэлзүүл. Төхөөрөмждөө анхаарал тавьж, зөв ашигла.
  • p. 474/765
   Монгол 473 Гар утсыг соронзон орны ойр хавьд бүү хадгал.• Соронзон орны нөлөөнд өртвөл гар утас алдаатай ажиллах, зай цэнэггүй болоход хүргэж болзошгүй. • Соронзон зурвастай карт, тэр дундаа кредит карт, утасны карт, банкны дэвтэр, онгоцонд суух тасалбар
  • p. 475/765
   Монгол 474 • Хэрэв танд бие эвгүйрэх, шөрмөс татах, толгой эргэх шинж тэмдэг илэрвэл гар утсыг ашиглахаа даруй зогсоож, эмчээс зөвлөгөө ав. • Нүд ядрахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд гар утсыг ашиглаж байх үедээ ойр ойрхон завсарлаж бай. Давтагдах хөдөлгөөний
  • p. 476/765
   Монгол 475 Алхаж байх эсвэл хөдөлж байх үедээ гар утас ашиглахдаа анхаарал болгоомжтой бай.• Өөрийгөө болон бусдыг бэртээхгүйн тулд эргэн тойрондоо анхаарал хандуул. • Чихэвчний кабель гарт эсвэл ойр байгаа ямар нэг зүйлтэй орооцолдоогүй гэдгийг нягтал.
  • p. 477/765
   Монгол 476 Зай болон цэнэглэгчийн эдэлгээний хугацааг аль болох удаан байлга.• Хэт их цэнэглэх нь зайны эдэлгээний хугацааг богиносгох тул гар утсыг долоо хоногоос удаан хугацаагаар цэнэглэхээс зайлсхий. • Гар утсыг ашиглахгүй байвал тодорхой хугацааны дараа
  • p. 478/765
   Монгол 477 Гар утсыг цэвэрлэхдээ дараах зүйлийг анхаарна уу!• Гар утас эсвэл цэнэглэгчийг алчуур эсвэл цэвэрлэгчээр арч.• Зайны терминалыг хөвөнгөөр эсвэл алчуураар цэвэрлэ.• Химийн бодис эсвэл угаалгын бодис бүү ашигла. Ийм бодис хэрэглэвэл гар утасны гадна
  • p. 479/765
   Монгол 478 Түргэн тусламжийн үйлчилгээнд хандах боломжтой байх.Зарим газар эсвэл нөхцөл байдалд гар утаснаасаа түргэн тусламжийн дуудлага хийх боломжгүй байж магадгүй. Алслагдмал эсвэл буурай хөгжилтэй газар руу аялахын өмнө түргэн тусламжийн үйлчилгээний
  • p. 480/765
   Монгол 479 Хортой програм ба вирус. Гар утсыг хортой програм, вирусээс хамгаалахын тулд ашиглалттай холбоотой дараахь зөвлөмжийг дагаж мөрд. Эс тэгвэл баталгааны үйлчилгээний хамрах хүрээнд багтаагүй мэдээлэл алдагдахад хүрч магадгүй.• Үл таних програм бүү
  • p. 481/765
   Монгол 480 Цахилгаан соронзон энерги шингээх хувийн коэффициент (SAR)-ийн гэрчилгээжүүлэлтийн талаарх мэдээлэл. ЭНЭХҮҮ ГАР УТАС НЬ РАДИО ДОЛГИОНЫ НӨЛӨӨЛӨЛ (ӨРТӨЛТ)-ИЙН ТАЛААРХ ОЛОН УЛСЫН УДИРДАМЖИД ЗААСАН ШААРДЛАГЫГ ХАНГАСАН БОЛНО.Таны гар утас бол радио
  • p. 482/765
   Монгол 481 Бүтээгдэхүүнийг зөв хаях талаар. (Цахилгаан, электрон төхөөрөмжийн хаягдал)(Хог цуглуулах салангид систем бүхий улс оронд хамаарна)Бүтээгдэхүүн, нэмэлт хэрэгсэл, унших материал дээр байрлуулсан энэхүү тэмдэглэгээ нь тухайн бүтээгдэхүүн болон түүний
  • p. 483/765
   Монгол 482 Бүтээгдэхүүнийг зөв хаях талаар. (Хог цуглуулах салангид систем бүхий улс оронд хамаарна)Зай, гарын авлага болон баглаан дээр байрлуулсан энэхүү тэмдэглэгээ нь тухайн бүтээгдэхүүний зайг гэр ахуйн бусад хог хаягдлын хамт хаяж болохгүй гэдгийг
  • p. 484/765
   Монгол 483 “ГУРАВДАГЧ ТАЛЫН АГУУЛГА БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ "БАЙГААГААР" НЬ ХАНГАЖ ӨГЧ БАЙГАА БОЛНО": SAMSUNG НЬ ИЙНХҮҮ ХАНГАН ӨГСӨН АГУУЛГА ЭСВЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ЯМАР Ч ЗОРИЛГООР ИЛЭРХИЙ БОЛОН БИТҮҮ УТГААР БАТАЛГАА ГАРГАЖ ӨГӨХГҮЙ. SAMSUNG НЬ БИТҮҮ УТГАТАЙ
  • p. 485/765
   Norsk 484 Sikkerhetsinformasjon Les gjennom denne viktige sikkerhetsinformasjonen før du bruker enheten. Den inneholder generell sikkerhetsinformasjon for enheter, og den kan omfatte innhold som ikke er aktuelt for enheten din. Følg informasjonen i advarsels-
  • p. 486/765
   Norsk 485 Ikke kortslutt laderen eller enhetenDette kan føre til elektrisk støt eller brann, eller batteriet kan eksplodere eller ikke fungere skikkelig. Ikke bruk enheten utendørs i tordenværDette kan føre til elektrisk støt eller feil på enheten. Bruk
  • p. 487/765
   Norsk 486 Beskytt enheten, batteriet og laderen mot skade• Unngå å utsette enheten og batteriet for svært lave eller høye temperaturer. • Ekstreme temperaturer kan skade enheten og redusere ladekapasiteten og levetiden til enheten og batteriet. • Forhindre
  • p. 488/765
   Norsk 487 Ikke håndter et skadd litium-ionbatteri eller et batteri som lekkerFor trygg avhending av ditt litium-ionbatteri kontakter du ditt nærmeste autoriserte servicesenter. Forsiktig Hvis du ikke overholder sikkerhetsadvarsler og -forskrifter, kan det
  • p. 489/765
   Norsk 488 Ikke utsett enheten for sterk røyk eller osDette kan skade utsiden av enheten eller føre til at den ikke fungerer skikkelig. Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for å få informasjon om radioforstyrrelserRadiofrekvensen som sendes
  • p. 490/765
   Norsk 489 Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobilenheter mens du kjørerMens du kjører, er trygg betjening av kjøretøyet ditt hovedansvar. Bruk aldri mobilenheten mens du kjører hvis dette er forbudt ved lov. For din egen og
  • p. 491/765
   Norsk 490 Ta vare på og bruk enheten på riktig måte Hold enheten tørr• Fuktighet og væsker kan skade deler eller elektroniske kretser i enheten. • Ikke slå enheten på hvis den er våt. Hvis den allerede er på, slår du den av og tar ut batteriet umiddelbart
  • p. 492/765
   Norsk 491 Ikke bruk enheten eller appene på en stund dersom enheten er overopphetetFor lang eksponering av en overopphetet enhet mot huden kan føre til symptomer på mild brannskade, som for eksempel røde flekker og pigmentering. Ikke bruk enheten uten bakdekselet
  • p. 493/765
   Norsk 492 Beskytt hørselen og ørene ved bruk av hodesett • Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap. • Eksponering overfor høye lyder mens du går kan distrahere deg og forårsake ulykker. • Demp alltid volumet før du kobler hodetelefonen
  • p. 494/765
   Norsk 493 Ikke bruk enheten dersom den er sprukket eller knustKnust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få den reparert. Mobilenheter og -utstyr må monteres med forsiktighet• Kontroller
  • p. 495/765
   Norsk 494 Når du bruker enheten må du være oppmerksom på følgende• Hold enheten rett opp og ned, akkurat som med en tradisjonell telefon. • Snakk rett inn i mikrofonen. Ikke demonter, modifiser eller reparer enheten• Eventuelle endringer eller modifikasjoner
  • p. 496/765
   Norsk 495 Vær forsiktig når du håndterer SIM-kort, minnekort og kabler• Når du setter inn et kort eller kobler en kabel til enheten, må du forsikre deg om at kortet er satt inn eller at kabelen er koblet til riktig side. • Ikke ta ut et kort mens enheten
  • p. 497/765
   Norsk 496 • Hvis du mister eller blir frastjålet enheten, må du endre passord for kontoene dine for å beskytte dine personlige opplysninger. • Ikke bruk apper fra ukjente kilder, og lås enheten med et mønster, et passord eller en PIN-kode. Ikke distribuer
  • p. 498/765
   Norsk 497 SAR-informasjon (Specific Absorption Rate) DENNE ENHETEN OVERHOLDER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGERMobilenheten din er en enhet for overføring og mottak av radiobølger. Den er utformet slik at den ikke overskrider
  • p. 499/765
   Norsk 498 Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)(Gjelder i land med avfallssortering)Denne merkingen på produktet, tilbehør eller trykksaker angir at produktet og det elektroniske tilbehøret (som for eksempel lader,
  • p. 500/765
   Norsk 499 Ansvarsfraskrivelse Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enhet tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre åndsverkslover. Innhold og tjenester av denne typen er kun
  • p. 501/765
   Norsk 500 Tjenester fra tredjeparter kan avsluttes eller avbrytes når som helst, og Samsung vedkjenner eller garanterer ikke at slikt innhold eller slike tjenester vil være tilgjengelig for noen gitt tidsperiode. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter
  • p. 502/765
   Polski 501 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Zawierają one ogólne wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzeń i mogą zawierać treści nieodnoszące się do
  • p. 503/765
   Polski 502 Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.Może to spowodować porażenie prądem. Nie zwierać biegunów ładowarki lub urządzenia.Może to spowodować porażenie prądem lub pożar, wadliwe działanie lub wybuch baterii.
  • p. 504/765
   Polski 503 Podczas użytkowania i likwidacji urządzenia i ładowarek należy zachować ostrożność.• Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki
  • p. 505/765
   Polski 504 Złącze wielofunkcyjne i mały koniec ładowarki należy chronić przed zetknięciem z materiałami przewodzącymi, jak ciecze, pył, sproszkowany metal i wkład z ołówka.Materiały przewodzące mogą spowodować zwarcie lub korozję styków, co grozi wybuchem
  • p. 506/765
   Polski 505 Nie używać urządzenia w szpitalu, samolocie lub pojeździe, którego pracę mogą zakłócać fale radiowe.• W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę. • Aby ograniczyć
  • p. 507/765
   Polski 506 Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji.• W strefie zagrożenia wybuchem nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie. • W strefie zagrożenia wybuchem należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków
  • p. 508/765
   Polski 507 • Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. • Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy,
  • p. 509/765
   Polski 508 Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.• Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii. • Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym
  • p. 510/765
   Polski 509 Zminimalizuj ryzyko obrażeń wynikających z powtarzających się ruchów.Ciągłe powtarzanie jednej czynności, takiej jak naciskanie klawiszy, rysowanie postaci palcami na ekranie dotykowym lub granie w gry może doprowadzić do zmęczenia dłoni, karku,
  • p. 511/765
   Polski 510 Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek.• Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. • Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy urządzenia mogą odczuwać swędzenie,
  • p. 512/765
   Polski 511 • Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.• Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.• Nieużywanie baterii przez dłuższy czas może pogorszyć ich trwałość i sprawność. Może także spowodować wadliwe
  • p. 513/765
   Polski 512 Podczas czyszczenia urządzenia stosować się do następujących wskazówek:• Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.• Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.• Nie używać środków chemicznych ani detergentów. Może to spowodować
  • p. 514/765
   Polski 513 Zapewnianie dostępu do usług alarmowych.W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu
  • p. 515/765
   Polski 514 Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym urządzeniu.Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści
  • p. 516/765
   Polski 515 Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania) TO URZĄDZENIE SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE W MIĘDZYNARODOWYCH ZALECENIACH DOTYCZĄCYCH EKSPOZYCJI NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH.To urządzenie telefonii komórkowej
  • p. 517/765
   Polski 516 Prawidłowe usuwanie produktu (Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji
  • p. 518/765
   Polski 517 Wyłączenie z odpowiedzialności Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej.
  • p. 519/765
   Polski 518 Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie
  • p. 520/765
   Português 519 Informação de Segurança Por favor leia esta informação de segurança importante antes de utilizar o dispositivo. Contém informação geral de segurança para dispositivos e pode incluir conteúdo que não se aplique ao seu dispositivo. Siga a informação
  • p. 521/765
   Português 520 Não provoque curto-circuitos no carregador ou no dispositivoFazê-lo poderá resultar em choque eléctrico ou incêndio ou a bateria poderá deixar de funcionar ou explodir. Não utilize o seu dispositivo no exterior durante trovoadasFazê-lo poderá
  • p. 522/765
   Português 521 • Nunca esmague ou perfure o dispositivo.• Evite expor o dispositivo a pressões externas elevadas, as quais podem resultar num curto-circuito interno e sobreaquecimento. Proteja o dispositivo, a bateria e o carregador de danos• Evite expor
  • p. 523/765
   Português 522 Não insira o dispositivo ou outros acessórios fornecidos nos olhos, ouvidos ou bocaAo fazê-lo poderá sufocar ou causar ferimentos graves. Não manuseie uma bateria de iões de lítio danificada ou com fugasPara a eliminação segura da bateria de
  • p. 524/765
   Português 523 • Num avião, o uso de dispositivos electrónicos podem interferir com os instrumentos electrónicos de navegação do avião. Certifique-se que o dispositivo está desligado durante a descolagem e aterragem. Depois de descolar, pode usar o dispositivo
  • p. 525/765
   Português 524 No caso de notar cheiros, sons, fumo ou líquidos a sair do dispositivo ou da bateria, pare de usar o dispositivo imediatamente e leve-o a um Centro de Assistência SamsungNão fazê-lo poderá resultar em incêndio ou explosão. Observe todos os
  • p. 526/765
   Português 525 Tenha cuidado e utilize o seu dispositivo correctamente Mantenha o dispositivo seco• Humidade e líquidos podem danificar partes ou circuitos eléctricos do seu dispositivo. • Não ligue o dispositivo se este estiver molhado. Caso o dispositivo
  • p. 527/765
   Português 526 Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos• O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos. • Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos
  • p. 528/765
   Português 527 Reduza o risco de ferimentos por acções repetitivasQuando realiza de forma repetida algumas acções, tais como premir as teclas, desenhar caracteres num ecrã táctil com os seus dedos ou jogar, poderá sentir ocasionalmente desconforto nas suas
  • p. 529/765
   Português 528 Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo• A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e impedir o funcionamento correcto do dispositivo. • Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do dispositivo, pode sentir alguma
  • p. 530/765
   Português 529 • Siga todas as instruções deste manual para garantir a longa vida do seu dispositivo e bateria. Danos ou o mau desempenho causados pelo desrespeito dos avisos e instruções seguintes, podem cessar a garantia do fabricante. • O seu dispositivo
  • p. 531/765
   Português 530 A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificadosAo permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada. Manuseie os cartões
  • p. 532/765
   Português 531 • Leia o ecrã de permissões atentamente quando transferir e instalar aplicações. Tenha especial atenção a aplicações que acedam a várias funções ou a um grande número de informações pessoais. • Verifique as suas contas com regularidade de forma
  • p. 533/765
   Português 532 • Instale um programa de anti-vírus no seu computador e procure regularmente por infecções nele. • Não edite as definições de registo nem modifique o sistema operativo do dispositivo. Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica
  • p. 534/765
   Português 533 Eliminação correcta deste produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)Este símbolo apresentado no produto, nos acessórios ou na literatura indica que o produto e
  • p. 535/765
   Português 534 Eliminação correcta das baterias existentes neste produto (Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)Este símbolo, apresentado na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser
  • p. 536/765
   Português 535 “OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS “COMO ESTÃO”. A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE
  • p. 537/765
   Română 536 Informaţii despre siguranţă Vă rugăm să citiţi aceste informaţii importante despre siguranţă înainte de a utiliza dispozitivul. Acestea conţin aspecte generale despre siguranţă şi pot include conţinut care nu se aplică dispozitivului dvs. Urmaţi
  • p. 538/765
   Română 537 Nu scurtcircuitaţi încărcătorul sau dispozitivulNerespectarea acestei acţiuni poate cauza şoc electric sau incendiu, sau poate cauza funcţionarea necorespunzătoare sau explozia bateriei. Nu folosiţi dispozitivul în exterior în timpul unei furtuniNerespectarea
  • p. 539/765
   Română 538 Protejaţi dispozitivul, bateria şi încărcătorul de deteriorare• Evitaţi expunerea dispozitivului şi a bateriei la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute. • Temperaturile extreme pot deteriora dispozitivul şi pot reduce capacitatea de încărcare
  • p. 540/765
   Română 539 Nu manipulaţi o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisuratăPentru eliminarea în condiţii de siguranţă a bateriilor Li-Ion, contactaţi cel mai apropiat centru de service autorizat. Atenţie Nerespectarea avertismentelor şi a reglementărilor
  • p. 541/765
   Română 540 Nu expuneţi dispozitivul la fum sau aburi intenşiNerespectarea acestei instrucţiuni poate deteriora partea exterioară a dispozitivului sau poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a acestuia. Dacă utilizaţi un aparat auditiv, contactaţi producătorul
  • p. 542/765
   Română 541 Respectaţi toate avertizările şi reglementările de siguranţă cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul conducerii unui vehiculÎn timpul condusului, utilizarea în siguranţă a vehiculului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu
  • p. 543/765
   Română 542 Aveţi grijă şi utilizaţi corespunzător dispozitivul Feriţi dispozitivul de umezeală• Umiditatea şi lichidele pot deteriora piese sau circuite electronice din dispozitiv. • Nu porniţi dispozitivul dacă acesta este ud. În cazul în care dispozitivul
  • p. 544/765
   Română 543 Nu depozitaţi dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice• Dispozitivul poate funcţiona necorespunzător sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice. • Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărţile de credit, cartelele
  • p. 545/765
   Română 544 Reduceţi riscul de răniri la mişcări repetateCând efectuaţi acţiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul senzitiv, sau când jucaţi jocuri, este posibil să simţiţi un disconfort ocazional
  • p. 546/765
   Română 545 Nu vopsiţi şi nu aplicaţi abţibilduri pe dispozitiv• Vopseaua şi abţibildurile pot bloca piesele în mişcare şi pot împiedica funcţionarea normală. • Dacă sunteţi alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale dispozitivului, vă pot apărea mâncărimi,
  • p. 547/765
   Română 546 • Urmaţi toate instrucţiunile din acest manual pentru a asigura durata de viaţă optimă a dispozitivului şi a bateriei. Deteriorările sau performanţa slabă cauzate de nerespectarea avertismentelor şi a instrucţiunilor pot anula garanţia producătorului.
  • p. 548/765
   Română 547 Nu deranjaţi alte persoane când utilizaţi dispozitivul în public Permiteţi numai personalului calificat să efectueze operaţiuni de service asupra dispozitivuluiEfectuarea operaţiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea
  • p. 549/765
   Română 548 • Verificaţi-vă conturile regulat pentru a verifica orice utilizare suspectă sau neautorizată. Dacă găsiţi orice semn de folosire greşită a informaţiilor personale, contactaţi furnizorul dvs. de servicii pentru a şterge sau pentru a schimba informaţiile
  • p. 550/765
   Română 549 Informaţii de certificare a ratei specifice de absorbţie (SAR - Specific Absorption Rate) ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ DISPOZIŢIILE INTERNAŢIONALE CU PRIVIRE LA EXPUNEREA LA UNDE RADIODispozitivul dvs. mobil este un emiţător şi un receptor radio.
  • p. 551/765
   Română 550 Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice
  • p. 552/765
   Română 551 Declinarea responsabilităţii Anumite părţi ale conţinutului şi anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparţin unor terţe părţi şi sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale
  • p. 553/765
   Română 552 Serviciile furnizate de terţe părţi pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă şi nu garantează că serviciile şi conţinutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conţinutul şi serviciile sunt transmise
  • p. 554/765
   Русский 553 Информация о безопасности Ознакомьтесь с важной информацией о безопасности перед использованием устройства. В ней представлены инструкции по безопасной работе с различными устройствами, а также информация, которая может быть неприменима к данному
  • p. 555/765
   Русский 554 Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнураЭто может привести к пожару или поражению электрическим током. Запрещается использовать устройство во время зарядки и трогать его влажными рукамиЭто может привести к поражению электрическим током.
  • p. 556/765
   Русский 555 Будьте осторожны при работе с мобильным и зарядным устройствами и при их утилизации• Никогда не сжигайте использованные аккумуляторы или устройство. Никогда не помещайте аккумуляторы или устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов,
  • p. 557/765
   Русский 556 Избегайте контакта универсального разъема и разъема зарядного устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифелиПроводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов,
  • p. 558/765
   Русский 557 • Использование подключения передачи данных LTE может вызвать помехи в работе других устройств, например звуковой аппаратуры и телефонов. Во избежание помех в работе соответствующих приборов запрещается использовать устройство в больницах, самолетах
  • p. 559/765
   Русский 558 Выключайте устройство в потенциально взрывоопасной среде• В потенциально взрывоопасной среде следует выключить устройство, не извлекая аккумулятора. • В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все правила, инструкции и указания предупреждающих
  • p. 560/765
   Русский 559 • Набирайте номер на ощупь, не отвлекаясь от управления автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется. • Не ведите важных или эмоциональных разговоров,
  • p. 561/765
   Русский 560 Избегайте соприкосновения устройства с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи• Корпус устройства может быть поцарапан, что приведет к сбоям в работе устройства. • Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими
  • p. 562/765
   Русский 561 • Если вы испытываете дискомфорт, мышечные спазмы или нарушения координации, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь к врачу. • Для снятия напряжения с глаз делайте регулярные перерывы во время использования устройства. Помните
  • p. 563/765
   Русский 562 Не перекрашивайте устройство и не приклеивайте к нему наклейки• Краска и наклейки могут препятствовать нормальной работе подвижных частей устройства. • Возникновение аллергической реакции на краску или металлические части устройства может сопровождаться
  • p. 564/765
   Русский 563 • После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания. • Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению. • Длительный простой аккумуляторов может сократить срок их службы и производительность.
  • p. 565/765
   Русский 564 При чистке устройства помните о следующем• Протирайте устройство и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой. • Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем. • Не используйте химикаты или моющие средства. Это
  • p. 566/765
   Русский 565 Доступ к службам экстренной помощиВ некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. В случае отъезда в отдаленные или необслуживаемые районы предусмотрите другой способ связи со службами экстренной помощи. Серьезно относитесь
  • p. 567/765
   Русский 566 Запрет на распространение материалов, защищенных авторскими правамиРаспространение материалов, защищенных авторскими правами, без разрешения соответствующих владельцев запрещено. Это является нарушением закона об авторских правах. Производитель
  • p. 568/765
   Русский 567 Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR) ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ИЗГОТОВЛЕНО С УЧЕТОМ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ РАДИОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫМИ НОРМАМИМобильное устройство является приемником и передатчиком
  • p. 569/765
   Русский 568 Правильная утилизация изделия (использованное электрическое и электронное оборудование)(действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)Такая маркировка на продукте, аксессуарах или в документации означает, что по истечении
  • p. 570/765
   Русский 569 Правильная утилизация аккумуляторов для этого изделия (действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном
  • p. 571/765
   Русский 570 Отказ от ответственности Некоторое содержимое и службы, доступные благодаря данному устройству, принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентами, товарными знаками и/или другими законами об интеллектуальной собственности.
  • p. 572/765
   Русский 571 Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или служба будут доступны в любой период времени. Содержимое и службы передаются третьими
  • p. 573/765
   Srpski 572 Bezbednosne informacije Pročitajte važne bezbednosne informacije pre korišćenja ovog uređaja. One sadrže opšte bezbednosne informacije za uređaje i mogu da uključuju sadržaj koji se ne primenjuje na vaš uređaj. Sledite informacije o upozorenjima
  • p. 574/765
   Srpski 573 Ne koristite uređaj na otvorenom tokom grmljavineTo može dovesti do električnog udara ili neispravnosti uređaja. Koristite baterije, punjače, dodatnu opremu i materijal koje je odobrio proizvođač• Korišćenje generičke baterije ili punjača može
  • p. 575/765
   Srpski 574 • Sprečite da baterija dođe u dodir sa metalnim predmetima, jer to može da stvori vezu između + i – pola baterije i dovede do privremenog ili trajnog oštećenja baterije. • Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju. Nemojte
  • p. 576/765
   Srpski 575 Oprez Nepoštovanje bezbednosnih upozorenja i propisa može uzrokovati povrede ili oštećenje imovine Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja• Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da
  • p. 577/765
   Srpski 576 Ako koristite slušni aparat, obratite se proizvođaču za informacije o radiofrekventnim smetnjamaRadio frekvencija koju emituje uređaj može da stvara smetnje izvesnim slušnim aparatima. Pre korišćenja uređaja, obratite se proizvođaču da biste utvrdili
  • p. 578/765
   Srpski 577 Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnjePrilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite
  • p. 579/765
   Srpski 578 Vodite računa o vašem uređaju i koristite ga pravilno Nemojte kvasiti uređaj• Vlaga i tečnosti mogu da oštete delove ili elektronska kola unutar uređaja. • Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah
  • p. 580/765
   Srpski 579 Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja• Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija može da se isprazni. • Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za
  • p. 581/765
   Srpski 580 Smanjite rizik od povreda usled ponovljenih kretnjiKada neprestano ponavljate aktivnosti, kao što su pritiskanje tastera, crtanje znakova prstima na ekranu osetljivom na dodir, ili igranje igara, ponekad možete da osetiti nelagodnost u rukama,
  • p. 582/765
   Srpski 581 Ne bojite niti stavljajte nalepnice na uređaj• Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad. • Ako ste alergični na boje ili metalne delove uređaja, može se pojaviti svrab, ekcem ili oticanje kože. Kada se ovo dogodi,
  • p. 583/765
   Srpski 582 • Sledite sva uputstva u ovom priručniku da biste obezbedili najduži upotrebni vek uređaja i baterije. Oštećenja ili loše performanse uzrokovane nepridržavanjem upozorenja i uputstavaa može poništiti garanciju proizvođača. • Vaš uređaj se može
  • p. 584/765
   Srpski 583 Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređajUkoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. SIM karticama, memorijskim
  • p. 585/765
   Srpski 584 • Redovno proveravajte svoje naloge na neodobrene ili sumnjive transakcije. Ako pronađete bilo koji znak zloupotrebe vaših ličnih podataka, obratite se svom mobilnom operateru radi brisanja ili promene podataka o nalogu. • U slučaju da je vaš
  • p. 586/765
   Srpski 585 Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije (SAR - Specific Absorption Rate) OVAJ MOBILNI UREĐAJ ZADOVOLJAVA SMERNICE KOJE SE ODNOSE NA IZLAGANJE RADIOFREKVENTNIM TALASIMAVaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan
  • p. 587/765
   Srpski 586 Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Električna i elektronska oprema za odlaganje)(Primenljivo u zemljama sa posebnim sistemima za sakupljanje otpada)Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje da proizvod i njegovu elektronsku
  • p. 588/765
   Srpski 587 Odricanje odgovornosti Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su obezbeđeni
  • p. 589/765
   Srpski 588 Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža
  • p. 590/765
   Slovenčina 589 Bezpečnostné informácie Skôr než začnete zariadenie používať, prečítajte si tieto dôležité bezpečnostné informácie. Predstavujú všeobecné bezpečnostné informácie týkajúce sa zariadení a ich súčasťou môže byť tiež obsah, ktorý sa netýka vášho
  • p. 591/765
   Slovenčina 590 Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukamiMôže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Neskratujte nabíjačku ani zariadenieMôže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar, prípadne poruchu alebo výbuch batérie.
  • p. 592/765
   Slovenčina 591 • Zariadenie nikdy žiadnym spôsobom nepoškodzujte.• Nevystavujte zariadenie vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu. Chráňte zariadenie, batériu a nabíjačku pred poškodením• Nevystavujte zariadenie ani batériu extrémne
  • p. 593/765
   Slovenčina 592 Nemanipulujte s poškodenou či vytečenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériouPokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónovej batérie získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku. Upozornenie Nedodržanie bezpečnostných upozornení a predpisov
  • p. 594/765
   Slovenčina 593 • Používanie elektronických zariadení v lietadle môže rušiť elektronické navigačné prístroje lietadla. Počas vzletu a pristávania sa uistite, že zariadenie je vypnuté. Po vzlete môžete zariadenie používať v režime „v lietadle“, ak to personál
  • p. 595/765
   Slovenčina 594 Riaďte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných zariadení pri vedení motorového vozidlaPri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy
  • p. 596/765
   Slovenčina 595 Zariadeniu venujte náležitú starostlivosť a používajte ho správnym spôsobom Udržujte zariadenie v suchu• Vlhkosť a kvapaliny môžu poškodiť súčiastky alebo elektronické obvody vášho zariadenia. • Zariadenie nezapínajte, ak je mokré. Ak už zapnuté
  • p. 597/765
   Slovenčina 596 Zariadenie neuchovávajte v blízkosti magnetických polí• Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu zariadenia alebo vybitie batérie. • Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné
  • p. 598/765
   Slovenčina 597 Znížte riziko poranení pri opakujúcich sa pohybochAk opakovane vykonávate činnosti, ako sú napríklad stláčanie tlačidiel, kreslenie znakov na dotykovom displeji prstami alebo hranie hier, môžete časom pociťovať občasné mierne bolesti rúk,
  • p. 599/765
   Slovenčina 598 Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky• Farba a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti. • Ak ste alergickí na natreté alebo kovové časti zariadenia, môžete spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie
  • p. 600/765
   Slovenčina 599 • Ak batérie ponecháte dlhší čas nepoužívané, môže sa skrátiť ich životnosť a znížiť ich výkon. Tiež môže dôjsť k ich poruche alebo výbuchu, prípadne k požiaru. • Dodržiavajte všetky pokyny uvedené v tejto príručke, aby ste zaistili čo najdlhšiu
  • p. 601/765
   Slovenčina 600 Ak zariadenie používate na verejnosti, neobťažujte ostatných Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personálAk bude zariadenie opravované nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky
  • p. 602/765
   Slovenčina 601 • Pravidelne si kontrolujte kontá, či nie sú používané neoprávnene alebo podozrivým spôsobom. Ak budete mať podozrenie z neoprávneného používania vašich osobných informácií, kontaktujte svojho poskytovateľa servisných služieb kvôli vymazaniu
  • p. 603/765
   Slovenčina 602 Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie) TOTO ZARIADENIE SPĹŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁMVaše mobilné zariadenie je rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnuté tak, aby neprekračovalo
  • p. 604/765
   Slovenčina 603 Správna likvidácia tohto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre znamená, že výrobok ani jeho elektronické príslušenstvo
  • p. 605/765
   Slovenčina 604 Vyhlásenie Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorskými právami, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne
  • p. 606/765
   Slovenčina 605 Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii počas akéhokoľvek obdobia. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou
  • p. 607/765
   Slovenščina 606 Varnostne informacije Pred uporabo naprave se seznanite s temi pomembnimi varnostnimi informacijami. Vsebujejo splošne varnostne informacije za naprave in lahko hkrati vključujejo vsebino, ki ni namenjena za vašo napravo. Upoštevajte opozorila
  • p. 608/765
   Slovenščina 607 Naprave ali polnilnika ne izpostavljajte kratkemu stikuTakšno ravnanje lahko privede do električnega udara, zaneti ogenj, privede do nepravilnega delovanja baterije ali eksplozije. Naprave ne uporabljajte na prostem v času nevihteTakšno ravnanje
  • p. 609/765
   Slovenščina 608 Zavarujte napravo, baterijo in polnilnik pred morebitnimi poškodbami• Naprave in baterije ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam. • Izredne temperature lahko poškodujejo napravo ter zmanjšajo zmogljivost polnjenja in
  • p. 610/765
   Slovenščina 609 Litij-ionske baterije, ki pušča ali je poškodovana, ne prijemajte z golimi rokamiZa varno odlaganje litij-ionske baterije, se obrnite na najbližji pooblaščeni servisni center. Pozor Neupoštevanje predpisanih opozoril lahko privede do poškodb
  • p. 611/765
   Slovenščina 610 Naprave ne izpostavljajte dimu ali hlapomTakšno ravnanje lahko poškoduje ohišje naprave ali njeno nepravilno delovanje. Če uporabljate slušni aparat, vprašajte izdelovalca pripomočka o morebitnih motnjah zaradi radio frekvenčnih signalovRadijska
  • p. 612/765
   Slovenščina 611 Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise v povezavi z uporabo mobilne naprave med upravljanjem vozilaMed vožnjo naj bo varno upravljanje vozila vaša prednostna naloga. Kadar vozite, naprave ne uporabljajte, saj je uporaba mobilne naprave
  • p. 613/765
   Slovenščina 612 Z vašo napravo ravnajte skrbno in ustrezno Naprava naj ne pride v stik s tekočinami• Vlaga in tekočine lahko poškodujejo dele naprave ali električna vezja naprave. • Če je vaša naprava vlažna, je ne vklapljajte. Če je vaša naprava že vklopljena,
  • p. 614/765
   Slovenščina 613 Naprave ne shranjujte v bližini magnetnih polj• Če napravo izpostavite magnetnim poljem, njeno delovanje morda ne bo pravilno, baterija pa se lahko izprazni. • Magnetna polja lahko poškodujejo magnetne kartice, kot so kreditne, telefonske
  • p. 615/765
   Slovenščina 614 Zmanjšajte možnost poškodb zaradi ponavljajočih dejanjKadar ponavljate ista dejanja, kot je pritiskanje tipk, tipkanje znakov na zaslonu na dotik ali igranje iger, lahko pride do občasne neprijetnosti v vaših dlaneh, vratu, ramen ali drugih
  • p. 616/765
   Slovenščina 615 Prepovedano je nanašati barvo ali lepiti nalepke na napravo• Barva in nalepke lahko zamašijo gibljive dele naprave in preprečijo normalno delovanje. • Če ste alergični na barvo ali kovinske dele izdelka, lahko to povzroči srbenje, izpuščaje
  • p. 617/765
   Slovenščina 616 • Baterije, ki jih dlje časa ne uporabljate, lahko delujejo slabše ali imajo krajšo življenjsko dobo. To lahko povzroči, da baterije ne delujejo pravilno, eksplodirajo ali se vžgejo. • Sledite vsem navodilom v tem priročniku, da napravi in
  • p. 618/765
   Slovenščina 617 Če uporabljate napravo v družbi, ne motite drugih Napravo lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebjeČe napravo popravlja oseba, ki za to ni usposobljena, ga lahko s tem poškoduje in razveljavi garancijo proizvajalca. S SIM karticami,
  • p. 619/765
   Slovenščina 618 • Redno preverjajte svoje račune, da preprečite nedovoljeno ali sumljivo uporabo. Če ugotovite, da je prišlo do morebitne nepooblaščene uporabe vaših osebnih podatkov, se obrnite na vašega ponudnika storitev in tako lahko izbrišete ali spremenite
  • p. 620/765
   Slovenščina 619 Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate) TA NAPRAVA USTREZA MEDNARODNIM SMERNICAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM FREKVENCAMVaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Vaša naprava je zasnovana tako, da ne presega
  • p. 621/765
   Slovenščina 620 Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (Odpadna električna in elektronska oprema)(Velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr.
  • p. 622/765
   Slovenščina 621 Zavrnitev odgovornosti Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino.
  • p. 623/765
   Slovenščina 622 Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinejo in Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek omrežij
  • p. 624/765
   Español 623 Información sobre seguridad Antes de usar el dispositivo, lea esta información importante sobre seguridad. Contiene información general de seguridad sobre los dispositivos, y podría incluir contenidos que no rijan sobre este dispositivo en particular.
  • p. 625/765
   Español 624 No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadasSi lo hace, podría provocar una descarga eléctrica. No cause un cortocircuito en el cargador ni en el dispositivoSi lo hace, podría provocar una descarga eléctrica
  • p. 626/765
   Español 625 Proteja el dispositivo, la batería y el cargador para evitar que se dañen• Evite exponer el dispositivo y la batería a temperaturas muy altas o muy bajas. • Las temperaturas extremas pueden dañar el dispositivo y reducir la capacidad de carga
  • p. 627/765
   Español 626 Precaución En caso de no cumplir con estas normas y advertencias de precaución, el usuario podría sufrir lesiones o provocar daños materiales No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos• La mayoría de los dispositivos electrónicos
  • p. 628/765
   Español 627 No exponga el dispositivo al humo o a emanaciones de gasSi lo hace, podría dañar la parte externa del dispositivo o provocar su mal funcionamiento. Si utiliza un audífono, póngase en contacto con el fabricante para obtener información acerca
  • p. 629/765
   Español 628 Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículoMientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe,
  • p. 630/765
   Español 629 Guarde el dispositivo sólo sobre superficies planasSi se cae, el dispositivo puede dañarse. No guarde el dispositivo en áreas de mucho o frío. Se recomienda utilizar el dispositivo en temperaturas de entre 5 °C y 35 °C• No almacene el dispositivo
  • p. 631/765
   Español 630 No utilice el dispositivo si la tapa posterior no está colocadaLa batería podría salirse del dispositivo, lo cual podría provocar daños o el funcionamiento incorrecto. Si su dispositivo posee una linterna o un flash para la cámara, no lo utilice
  • p. 632/765
   Español 631 Cuando utilice auriculares proteja su audición y sus oídos • La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas. • La exposición a sonidos altos mientras camina puede distraer su atención y provocar un accidente. • Siempre
  • p. 633/765
   Español 632 Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución• Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura. • Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área
  • p. 634/765
   Español 633 Tenga en cuenta la siguiente información al utilizar el dispositivo• Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional. • Hable directamente cerca del micrófono. No desarme, modifique ni repare el dispositivo• Cualquier
  • p. 635/765
   Español 634 Tenga cuidado al manipular las tarjetas SIM, las tarjetas de memoria o los cables• Al insertar una tarjeta o conectar un cable en el dispositivo, asegúrese de que la tarjeta esté insertada o el cable esté conectado del lado correcto. • No extraiga
  • p. 636/765
   Español 635 • En caso de perder el dispositivo o que se lo roben, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger su información personal. • Evite el uso de aplicaciones de fuentes desconocidas y bloquee el dispositivo con un patrón, una contraseña o
  • p. 637/765
   Español 636 Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate) ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIOSu dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio.
  • p. 638/765
   Español 637 Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan
  • p. 639/765
   Español 638 Cláusula de exención de responsabilidad Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de
  • p. 640/765
   Español 639 Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son
  • p. 641/765
   Svenska 640 Säkerhetsinformation Läs denna viktiga säkerhetsinformation innan du använder enheten. Den innehåller allmän säkerhetsinformation för olika enheter och kan ha innehåll som inte gäller för din enhet. Följ informationen om varningar och om att
  • p. 642/765
   Svenska 641 Kortslut inte laddaren eller enhetenOm du gör det kan det leda till elektrisk kortslutning eller brand, eller att batteriet inte fungerar som det ska eller exploderar. Använd inte enheten utomhus under åskväderOm du gör det kan det leda till
  • p. 643/765
   Svenska 642 Skydda enheten, batteriet och laddaren från skada• Undvik att utsätta enheten och batteriet för mycket höga eller låga temperaturer. • Extrema temperaturer kan skada enheten och minska laddningskapaciteten och livslängden för både enheten och
  • p. 644/765
   Svenska 643 Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läckerFör säker bortskafftning av ditt litiumjonbatteri, kontakta närmaste auktoriserade servicecenter. Var försiktig! Om du underlåter att följa varningarna och reglerna avseende säkerhet
  • p. 645/765
   Svenska 644 Utsätt inte enheten för kraftig rök eller ångaOm du gör det kan det leda till skada på enhetens utsida eller göra att den inte fungerar på rätt sätt. Om du använder en hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörningarRadiofrekvensen
  • p. 646/765
   Svenska 645 Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobila enheter när du kör ett fordonNär du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig din mobila enhet när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras
  • p. 647/765
   Svenska 646 Förvara endast enheten på plana ytorOm enheten faller till marken kan den skadas. Förvara inte enheten i mycket varma eller kalla områden. Vi rekommenderar att du använder enheten i temperaturer mellan 5 °C och 35 °C• Förvara inte enheten på
  • p. 648/765
   Svenska 647 Använd inte enheten med bakstycket borttagetBatteriet kan falla ut ur enheten, vilket kan leda till skada eller funktionsfel. Om enheten har kamerablixt eller -lampa ska du inte använda denna nära människors eller djurs ögonOm fotolampa eller
  • p. 649/765
   Svenska 648 Skydda hörseln och öronen när du använder ett headset • Höga ljud kan ge hörselskador.• Exponering för höga ljud när du kör kan störa dig och leda till en olycka. • Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna och använd lägsta möjliga volym
  • p. 650/765
   Svenska 649 Montera enhet och utrustning omsorgsfullt• Se till att mobila enheter eller tillhörande utrustning som har monterats i din bil har monterats på ett säkert sätt. • Placera inte enheten och tillbehören i närheten av eller i ett område där krockkuddar
  • p. 651/765
   Svenska 650 När du använder enheten ska du tänka på följande• Håll enheten upprätt, precis som en vanlig telefon.• Tala direkt i mikrofonen. Ta inte isär, modifiera inte och reparera inte enheten• Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten
  • p. 652/765
   Svenska 651 Hantera SIM-kort, minneskort och kablar försiktigt• När du sätter i ett kort eller ansluter en kabel till enheten ska du se till att kabeln ansluts till rätt sida och att SIM-kortet sätts i på rätt sätt. • Ta inte ur kortet medan enheten överför
  • p. 653/765
   Svenska 652 • Om du tappar bort enheten eller om den blir stulen, ska du byta lösenord för dina konton för att skydda din personliga information. • Undvik att använda program från okända källor och lås din enhet med mönsterskydd, lösenord eller PIN-kod.
  • p. 654/765
   Svenska 653 Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate) DEN HÄR ENHETEN FÖLJER INTERNATIONELLA RIKTLINJER GÄLLANDE EXPONERING FÖR RADIOVÅGORDin mobila enhet är en radiosändare/mottagare. Den är utvecklad för att inte överskrida de gränser för exponering
  • p. 655/765
   Svenska 654 Korrekt avfallshantering av produkten (Elektriska och elektroniska produkter)(Gäller i länder med separata insamlingssystem)Märkningen på produkten, tillbehör eller dokument anger att produkten och dess elektroniska tillbehör (till exempel laddare,
  • p. 656/765
   Svenska 655 Ansvarsfriskrivning En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom upphovsrätt, patent, varumärken och/ eller annan upphovsrättslagstiftning. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls
  • p. 657/765
   Svenska 656 Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser
  • p. 658/765
   ภาษาไทย 657 ข้อมูลความปลอดภัย โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัยที่ส�าคัญนี้ก่อนที่คุณจะใช้งานอุปกรณ์ เนื้อหานี้ประกอบด้วยข้อมูลความปลอดภัยทั่วไปส�าหรับอุปกรณ์และอาจ มีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณ ปฏิบัติตามข้อมูลค�าเตือนและ ข้อควรระวังเพื่อป้องกันอันตรายต่อตัวเองและต่อผู้อื่น
  • p. 659/765
   ภาษาไทย 658 อย่าใช้อุปกรณ์ของคุณขณะที่ก�าลังชาร์จไฟ หรือสัมผัสอุปกรณ์ของ คุณด้วยมือเปียกกำรกระท�ำเช่นนั้นอำจท�ำให้ไฟดูดได้อย่าท�าให้เครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์ลัดวงจรกำรกระท�ำเช่นนั้นอำจท�ำให้ไฟดูด เพลิงไหม้ หรือแบตเตอรี่อำจท�ำงำน ผิดปกติหรือระเบิดได้ห้ามใช้งานเครื่องของคุณกลางแจ้งในช่วงฝนฟ้าคะนองกำรกระท�ำเช่นนั้นอำจท�ำให้เกิดไฟดูดหรืออุปกรณ์ท�ำงำนผิดปกติได้ใช้งานแบตเตอรี่
  • p. 660/765
   ภาษาไทย 659 จัดการและก�าจัดเครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์ของคุณอย่างระมัดระวัง• ห้ำมก�ำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ด้วยกำรเผำไฟเด็ดขำด อย่ำวำง แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่มีควำมร้อนด้ำนบนหรือด้ำนในอุปกรณ์ที่มี ควำมร้อน เช่น เตำไมโครเวฟ เตำอบ หรือหม้อน�้ำรถยนต์ อุปกรณ์ อำจระเบิดได้หำกร้อนเกินไป
  • p. 661/765
   ภาษาไทย 660 ห้ามใช้งานหรือเก็บอุปกรณ์ของคุณในที่ที่มีฝุ่นหรือวัสดุฟุ้งกระจาย ปริมาณมากฝุ่นหรือวัสดุแปลกปลอมอำจท�ำให้อุปกรณ์ของคุณท�ำงำนผิดปกติและ อำจเป็นผลให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดูดได้ป้องกันแจ็คอเนกประสงค์และปลายด้านเล็กของเครื่องชาร์จไม่ให้สัมผัส กับวัสดุที่เป็นตัวน�าไฟฟ้า
  • p. 662/765
   ภาษาไทย 661 ข้อควรระวัง การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังและข้อบังคับเพื่อความ ปลอดภัยอาจท�าให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย ได้ ไม่ควรใช้เครื่องใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ• อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนมำกจะใช้สัญญำณคลื่นควำมถี่วิทยุ ซึ่ง เครื่องของคุณอำจรบกวนกำรท�ำงำนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • p. 663/765
   ภาษาไทย 662 • บนอำกำศยำน กำรใช้งำนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อำจรบกวนอุปกรณ์ น�ำทำงอิเล็กทรอนิกส์ของอำกำศยำนได้ ให้ปิดอุปกรณ์ระหว่ำงกำรน�ำ เครื่องขึ้นและลง หลังจำกน�ำเครื่องขึ้น คุณสำมำรถใช้งำนอุปกรณ์ใน โหมดกำรบินหำกได้รับกำรอนุญำตโดยบุคลำกรบนเครื่องบิน • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ของคุณอำจท�ำงำนผิดปกติ
  • p. 664/765
   ภาษาไทย 663 • อย่ำใช้อุปกรณ์ของคุณ ณ จุดเติมเชื้อเพลิง (ปั้มน�้ำมัน) ใกล้กับเชื้อ เพลิงหรือสำรเคมี หรือบริเวณที่มีกำรระเบิด • ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพำของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊ำซ หรือวัสดุที่ระเบิด ได้ง่ำยไว้ในบริเวณเดียวกับเครื่อง ชิ้นส่วนของเครื่อง หรืออุปกรณ์
  • p. 665/765
   ภาษาไทย 664 • อย่ำจดบันทึกหรือค้นหำหมำยเลขโทรศัพท์ กำรจดลงในรำยกำร “สิ่ง ที่ต้องท�ำ”หรือเปิดดูสมุดโทรศัพท์จะเป็นกำรดึงควำมสนใจคุณจำก ควำมรับผิดชอบหลักในกำรขับขี่อย่ำงปลอดภัย • โทรตำมควำมเหมำะสมและประเมินกำรจรำจร โทรออกเมื่อไม่มีกำร เคลื่อนที่หรือก่อนที่จะมำถึงจุดที่จรำจรติดขัด
  • p. 666/765
   ภาษาไทย 665 อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณไว้ในที่ที่ร้อนหรือเย็นมากๆ แนะน�าให้ใช้งาน อุปกรณ์ของคุณที่อุณหภูมิระหว่าง 5 ° C ถึง 35 ° C • ห้ำมจัดเก็บอุปกรณ์ของคุณในบริเวณที่ร้อนมำกเช่นภำยในรถในฤดู ร้อน กำรกระท�ำเช่นนั้นอำจท�ำให้หน้ำจอท�ำงำนผิดปกติ ส่งผลให้ อุปกรณ์เสียหำย
  • p. 667/765
   ภาษาไทย 666 ห้ามใช้อุปกรณ์ของคุณโดยฝาครอบด้านหลังถูกถอดออกแบตเตอรี่อำจร่วงหล่นจำกเครื่อง ซึ่งอำจท�ำให้เกิดควำมเสียหำยหรือ ท�ำงำนผิดปกติได้หากอุปกรณ์ของคุณมีแฟลชหรือแสงจากกล้อง ห้ามใช้แฟลชใกล้กับ ดวงตาของคนหรือสัตว์เลี้ยงกำรใช้แฟลชใกล้กับดวงตำอำจท�ำให้สูญเสียควำมสำมำรถในกำรมอง
  • p. 668/765
   ภาษาไทย 667 ป้องกันการรับเสียงและหูของคุณเมื่อใช้งานหูฟัง • กำรรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอำจเป็นอันตรำยต่อกำร ได้ยินของคุณ • กำรรับฟังเสียงดังขณะก�ำลังเดินอำจรบกวนสมำธิของ คุณและอำจท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้ • ควรลดระดับเสียงลงอยู่เสมอก่อนที่จะเสียบหูฟังในแหล่งที่มำเสียง
  • p. 669/765
   ภาษาไทย 668 ไม่ควรทาสีเครื่องของคุณ• เนื่องจำกสีอำจก่อให้เกิดกำรอุดตันตำมร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และ อำจท�ำให้ท�ำงำนผิดปกติ • หำกคุณแพ้สีหรือชิ้นส่วนโลหะของอุปกรณ์นี้ คุณอำจรู้สึกคัน เป็นผื่น หรือมีอำกำรบวมที่ผิวหนัง เมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้น ให้หยุดกำรใช้อุปกรณ์
  • p. 670/765
   ภาษาไทย 669 การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด• หลีกเลี่ยงกำรชำร์จอุปกรณ์นำนกว่ำหนึ่งสัปดำห์ เนื่องจำกกำรชำร์จ ไฟเกินอำจท�ำให้อำยุกำรใช้งำนของแบตเตอรี่สั้นลงได้ • เมื่อเวลำผ่ำนไป อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งำนจะคำยประจุไฟฟ้ำ และจะต้อง ได้รับกำรชำร์จใหม่ก่อนน�ำมำใช้งำน
  • p. 671/765
   ภาษาไทย 670 อย่าถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องของคุณ• กำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรดัดแปลงใดๆ กับเครื่องของคุณอำจท�ำให้ กำรรับประกันสินค้ำจำกผู้ผลิตเป็นโมฆะ ถ้ำอุปกรณ์ของคุณต้องเข้ำ รับกำรบริกำร ให้น�ำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริกำรของซัมซุง • อย่ำถอดประกอบหรือเจำะแบตเตอรี่
  • p. 672/765
   ภาษาไทย 671 จับถือ SIM การ์ด การ์ดความจ�า หรือสายเชื่อมต่อด้วยความระมัดระวัง• เมื่อใส่กำร์ดหรือเชื่อมต่อสำยไปยังอุปกรณ์ของคุณ ให้ใส่กำร์ดหรือ เชื่อมต่อสำยนั้นให้ถูกด้ำน • ไม่ควรถอดกำร์ดในขณะที่เครื่องก�ำลังโอนหรือเข้ำใช้งำนข้อมูล ภำยในเครื่อง มิฉะนั้นอำจท�ำให้ข้อมูลที่มีอยู่หำยไปและ/หรือเกิด
  • p. 673/765
   ภาษาไทย 672 • เมื่อต้องกำรขำยหรือก�ำจัดเครื่องของคุณ ให้ส�ำรองข้อมูลทั้งหมด แล้วตั้งค่ำเครื่องของคุณใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้น�ำข้อมูลส่วนตัวของ คุณไปใช้ในทำงที่ผิด • โปรดอ่ำนกำรเข้ำใช้งำนบนหน้ำจอด้วยควำมรอบคอบเมื่อต้องกำร ดำวน์โหลดแอพพลิเคชั่น และระมัดระวังเป็นพิเศษส�ำหรับ
  • p. 674/765
   ภาษาไทย 673 มัลแวร์และไวรัส เพื่อปกป้องอุปกรณ์ของคุณจากมัลแวร์และไวรัส ให้ปฏิบัติตามค�าแนะน�า การใช้งานเหล่านี้ การไม่ปฏิบัติตามอาจท�าให้เกิดความเสียหายหรือ สูญเสียข้อมูลที่อาจไม่ได้รับการคุ้มครองโดยบริการการรับประกัน• อย่ำดำวน์โหลดแอพพลิเคชั่นที่ไม่รู้จัก•
  • p. 675/765
   ภาษาไทย 674 ข้อปฏิบัติในกำรสัมผัสคลื่นวิทยุ ใช้หน่วยวัดที่ทรำบกันในชื่อว่ำ อัตรำ กำรดูดซับพลังงำนจ�ำเพำะ หรือ SAR ขีดจ�ำกัด SAR ส�ำหรับอุปกรณ์ มือถือคือ 2.0 W/kg กำรทดสอบ SAR ด�ำเนินกำรโดยใช้ต�ำแหน่งกำร ใช้งำนมำตรฐำน โดยให้อุปกรณ์ส่งคลื่นที่ระดับพลังงำนสูงสุดที่อนุญำต
  • p. 676/765
   ภาษาไทย 675 การก�าจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี (ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์)(ส�ำหรับประเทศที่มีระบบเก็บแยกขยะ)เครื่องหมำยนี้บนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม เอกสำรระบุ ว่ำไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ ผลิตภัณฑ์นั้น (เช่น เครื่องชำร์จ ชุดหูฟัง
  • p. 677/765
   ภาษาไทย 676 การก�าจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี (ส�ำหรับประเทศที่มีระบบเก็บแยกขยะ)สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือกำรใช้ หรือบรรจุภัณฑ์ บอกให้รู้ว่ำไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะ ทั่วไปอื่นๆเมื่อหมดอำยุกำรใช้งำน ป้ำยสัญลักษณ์ทำง เคมี Hg
  • p. 678/765
   ภาษาไทย 677 “เนื้อหำและบริกำรของบุคคลที่สำมจัดให้“ตำมสภำพที่เป็น” ซัมซุงไม่ ขอรับประกัน เนื้อหำหรือบริกำรใดๆ ที่จัดให้ดังกล่ำว ไม่ว่ำโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัยและไม่ว่ำด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ซัมซุงขอปฏิเสธควำมรับผิด กำรรับประกัน โดยนัยใดๆ โดยชัดแจ้ง รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงกำร
  • p. 679/765
   Türkçe 678 Güvenlik bilgisi Cihazı kullanmadan önce lütfen bu önemli güvenlik bilgilerini okuyun. Bu bilgiler cihazlara yönelik genel güvenlik bilgileri içerir ve sizin cihazınız için geçerli olmayan içerik de bulunabilir. Kendiniz ve etrafınızdakilerin
  • p. 680/765
   Türkçe 679 Şarj cihazını veya cihazı kısa devre yaptırmayınAksi halde elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir ya da pil arızalanabilir veya patlayabilir. Fırtına sırasında cihazı dışarıda kullanmayınAksi halde elektrik çarpabilir veya cihaz arızalanabilir.
  • p. 681/765
   Türkçe 680 Cihazı, pili ve şarj cihazını koruyarak zarar görmelerini önleyin• Cihazınızı ve pili çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.• Aşırı sıcaklıklar cihaza zarar verebilir, cihazınızın ve pilin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
  • p. 682/765
   Türkçe 681 Ürünün enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler• Satın almış olduğunuz ürünün ömrü boyunca enerji tüketimi açısından verimli kullanımı için bakım hizmetlerinin yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca yapılması gerekmektedir.
  • p. 683/765
   Türkçe 682 • Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, cihazınızı sadece vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın. • Eğer tıbbi cihaz kullanıyorsanız, cihazı kullanmadan önce ekipman üreticisi ile temasa geçerek ekipmanın
  • p. 684/765
   Türkçe 683 Cihazınızdan veya pilden garip duman veya ses çıkıyorsa ya da cihazdan veya pilden duman veya sıvı kaçağı olduğunu görürseniz, cihazı kullanmayın derhal durdurun ve bir Samsung Servis Merkezine götürünBunu yapmamanız yangına veya patlamaya sebep
  • p. 685/765
   Türkçe 684 Cihazın bakımı ve dikkatli kullanımı Cihazınızı kuru tutun• Nem ve sıvılar cihazınızdaki parçalara veya elektronik devrelere hasar verebilir. • Eğer cihazınız ıslanmışsa açmayın. Eğer cihazınız açıksa, kapatın ve pilini derhal çıkarın (eğer cihazınız
  • p. 686/765
   Türkçe 685 Cihaz aşırı ısınmışsa, cihazı veya uygulamaları bir süre kullanmayınCildinizin aşırı ısınan bir cihaza uzun süreli maruz kalması, kızarma ve pigmentasyon gibi düşük dereceli yanma semptomlarına sebep olabilir. Cihazınızı arka kapağı yerinde değilken
  • p. 687/765
   Türkçe 686 Bir kulaklık kullanırken kulaklarınızı ve duyu organlarınızı koruyun • Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir. • Yürürken yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
  • p. 688/765
   Türkçe 687 Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın• Taşıtınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. • Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına
  • p. 689/765
   Türkçe 688 Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın• Cihazınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Eğer cihazınızın tamir edilmesi gerekirse, cihazınızı bir Samsung Servis Merkezine götürün. • Pili
  • p. 690/765
   Türkçe 689 • Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin. • Bir kartı takarken ya da kabloyu bağlarken yanlış veya düzgün olmayan şekilde takılması çok amaçlı
  • p. 691/765
   Türkçe 690 Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyinİçerik sahiplerinin izni olmadan telif hakkı ile korunan malzemeyi dağıtmayın. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı
  • p. 692/765
   Türkçe 691 Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALINMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI KILAVUZ BİLGİLERİNE UYGUNDURMobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kılavuz bilgileri tarafından önerilen
  • p. 693/765
   Türkçe 692 Bu ürünün doğru şekilde atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar) (Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj
  • p. 694/765
   Türkçe 693 Yasal Uyarı Bu cihaz yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma
  • p. 695/765
   Українська 694 Заходи безпеки Ознайомтесь з інформацією щодо заходів безпеки перед використанням пристрою. У ній містяться вказівки для безпечної роботи з різними пристроями, а також інформація, яка може бути незастосовна до цього пристрою. Дотримуйтесь
  • p. 696/765
   Українська 695 Не користуйтеся пристроєм під час зарядження та не торкайтеся пристрою мокрими рукамиЦе може призвести до ураження електричним струмом. Не закорочуйте пристрій або зарядний пристрійЦе може призвести до виникнення пожежі чи ураження електричним
  • p. 697/765
   Українська 696 • Ніколи не розбивайте пристрій і не пробивайте в ньому отвори.• Не допускайте перебування пристрою під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання. Захищайте пристрій, акумулятор
  • p. 698/765
   Українська 697 Не беріть пристрій або аксесуари, що входять до комплекту постачання, до рота, не засовуйте їх у вуха та не торкайтеся ними очейЦе може призвести до задушення або серйозних травм. Не користуйтеся пошкодженим літієво-іонним акумулятором або
  • p. 699/765
   Українська 698 • Якщо ви використовуєте будь-яке медичне обладнання, зверніться до виробника обладнання перед використанням пристрою, щоб переконатися, чи не впливає на його роботу радіочастотне випромінювання пристрою. • Використання електронних пристроїв
  • p. 700/765
   Українська 699 Якщо ви помітили дивні запахи чи звуки, які виходять із пристрою чи акумулятора або якщо ви побачили дим або рідину, яка витікає із пристрою чи акумулятора, негайно припиніть використання пристрою та віднесіть його до сервісного центру SamsungНедотримання
  • p. 701/765
   Українська 700 Доглядайте за пристроєм і використовуйте його належним чином Захищайте пристрій від потрапляння вологи• Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей або електронних схем пристрою. • Не вмикайте пристрій, якщо на нього
  • p. 702/765
   Українська 701 Не зберігайте пристрій поблизу магнітних полів• Вплив магнітних полів може призвести до несправності пристрою або розряджання акумулятора. • Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включаючи кредитні та телефонні
  • p. 703/765
   Українська 702 Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухиПід час часто повторюваних дій, таких як натискання клавіш, малювання пальцем символів на сенсорному екрані або використання ігор на мобільному пристрої може відчуватися тимчасовий дискомфорт
  • p. 704/765
   Українська 703 Не користуйтеся пристроєм, якщо його пошкодженоРозбите скло або акрил можуть призвести до травмування рук і обличчя. Віднесіть пристрій у сервісний центр Samsung для ремонту. Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання• Переконайтесь,
  • p. 705/765
   Українська 704 • Через деякий час пристрій зношується. Гарантія поширюється на заміну деяких частин та їх ремонт протягом її терміну дії, однак на пошкодження або зношення, спричинені використанням нерекомендованих аксесуарів, вона не поширюється. Під час
  • p. 706/765
   Українська 705 Дозволяйте обслуговувати свій пристрій тільки кваліфікованому персоналуНекваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити пристрій, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника. Обережно поводьтеся із SIM-картами,
  • p. 707/765
   Українська 706 • Регулярно перевіряйте свої облікові записи, щоб дізнатися про наявність неавторизованого або підозрілого їх використання. Якщо ви помітили будь-які ознаки зловживання вашими особистими даними, зверніться до свого оператора зв’язку або видаліть
  • p. 708/765
   Українська 707 Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR) ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ ЩОДО ОПРОМІНЕННЯ РАДІОХВИЛЯМИВаш мобільний пристрій є радіопередавачем і радіоприймачем. Його сконструйовано таким чином, щоб
  • p. 709/765
   Українська 708 Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації вказує, що виріб та електронні аксесуари
  • p. 710/765
   Українська 709 Заява про неприйняття відповідальності Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами
  • p. 711/765
   Українська 710 Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу. Вміст і послуги передаються третіми
  • p. 712/765
   ودرا 711 تامولعم یک یتملاس ہعلاطم اک تامولعم یک یتملاس ےلہپ ےس ےنرک لامعتسا ہلآ ینابرہم ےئارب سا روا ےہ لمتشم رپ تامولعم یمومع یک یتملاس ےئليک تلاآ ہي ۔ںيل رک روا وک دوخ ۔وہ ہن وگلا رپ ہلآ ےک پآ وج ےہ اتکس وہ لماش داوم اسيا ںيم ےئليک ےناچب ےس ناصقن وک ہلآ
  • p. 713/765
   ودرا 712 ںوهتاہ ےليگ وک ےلآ یہ ہن روا ںيرک لامعتسا ہن ہلآ انپا نارود ےک گنجراچ ںيئوهچ ےس ۔ےہ اتکسوہ ثعاب اي کاش کرٹکيلا انرک اسيا ںيرک ہن ٹکرس ٹراش وک ےلآ اي رجراچ اديپ یبارخ ںيم یرٹيب اي ،ےہ اتکسوہ ثعاب اک گآ اي کاش کرٹکيلا انرک اسيا ۔ےہ یتکس ٹهپ یرٹيب
  • p. 714/765
   ودرا 713 ںيرک عئاض روا ںيهکر ےس طايتحا رجراچ روا ہلآ وک ےلآ روا یرٹيب ۔ںيرک تم عئاض ںيم گآ یهب یهبک وک ےلآ روا یرٹيب ےک رٹيا یڈير اي ،ےہلوچ ،نوا ويوورکيئام ہک اسيج تلاآ ےلاو ےنوہ مرگ هدش لامعتسا ۔ںيہ اتکس ٹهپ رپ ےنوہ مرگ هدايز ہلآ ۔ںيهکر ہن ردنا اي رپوا
  • p. 715/765
   ودرا 714 یتايندعم ،لوهد ،لايس وک ےرس ےٹوهچ ےک رجراچ روا کيج دصقملا ريثک ںيکور ےس ےنڑج ےس داوم یلاصيا ےسيج ڈيل لسنيپروا ،رڈؤاپ اتکس لهگپ هو اي ےہ اتکسوہ ٹکرس ٹراش یک لنمرٹ ہجو یک داوم یلاصيا ۔ےہ اتکس نب ببس اک گآ اي ہکامهد وج ،ےہ ںيسوچ یہ ہن روا ںيٹاک وت
  • p. 716/765
   ودرا 715 ہن بيرق ےک تلاآ یکرحدوخ اي ،رپ زاہج یئاوہ ،ںيم لاتپسہ وک ےلآ ےنپا ےہ یتکسوہ تلخادم ےس ہجو یک یسنيوکيرف ويڈير ںيم نج ںيرک لامعتسا ںيم دز یک رٹيم یٹنيس 15 ےک رکيم سيپ وک ےلآ ےنپا وت وہ نکمم رگا لخد هتاس ےک رکيم سيپ ہلآ اک پآ ہکنويک ںيرک زيرگ ےس ےنرک
  • p. 717/765
   ودرا 716 ڈنؤاس ےس سج ںيرک ہن لامعتسا بيرق ےک رازوا اي تلاآ ےسيا وک ےلآ ےنپا ےہ اتلکن یسينوکيرف ويڈير ےسيج رواٹ ويڈير اي مٹسس ۔ےہ اتکسرک ںيہن ماک حرط یهچا ہلآ اک پآ ےس ہجو یک یسينوکيرف ويڈير ںيد رک فآ ہلآ ںيم ںولوحام زيخ ہکامهد ہنکمم ۔ںيدرک فآ ہلآ ںيم ںولوحام
  • p. 718/765
   ودرا 717 ۔ںيدرک لطعم وک ںولاک ںيم ںولحا تروص یمسوم کانرطخ اي کفيرٹ ۔ںيہ ےتکسوہ کانرطخ ںاربا و فبر ،فبر ،شربا اي ےنانب تسرہف یک "ماک مہا" ۔ںيرک شلات ربمن نوف یہ ہن روا ںيل ہن سٹون ہمذ یداينب یک ےنلاچ یڑاگ تظافحب ےس ےنموهگ ںيم کب سيرڈيا ےنپا ۔ےہ اتاج
  • p. 719/765
   ودرا 718 ںيهکر رپ ماقم حطسم فرص وک ےلآ ےنپا ۔ےہ اتکس چنہپ ناصقن وک ےلآ ےک پآ رپ ےنرگ حلاص ہي ۔ںيرک ہن هريخذ ںيم ںوقلاع ےڈنهٹ تہب اي مرگ تہب وک ےلآ ےنپا لامعتسا ںيم ترارح ہجرد 35 °C ات 5 °C وک ےلآ ےنپا ہک ےہ یتاج ید ںيرک ہگج مرگ هدايز تہب یسيج ردنا ےک راک
  • p. 720/765
   ودرا 719 نشکيلپيا اي ہلآ انپا ےيل ےک ريد هچک وت ےئاجوہ مرگ هدايز ہلآ اک پآ رگا ںيرک ہن لامعتسا اي ےبهد خرس ےس ہجو یک ےنهکر ہلآ مرگ هدايز کت ريد هدايز رپ دلج ۔ںيہ ےتکسوہ اديپ تاملاع ےک نلج یلاو ترارح ہجرد مک ےسيج نشيٹنيمگپ ںيرک ہن لامعتسا وک ےلآےنپا رکاٹہ
  • p. 721/765
   ودرا 720 ںيرک مک وک ےرطخ ےک ںومخز ےک تکرح ررکتم ميگ ،ےنانب رٹکيريک رپ نيرکسا چٹ ےس ںويلگنا ےنپا ،ےنابد زييک پآ بج ،هتاہ ےک پآ یهبک یهبک ،وت ںيہ ےتيد ماجنا راب راب وک لمع ےسيج ےنليهک اتکسوہ ساسحا اک فيلکت ںيم ےصح ےرسود ےک مسج اي ،ےهدنک ،ندرگ ےس حرط یهچا وک
  • p. 722/765
   ودرا 721 ماک ےس طايتحا تقو ےترک لامعتسا ہلآ ےئوہ ےترک تکرح اي ےئوہ ےتلچ ںيل ےس لوحام ےنپا ےئل ےک ےناچب ےس ںوٹوچ وک ںورسود روا وک پآ ےنپا ۔ںيہر ربخاب ہشيمہ ۔وہ اسنهپ ہن رپ ءايشا یبيرق اي ںؤزاب ےک پ لبيک ٹيسڈيہ ہک ںيئانب ینيقي ںيئاگل یہ ہن روا ںيرک ٹنيپ ہن
  • p. 723/765
   ودرا 722 ںيئارکٹ وک زيچ یسک هتاس ےک سا یہ ہن روا ںيئارگ وت ہن وک ےلآ ےنپا ۔ےہ یتکسآ یبارخ ںيم سا ايےہ اتکس چنہپ ناصقن وک ےلآ ےک پآ نکمم اي ےہ اتکس چنہپ ناصقن وک ےلآ ےک پآ رپ یليدبت یک لکش اي ےنڑم ۔ںيرک ہن ماک رپ روط تسرد ےزرپ ےک سا ہک ےہ ںيئانب ینيقي وک
  • p. 724/765
   ودرا 723 ںيهکر لايخ اک ليذ جرد ،تقو ےترک لامعتسا ہلآ ےتڑکپ وک نوف یتياور یسک پآ ےسيج حرط یسا ،ںيڑکپ اهديس وک ےلآ ۔ںيہ ۔ںيلوب ںيم نوفورکيئام ےهديس ںيرک ہن تمرم یک سا اي ںيرک ہن ليدبت ،ںيرک ہن هدحيلع وک ےلآ ےنپا وہ متخ یٹنراو یک راک ہعوصنم ےس ہجو یک ںويليدبت
  • p. 725/765
   ودرا 724 ےس ےنرک گنت وک ںورسود نارود ےک ےنرک لامعتسا ہلآ ےنماس ےک بس ںيرک زيرگ ںيد تزاجا یک ےنرک سورس یک ےلآ ےنپا یہ وک دارفا لہا فرص ےک پآ ےس ےنيد تزاجا یک ےناورک سورس یک ےلآ ےنپا وک دارفا لہاان ۔یگ ےئاج وہ متخ یهب یٹنراو هولاع ےک ےنچنہپ ناصقن وک ےلآ ںيهکر
  • p. 726/765
   ودرا 725 سا اي ےنوہ اشفا ےک تامولعم ساسح روا ںيرک تظافح یک اٹيڈ یتاذ ےنپا ںيکور وک لامعتسا طلغ ےک ۔ںيل ےل رورض پا کيب اک اٹيٹ مہا ،لبق ےس ےنرک لامعتسا وک ےلآ ےنپا ۔ےہ ںيہن راد ہمذ گنس ماس ےيل ےک ےنوہ بئاغ ےک اٹيڈ یسک رهپ روا ںيل ےل پا کيب اک اٹيڈ مامت ےنپا
  • p. 727/765
   ودرا 726 سرئاو روا رئيو لام جرد ےک سا ،ےيل ےک ےنهکر ظوفحم ےس رئاو روا رئيو لام وک ےلآ ےنپا اٹيڈ اي تاناصقن ےسيا یماکان ںيم ےنرک اسيا ۔ںيرک لمع رپ ںوکٹوٹ ليذ سورس تمدخ یک تنامض ہطاحا اک سج ےہ اتکسوہ ثعاب اک ےنوہ عئاض ےہ یتکسوہ ںيہن ےس ۔ںيرک ہن ڈول نؤاڈ نشيکيلپيا
  • p. 728/765
   ودرا 727 تامولعم یقيدصت )SAR( حرش بذج یصاصتخا رپ طوطخامنہر یماوقلاا نيب ےيل ےک رزوپسکيا ےک ںوعاعش ويڈير ہلآ ہي ےہ اترتا اروپ ےہ ايگ ايک رايت ےسا ۔ےہ روسير و رٹيمسنارٹ ويڈير کيا ہلآ لئابوم اک پآ ويڈير﴿ ںوعاعش ويڈير هدرک زيوجت ہعيرذ ےک طوطخامنہر یماوقلاا نيب
  • p. 729/765
   ودرا 728 ہقيرط اک ےنرک عئاض رپ روط حيحص وک ہعونصم سا )تلاآ کنارٹکيلا & ںايز یقرب( )قلاطا لباق ںيم کلامم هتاس ےک ںوماظن ےک ےنرک عمج گلا( ناشن ہي ايگ اياهکد رپ رچيرٹل ےک سا اي ںايرسيسا ،ےعونصم ےک سا روا ےعونصم سا ہک ےہ اترک یہد ناشن یک تاب سا وک )لبيک
  • p. 730/765
   ودرا 729 یساکن تسرد یک ںويرٹيب یک ےعونصم سا لباق ںيم کلامم هتاس ےک ںوماظن ےک ےنرک عمج گلا( )قلاطا اترکرہاظ وک تاب سا ناشن ہي رپ گنجيکيپ اي ہمان تيادہ ،یرٹيب دعب ےک یگدنز یک نا وک ںويرٹيب یک ےعونصم سا ہک ےہ ،وہ ايگ اياگل ناشن ںاہج ۔ےيئہاچ انکنيهپ ںيہن هتاس
  • p. 731/765
   ودرا 730 "۔ےہ اسيج" ےہ اتاج ايک مہارف روطب وک تامدخ روا لومشم ےک قيرف ےرسيت" مہارف ےک حرط سا گنس ماس ًاتيانک اي ًاتحرص هاوخ ،ےيل ےک دصقم یهب یسک رپ روط حضاو گنس ماس ۔ےہ یتيد ںيہن تنامض یک تامدخ اي لومشم هدرک تخورف لباق ںيم سج ،ےہ اترک رادربتسد
  • p. 732/765
   O'zbek 731 Xavfsizlik ma’lumoti Qurilmani ishlatishdan oldin ushbu muhim xavfsizlik ma’lumotlarini o‘qib chiqing. U qurilmalar uchun umumiy xavfsizlik ma’lumotlariga va Sizning qurilmangizga tegishli bo‘lmagan tarkibga ega bo‘lishi mumkin. O‘zingiz va boshqalarga
  • p. 733/765
   O'zbek 732 Qurilmangiz zaryadlanayotgan vaqtda undan foydalanmang yoki uni nam qo‘lingiz bilan ushlamangBunday qilish elektr toki urishiga sabab bo‘lishi mumkin. Zaryadlash qurilmasi yoki qurilmada qisqa tutashuvlarni yuzaga keltirmangBunday qilish elektr
  • p. 734/765
   O'zbek 733 Qurilma va zaryadlash qurilmasini ehtiyotkorlik bilan ushlang va joylashtiring• Hech qachon batareya yoki qurilmani olovga tashlamang. Qurilma yoki batareyalarni mikroto‘lqinli pech, duxovka va radiatorlar kabi qiziydigan qurilmalar ustiga yoki
  • p. 735/765
   O'zbek 734 Ko‘p funksiyali uya va zaryadlash qurilmasi ingichka uchining suyuqliklar, chang, kukunlar va qalam grafitlari kabi o‘tkazuvchan moddalar bilan aloqaga kirishiga yo‘l qo‘ymangTok o‘tkazuvchi materiallar terminallarning zanglashiga olib kelishi
  • p. 736/765
   O'zbek 735 • LTE ma’lumoti ulanishidan foydalanish audio moslama va telefonlar kabi boshqa qurilmalarga halaqit berishi mumkin. Qurilmangizdan shifoxona, samolyot yoki radio chastota tomonidan halaqit berilishi mumkin bo‘lgan avtomatik moslamalarda foydalanmang•
  • p. 737/765
   O'zbek 736 Qurilmangizni ovoz tizimlari yoki radio antennalari kabi radio chastotalar ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan qurilma yoki uskunalar yaqinida ishlatmangRadio chastotalari qurilmangizning ishlashiga salbiy ta’sir qilishi mumkin. Portlash ehtimoli yuqori
  • p. 738/765
   O'zbek 737 • To‘xtovsiz harakat yoki noqulay ob-havo sharoitida qo‘ng‘iroqlarni to‘xtatib turing. Yomg‘ir, qor aralash yomg‘ir, qor, muz va to‘xtovsiz harakat noqulay sharoitni keltirib chiqarishi mumkin. • Eslatmalar yozmang yoki raqamlar qidirmang. “Bajariladiganlar”
  • p. 739/765
   O'zbek 738 Qurilmangizni juda sovuq yoki juda issiq joylarga qo‘ymang. Qurilmangizdan 5 °C dan 35 °C gacha bo‘lgan haroratda foydalanish tavsiya etiladi• Qurilmangizni yoz vaqtidagi avtomobilning ichi kabi issiq joylarda qoldirmang. Bunday qilish ekranni
  • p. 740/765
   O'zbek 739 Fleshdan foydalanayotgan vaqtda ehtiyot bo‘ling• Qurilmangizdan foydalanish vaqtida, xonadagi chiroqlarni yoqilgan holda qoldiring va ekranni ko‘zlaringizga juda yaqin keltirmang. • Videolarni tomosha qilayotgan vaqtda yoki uzoq vaqt davomida
  • p. 741/765
   O'zbek 740 • Quloqlikni audio qurilmaga ulashdan oldin har doim ovozni pasaytiring hamda suhbat yoki musiqa tinglayotganda o‘zingizga kerakli bo‘lgan minimal ovoz balandligidan foydalaning. • Quruq joylarda, quloqlikda statik elektr quvvati yig‘ilishi mumkin.
  • p. 742/765
   O'zbek 741 Qurilmangizni tushirib yubormang yoki qurilmangizga zarar yetkazmang• Qurilmangizning ustki qismiga yoki ishlashiga zarar yetishi mumkin.• Agar qurilmangiz qiyshaysa yoki uning shakli o‘zgarsa, qurilmangizga zarar yetishi yoki uning qismlari o‘z
  • p. 743/765
   O'zbek 742 Qurilmangizni qismlarga ajratmang, o‘zgartirmang yoki o‘zboshimchalik bilan ta’mirlamang• Qurilmangizdagi har qanday o‘zgartirishlar yoki takomillashtirishlar ishlab chiqaruvchi kafolatlariga kirmasligi mumkin. Qurilmangizni ta’mirlash zarur,
  • p. 744/765
   O'zbek 743 • Qurilma ma’lumot uzatayotgan yoki unga kirayotgan vaqtda kartani chiqarib olmang, chunki bu ma’lumot yo‘qotilishiga va/yoki karta yoki qurilmaga zarar yetishiga sabab bo‘lishi mumkin. • Kartalarni tok urishidan, statik elektr quvvati yoki boshqa
  • p. 745/765
   O'zbek 744 • Qurilmangiz yo‘qolgan yoki o‘g‘irlangan hollarda, shaxsiy ma’lumotlaringizni himoya qilish uchun hisob qaydnomangiz parolini o‘zgartiring. • Noma’lum manbalardan kelgan ilovalarni ishlatmang va qurilmangizni namuna chizish, parol yoki PIN-kod
  • p. 746/765
   O'zbek 745 SAR sertifikatlari haqida ma‘lumot USHBU QURILMA RADIO TO‘LQINLAR BO‘YICHA XALQARO TALABLARGA JAVOB BERADISizning mobil qurilmangiz radio to‘lqinlarini ham uzatadi ham qabul qiladi. U xalqaro normativlar tomonidan tavsiya etilgan radio to‘lqin
  • p. 747/765
   O'zbek 746 Ushbu mahsulotni utilizatsiya qilish qoidalari (Elektr & Elektron moslamalar chiqindilari)(Ajratilgan holda yig‘ish tizimiga ega bo‘lgan mamlakatlar uchun mo‘ljallangan)Mahsulot, aksessuar yoki qo‘llanmadagi ushbu belgi shuni anglatadiki,
  • p. 748/765
   O'zbek 747 Ushbu mahsulotdagi batareyalarni utilizatsiya qilish qoidalari (Ajratilgan holda yig‘ish tizimiga ega bo‘lgan mamlakatlar uchun mo‘ljallangan)Batareya, uning qo‘llanmasi yoki o‘ramidagi ushbu belgi shuni anglatadiki, bu mahsulotdagi batareya maishiy
  • p. 749/765
   O'zbek 748 “UCHINCHI TOMON TARKIB VA XIZMATLAR TA’MINOTI KAFOLATLANMAGAN. SAMSUNG TARKIB YOKI XIZMATLARNI ISTALGAN MAQSADDA ANIQ YOKI NAZARDA TUTILGAN HOLATDA ISHLATILISHI TA’MINLANISHINI KAFOLATLAMAYDI. SAMSUNG NAZARDA TUTILUVCHI SHARTLARNI QAT’IYAN RAD
  • p. 750/765
   Tiếng Việt 749 Thông tin an toàn Vui lòng đọc thông tin an toàn quan trọng này trước khi bạn sử dụng thiết bị. Đây là thông tin an toàn chung cho các thiết bị và có thể bao gồm nội dung không áp dụng cho thiết bị của bạn. Hãy tuân thủ thông tin cảnh báo
  • p. 751/765
   Tiếng Việt 750 Không làm ngắn mạch bộ sạc hoặc thiết bịLàm vậy có thể gây điện giật hoặc cháy hoặc pin có thể bị hỏng hoặc phát nổ. Không sử dụng thiết bị ngoài trời khi trời đang có sấm chớpLàm vậy có thể bị điện giật hoặc làm hỏng thiết bị. Sử dụng các
  • p. 752/765
   Tiếng Việt 751 • Không để pin tiếp xúc với vật bằng kim loại vì điều này có thể tạo kết nối giữa các cực + và - trong pin và khiến pin bị hỏng tạm thời hoặc lâu dài. • Không bao giờ sử dụng bộ sạc hoặc pin đã bị hỏng. Không để thiết bị gần hoặc trong bếp,
  • p. 753/765
   Tiếng Việt 752 Cẩn thận Không tuân thủ các cảnh báo và quy định về an toàn có thể gây nên chấn thương nặng hoặc làm hư hỏng tài sản Không sử dụng thiết bị gần các thiết bị điện tử khác• Hầu hết các thiết bị điện tử sử dụng tín hiệu tần số vô tuyến. Thiết
  • p. 754/765
   Tiếng Việt 753 Nếu bạn sử dụng thiết bị trợ thính, hãy liên hệ với nhà sản xuất để biết thông tin về mức độ nhiễu sóng vô tuyếnTần số vô tuyến xuất phát từ máy của bạn có thể làm nhiễu một số thiết bị trợ thính. Trước khi dùng máy, hãy liên hệ nhà sản xuất
  • p. 755/765
   Tiếng Việt 754 • Đặt thiết bị trong phạm vi tay với. Bảo đảm bạn có thể truy cập thiết bị không dây mà không rời mắt khỏi đường đi. Nếu có cuộc gọi đến vào lúc không thuận tiện, hãy để hộp thư thoại trả lời cuộc gọi giúp bạn. • Tạm dừng các cuộc gọi khi
  • p. 756/765
   Tiếng Việt 755 Không cất máy ở nơi quá nóng hoặc quá lạnh. Nên sử dụng thiết bị ở nhiệt độ từ 5 °C đến 35 °C• Không để thiết bị ở những nơi rất nóng như bên trong ô tô vào mùa hè. Làm vậy có thể khiến màn hình bị lỗi chức năng, làm hỏng thiết bị hoặc làm
  • p. 757/765
   Tiếng Việt 756 Thận trọng khi tiếp xúc với ánh sáng nhấp nháy• Khi sử dụng thiết bị, để thiết bị sáng trong phòng và không được giữ màn hình quá gần với mắt. • Bạn có thể bị tai biến mạch máu hoặc ngất tạm thời nếu tiếp xúc với ánh sáng nhấp nháy khi xem
  • p. 758/765
   Tiếng Việt 757 Cần thận trọng khi sử dụng thiết bị trong lúc đi bộ hoặc di chuyển• Luôn để ý đến xung quanh để tránh gây thương tích cho bản thân và người khác. • Bảo đảm dây cáp của tai nghe không bị vướng vào cánh tay hoặc các vật gần đó. Không được sơn
  • p. 759/765
   Tiếng Việt 758 • Chỉ sử dụng pin theo đúng mục đích.• Không sử dụng pin trong thời gian dài có thể làm giảm tuổi thọ và hiệu suất của pin. Ngoài ra, còn có thể làm pin bị lỗi hoặc gây cháy hoặc nổ. • Hãy tuân thủ mọi hướng dẫn trong sách hướng dẫn này nhằm
  • p. 760/765
   Tiếng Việt 759 Chỉ cho phép nhân viên kỹ thuật có đủ tiêu chuẩn bảo hành thiết bị của bạnCho phép nhân viên kỹ thuật không đủ tiêu chuẩn bảo hành thiết bị có thể dẫn đến hư hỏng cho thiết bị và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất. Cẩn thận khi
  • p. 761/765
   Tiếng Việt 760 • Kiểm tra thường xuyên các tài khoản của bạn để xem có hành động sử dụng trái phép hoặc đáng nghi nào không. Nếu bạn thấy có bất kỳ dấu hiệu nào về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn không đúng mục đích, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch
  • p. 762/765
   Tiếng Việt 761 Thông tin xác nhận Mức Hấp Thụ Riêng (SAR) THIẾT BỊ NÀY TUÂN THỦ CÁC QUY TẮC QUỐC TẾ VỀ PHƠI NHIỄM SÓNG VÔ TUYẾNThiết bị di động là thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Nó được thiết kế để vượt qua các giới hạn được khuyến nghị của các quy
  • p. 763/765
   Tiếng Việt 762 Cách bỏ sản phẩm đúng cách (Rác điện tử và thiết bị điện tử)(Áp dụng ở các quốc gia có hệ thống thu thập riêng)Ký hiệu này trên sản phẩm, các phụ kiện hay tài liệu kỹ thuật cho biết không nên bỏ sản phẩm và các phụ kiện điện tử (như bộ sạc,
  • p. 764/765
   Tiếng Việt 763 Thông báo miễn trừ Một số dịch vụ hoặc nội dung dùng trên thiết bị này thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu và/hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Nội dung và các dịch vụ trên chỉ cung
  • p. 765/765
   Tiếng Việt 764 Các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp có thể kết thúc hoặc tạm dừng vào bất kỳ thời điểm nào và Samsung không có vai trò trong hoặc đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ hoặc nội dung nào đó sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định. Các
 • Samsung SM-G3609 (页: 111)

  目录
  • p. 1/111
   www.samsung.com/cn 使用说明书 SM-G3609 中文 10/2014 版本 1.0
  • p. 2/111
   2 目录 请先阅读说明文件 入门指南 6 包装内容 7 设备部位图 9 使用 UIM 或 SIM 卡和电池 15 使用存储卡17 打开或关闭设备17 锁定和解锁屏幕 基本功能 18 使用触摸屏21 主屏幕布局25 通知面板27 打开应用程序28 安装或卸载应用程序29 输入文本31 屏幕截图32 文件管理32 省电功能33 查看帮助信息 网络连接 34 移动数据34 WLAN35 网络共享和移动热点 个性化 37 管理主屏幕和应用程序屏幕39 设置墙纸和铃声40 更改屏幕锁定方式41 从之前的设备传输数据42
  • p. 3/111
   目录 3 设备和数据管理器 72 升级设备73 在设备和电脑之间传输文件74 执行数据重置 设定 75 关于设定75 无线和网络79 设备84 个人87 账户88 系统 服务提供商应用程序 国际漫游功能 故障排除 通知 信息和电子邮件 48 信息49 电子邮件 照相机 52 基本拍摄53 拍摄模式55 照相机设置 相册 56 查看设备上的内容 实用应用程序和功能 57 S 日历58 互联网59 音乐60 视频61 时钟63 计算器63 备忘录64 录音机65 手电筒65 Hancom Office 2014
  • p. 4/111
   4 请先阅读说明文件 使用本设备之前,请先阅读本说明书,以确保安全和正确使用。 • 说明基于设备的默认设置。• CPU 和内存占用率较高的内容 (优质内容) 会影响设备的整体性能。取决于设 备的规格及其所使用的环境,与该内容相关的应用程序可能无法正常工作。 • 对于由三星以外的提供商提供的应用程序所造成的性能问题,三星概不负责。• 对于因编辑注册表设置或修改操作系统软件而导致的性能问题或不兼容性,三 星概不负责。尝试定制操作系统可能导致您的设备或应用程序无法正常工作。 • 本设备中提供的软件、声源、墙纸、图像及其他媒体被授权为有限使用。将这
  • p. 5/111
   请先阅读说明文件 5 指示符图标 警告:可能伤及自己或他人的情况。 注意:可能损坏您的设备或其他设备的情况。 提示:注释、使用提示或附加信息。
  • p. 6/111
   6 入门指南 包装内容 检查产品包装盒中是否有以下物品: • 设备• 电池• 快速入门指南 • 设备随附的物品和可用配件可能会因所在地区或服务提供商而异。• 随附的物品专为本设备设计,可能与其他设备并不兼容。• 可以向本地三星零售商购买其他配件。购买前请确保它们与设备兼容。• 只可使用经过三星许可的配件。使用未经许可的配件可能导致性能问题和 故障,此情形不在保修范围内。 • 是否提供所有配件完全取决于制造公司。有关可用配件的更多信息,请 参阅三星网站。
  • p. 7/111
   入门指南 7 设备部位图 话筒 触摸屏 前置照相机镜头 距离/光线传感器 多功能插口 主屏幕键 最近应用程序键 电源键 听筒 返回键 音量键 扬声器 耳机插口 GPS 天线 电池盖 主天线 后置照相机镜头 闪光灯
  • p. 8/111
   入门指南 8 • 请勿用手或其他物体盖住天线区域。否则可能会导致连接问题或消耗电 池电量。 • 建议使用经过三星许可的屏幕保护装置。未经许可的屏幕保护装置可能 导致传感器故障。 • 请勿让水接触触摸屏。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。 按键 按键 功能 电源 • 按住以打开或关闭设备。• 按下以打开或锁定屏幕。 最近应用程序 • 点击以打开最近的应用程序列表。• 点住以访问当前屏幕的附加选项。 主屏幕 • 按下以在屏幕锁定时打开屏幕。• 按下以返回到主屏幕。 返回 • 点击以返回到上一个屏幕。
  • p. 9/111
   入门指南 9 使用 UIM 或 SIM 卡和电池 安装 UIM 或 SIM 卡和电池 插入移动电话服务提供商提供的 UIM 或 SIM 卡,以及随附的电池。 • 本设备仅可使用 microUIM 或 microSIM 卡。• 取决于服务提供商,有些 LTE 服务可能无法使用。有关服务可用性的详 细信息,请联系服务提供商。 1 取下电池盖。 取下电池盖时,小心不要弄伤指甲。 请勿过度弯曲或扭转电池盖。否则会损坏电池盖。
  • p. 10/111
   入门指南 10 2 使金色触点面朝下,插入 UIM 或 SIM 卡。 将 microUIM 卡插入中国电信插槽1 ( 1 ),microSIM 卡插入 GSM 插槽2 ( 2 )。 1 2 • 请勿将存储卡插入 UIM 或 SIM 卡插槽中。如果存储卡不小心卡在 UIM 或 SIM 卡插槽中,请联系三星服务中心取出存储卡。 • 小心不要丢失或让他人使用 UIM 或 SIM 卡。对于卡丢失或被盗所造成的 任何损害或不便,三星概不负责。 3 使金色触点完全对准设备的触点,插入电池。 2 1
  • p. 11/111
   入门指南 11 4 装回电池盖。 • 确保电池盖紧闭。• 仅适用设备随附的三星许可电池盖和配件。 取出 UIM 或 SIM 卡和电池 1 取下电池盖。 2 卸下电池。
  • p. 12/111
   入门指南 12 3 取出 UIM 或 SIM 卡。 使用 UIM 或 SIM 双卡 如果插入 UIM 和 SIM 两张卡,您可以在单个设备使用两个电话号码或服务提供商。 激活 UIM 或 SIM 卡 在主屏幕上,点击 → 设定 → UIM/SIM 卡管理器。选择 UIM 或 SIM 卡,勾选 激活,然后点击保存。 如果两张卡都被激活,可以接收两张卡的电话和信息。但是,如果其中一张卡处于通话状态,另外一张卡则无法接收新的来电。 更改 UIM 或 SIM 卡的显示名称和图标 在主屏幕上,点击 → 设定 →
  • p. 13/111
   入门指南 13 为电池充电 首次使用前,先用充电器为电池充电。也可通过 USB 数据线将设备连接至电脑来为电池充电。 仅使用三星许可的 USB 电源适配器、电池和 USB 数据线。未经许可的 USB 电源适配器或 USB 数据线会导致电池爆炸或损坏设备。 • 电池电量不足时,电池图标显示为空。• 如果电池完全放电,连接充电器时,设备将无法立即开启。开启设备前, 让耗尽的电池先充电几分钟。 • 如果一次使用多个应用程序、使用网络应用程序或需要连接至其他设备的 应用程序,电池将会快速耗尽。为避免断开网络连接或数据传输时断电,务必为电池完全充电后再使用这些应用程序。
  • p. 14/111
   入门指南 14 • 虽然在充电时可以使用设备,但这可能会延长电池完全充电的时间。• 如果在充电时电源电压不稳定,触摸屏可能无法正常工作。此时,可从 设备上拔下充电器。 • 设备在充电时会变热。这属于正常情况,不会影响设备的使用寿命或性 能。如果电池比平常更热,则充电器可能停止充电。 • 如果设备无法正常充电,请联系三星服务中心。 完全充电后,断开设备与充电器的连接。先从设备拔下充电器,然后从电源插座拔下插头。 取下充电器前,请勿卸下电池。否则可能会损坏设备。 为节约电量,请在不使用时拔下 USB 电源适配器。USB
  • p. 15/111
   入门指南 15 使用存储卡 安装存储卡 本设备可使用容量最高为 64 GB 的存储卡。取决于存储卡制造商和类别,有些存储卡可能与您的设备并不兼容。 • 有些存储卡可能与设备并不完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏设 备或存储卡,或损坏存储在卡中的数据。 • 正面朝上插入存储卡。 • 设备支持 FAT 和 exFAT 文件系统的存储卡。插入不同文件系统格式的存 储卡时,设备会要求重新格式化存储卡或不识别存储卡。 • 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。• 将存储卡插入设备时,存储卡的文件目录将出现在文件管理
  • p. 16/111
   入门指南 16 取出存储卡 取出存储卡前,先卸载存储卡以便安全取出。在主屏幕上,点击 → 设定 → 存 储 → 卸载SD卡。 1 取下电池盖和电池。 2 卸下存储卡。 3 装回电池盖和电池。 请勿在设备传输或访问信息时取出存储卡。否则会导致数据丢失或损坏,或会损坏存储卡或设备。对于误用损坏的存储卡所造成的损失,包括数据丢失,三星概不负责。 格式化存储卡 在电脑上格式化的存储卡可能与设备并不兼容。请在设备上格式化存储卡。在主屏幕上,点击 → 设定 → 存储 → 格式化SD卡 → 格式化SD卡 → 全部删
  • p. 17/111
   入门指南 17 打开或关闭设备 按住电源键几秒钟以打开设备。首次打开设备时或执行数据重置后,按照屏幕提示以设置设备。如欲关闭设备,按住电源键,然后点击 关机。 在限制使用无线设备的区域 (例如飞机上和医院里),请遵守所有张贴的警告和授权人员的指示。 锁定和解锁屏幕 按下电源键关闭屏幕并将其锁定。此外,如果设备在指定时间内未使用,屏幕也会关闭并自动锁定。如欲解锁屏幕,按下电源键或主屏幕键,然后在解锁屏幕区域内向任意方向滑动手指。 可更改解锁码以解锁屏幕。有关详细信息,请参阅 更改屏幕锁定方式 。
  • p. 18/111
   18 基本功能 使用触摸屏 • 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。• 为避免损坏触摸屏,请勿使用任何尖利物体点触屏幕,或在指尖点触屏 幕时用力过猛。 • 设备可能无法识别靠近屏幕边缘的触摸输入操作,因为这部分不在触摸 输入区域内。 • 建议在使用触摸屏时用手指。 点击 如欲打开应用程序、选择功能表项目、按下屏幕上的按键或使用屏幕上的键盘输入字符,手指点击即可。
  • p. 19/111
   基本功能 19 拖动 如欲移动项目,将其点住并拖至目标位置。 双击 在图片上双击以放大。再次双击以返回。
  • p. 20/111
   基本功能 20 滑动 在主屏幕或应用程序屏幕上向左或向右快速移动以查看其他面板。向上或向下快速滑动以查看网页或项目列表,例如联系人。 张开和合拢 在图像上分开两指可将某一部分放大。合拢进行缩小。
  • p. 21/111
   基本功能 21 主屏幕布局 主屏幕 主屏幕是用于访问所有设备功能的起点。此处显示小组件、应用程序快捷方式等。小组件是启动特定应用程序功能以提供信息并可在主屏幕上轻松访问的小型应用程序。如欲查看其他面板,向左或向右滑动,或点击屏幕底部的屏幕指示符。如欲自定义主屏幕,请参阅 管理主屏幕 。 小组件 应用程序 屏幕指示符 收藏的应用程序
  • p. 22/111
   基本功能 22 主屏幕选项 在主屏幕上,点住空白区域或将手指合拢到一起以访问可用选项。
  • p. 23/111
   基本功能 23 应用程序屏幕 应用程序屏幕显示所有应用程序,包括新安装应用程序的图标。在主屏幕上,点击 以打开应用程序屏幕。如欲查看其他面板,向左或向右滑动,或在屏幕底部选择屏幕指示符。如欲自定义应用程序屏幕,请参阅 管理应用程 序屏幕 。 访问其他选项。 应用程序 屏幕指示符
  • p. 24/111
   基本功能 24 指示符图标 指示符图标将会在屏幕顶部的状态栏上出现。下表中列出的图标为最常见的图标。 状态栏可能不会出现在部分应用程序的屏幕顶部。如欲显示状态栏,从屏幕顶部向下拖动。 图标 意义无信号 / 信号强度 / 选择目前的 UIM 或 SIM 卡漫游中 (在正常服务区外)已连接 GPRS、EDGE 或 1xRTT 网络已连接 HSDPA、HSPA+ 或 EVDO 网络已连接 LTE 网络WLAN 已连接已启动蓝牙功能已启动 GPS正在通话未接来电已与 Web 同步已连接至电脑无 UIM 或 SIM
  • p. 25/111
   基本功能 25 图标 意义新短信或彩信已启动闹钟已启动静音模式已启动振动模式已启动飞行模式发生错误或需要注意电池电量 通知面板 使用通知面板 接收新通知,如信息或未接来电时,指示符图标将会在状态栏上出现。如欲查看更多有关图标的信息,打开通知面板并查看详情。如欲打开通知面板,向下拖动状态栏。如欲关闭通知面板,从屏幕底部向上拖动该栏。
  • p. 26/111
   基本功能 26 可以使用通知面板上的以下功能。 启动 设定。 点击通知并执行各种操作。 调整亮度。 启动或取消选项。点住按键 以查看更多详细设置。 清除所有通知。 选择 UIM 或 SIM 卡。 使用快速设置按键 可以在通知面板上启动或取消部分功能。点击以下选项以启动或取消。如果点住按键,可以查看更多详细设定。 • WLAN:有关详细信息,请参阅 WLAN 。 • 位置:有关详细信息,请参阅 位置 。 • 移动数据:有关详细信息,请参阅 数据使用 或 移动网络 。 • ctlte / CTWAP / CTNET:在
  • p. 27/111
   基本功能 27 • 蓝牙:有关详细信息,请参阅 蓝牙 。 • 超级省电:有关详细信息,请参阅 超级省电模式 。 • WLAN 热点:有关详细信息,请参阅 网络共享和移动热点 。 • 同步:启用该功能后,设备会自动同步应用程序。 重新排列快速设置按键 如欲重新排列通知面板上的快速设置按键,打开应用程序屏幕,然后点击 设定 → 显示 → 通知面板。点住项目,然后将项目拖至其他位置。 打开应用程序 在主屏幕或应用程序屏幕上,选择应用程序图标以将其打开。如欲打开最近使用应用程序的列表,点击 并选择要打开的应用程序图标。
  • p. 28/111
   基本功能 28 安装或卸载应用程序 安装应用程序 通过应用程序商店下载并安装应用程序。 管理应用程序 卸载或禁用应用程序 如欲禁用默认应用程序,打开应用程序屏幕,然后点击 → 卸载/禁用应用程序。 将会出现在可卸载或禁用的应用程序上。选择应用程序,然后点击 确定。 如欲卸载下载的应用程序,打开应用程序屏幕,然后点击 → 已下载应用程序 → → 卸载。或者,在应用程序屏幕上,点击设定 → 应用程序管理器,选择应用程 序,然后点击 卸载。 启用应用程序 在应用程序屏幕上,点击 → 显示已禁用的应用程序,选择应用程序,然后点击完
  • p. 29/111
   基本功能 29 输入文本 键盘布局 键盘会在您输入文本以发送信息、创建备忘录等时自动出现。 有些语言不支持文本输入。如欲输入文本,必须将输入语言改为支持的语言。 切换至下一行。 其他键盘功能。 删除字符。 隐藏键盘。 输入符号。 输入数字。 输入空格。 语言切换键。 更改输入语言 点击 → 语言输入设置,然后选择要使用的语言。点击语言切换键切换输入语 言。
  • p. 30/111
   基本功能 30 使用其他键盘功能 • :更改键盘设定。• → 全键盘 拼音:切换至全键盘。 • → 全键盘 双拼:切换到双拼模式。要查看字符输入布局,打开应用程序屏 幕,然后点击 设定 → 语言和输入 → 三星中文输入法旁边的 → 双拼布局。 • → 9键 拼音:切换到拼音模式。 • → 笔画:切换到笔画模式。点击笔画键以输入字符。无法确定输入哪个笔 画时,点击 。 • → 全屏手写或局部手写:切换到手写模式。 <局部手写> <全屏手写>
  • p. 31/111
   基本功能 31 复制和粘贴 1 在文本上点住。 2 拖动 或 以选择所需文本,或点击 全选以选择所有文本。 3 点击 复制或剪切。选定的文本将复制到剪贴板。 4 将光标置于要插入文字的位置并点击或点住,然后点击 → 粘贴。 屏幕截图 使用设备时捕获屏幕截图。同时按住主屏幕键和电源键。图像保存在 相册 → → 相册 → Screenshots 文 件夹中。捕获屏幕截图后,可以编辑图像并与他人共享。 使用某些应用程序时无法截取屏幕图像。
  • p. 32/111
   基本功能 32 文件管理 使用此应用程序以访问存储在设备或其他位置,如存储卡中的各种文件。在应用程序屏幕上点击 文件管理。 访问其他选项。 查看下载历史记录。 搜索文件或文件夹。 按类别查看文件。 省电功能 超级省电模式 使用此模式以延长设备的电池寿命。在超级省电模式中,设备执行以下操作: • 将可用应用程序限制为仅必备和选定应用程序。• 在屏幕关闭时取消移动数据连接。• 取消 WLAN 和蓝牙功能。
  • p. 33/111
   基本功能 33 在应用程序屏幕上,点击 设定 → 超级省电模式,然后点击超级省电模式开关以将其 启动。或者,也可打开通知面板,然后点击 超级省电以将其启动。 如欲添加应用程序至主屏幕,点击 并选择应用程序。如欲从主屏幕移除应用程序,点击 → 移除,选择带 的应用程序,然后点击确 定。如欲更改超级省电模式的设定,例如网络连接或声音,点击 → 设定。 如欲取消超级省电模式,点击 → 禁用超级省电模式。 预计最长待机时间表示在不使用设备的情况下电池电量耗尽前剩余的时间。待机时间可能因您的设备设置和操作条件而异。
  • p. 34/111
   34 网络连接 移动数据 将设备连接至移动网络以使用互联网或与其他设备共享媒体文件。有关附加选项,请参阅 数据使用 。 在应用程序屏幕上,点击 设定,然后勾选移动数据开关。或者,也可打开通知面 板,然后点击 移动数据以将其启动。 WLAN 将设备连接至 WLAN 网络以使用互联网或与其他设备共享媒体文件。有关附加选项,请参阅 WLAN 。 在不使用时请关闭 WLAN 以节省电池电量。 1 在应用程序屏幕上,点击 设定 → WLAN,然后向右拖动 WLAN 开关以将其 启动。 2 从 WLAN 列表中选择网络。需要输入密码的网络会显示锁图标。
  • p. 35/111
   网络连接 35 网络共享和移动热点 关于网络共享和移动热点 使用此功能以在互联网连接不可用的情况下与电脑和其他设备共享本设备的移动数据连接。可通过 WLAN、USB 或蓝牙进行连接。 使用此功能可能会产生额外费用。 使用移动热点 将您的设备用作移动热点以便与其他设备共享您设备的移动数据连接。 1 在应用程序屏幕上,点击 设定 → 网络共享和移动热点,勾选便携式WLAN热 点。 • 出现在状态栏上。其他设备可以从 WLAN 网络列表中检测到设备。• 如欲设置移动热点的密码,点击配置便携式WLAN热点,选择安全级别。然
  • p. 36/111
   网络连接 36 使用 USB 网络分享 通过 USB 数据线将设备的移动数据连接与其他设备共享。 1 在应用程序屏幕上,点击 设定 → 网络共享和移动热点。 2 通过 USB 数据线将设备连接至电脑。 3 勾选 USB网络分享。 当两个设备连接时, 出现在状态栏上。 4 在电脑上,使用您设备的移动数据连接。 使用蓝牙网络共享 通过蓝牙将设备的移动数据连接与其他设备共享。确保连接的电脑支持蓝牙功能。 1 通过蓝牙将设备与其他设备配对。有关更多信息,请访问 与其他蓝牙设备配 对 。 2 在设备的应用程序屏幕上,点击
  • p. 37/111
   37 个性化 管理主屏幕和应用程序屏幕 管理主屏幕 添加项目 从应用程序屏幕点住应用程序或文件夹,然后将其拖至主屏幕。如欲添加小组件,打开主屏幕,点住空白区域,点击 小组件,点住小组件,然后将 其拖至主屏幕。 移动和移除项目 在主屏幕上点住项目,然后将其拖至新位置。如欲将项目移至另一面板,将其拖动到屏幕一侧。也可将常用应用程序移至主屏幕底部的快捷方式区域。如欲移除项目,点住项目。然后,将其拖至出现在屏幕顶部的 移除。 创建文件夹 1 在主屏幕上,点住应用程序,然后将其拖至出现在屏幕顶部的 新建文件夹。
  • p. 38/111
   个性化 38 管理面板 在主屏幕上,点住空白区域以添加、移动或移除面板。如欲添加面板,向左滑动至最后一个面板,然后点击 。如欲移动面板,点住面板预览,然后将其拖至新位置。如欲移除面板,点住面板预览,然后将其拖至屏幕顶部的 移除。 如欲将面板设定为主要的主屏幕,点击 。 管理应用程序屏幕 更改查看方式 在应用程序屏幕上,点击 → 查看方式,然后选择排序方式。 隐藏应用程序 隐藏您不想在应用程序屏幕上显示的应用程序。在应用程序屏幕上,点击 → 隐藏应用程序,选择应用程序,然后点击完成。 如欲显示已隐藏的应用程序,点击
  • p. 39/111
   个性化 39 设置墙纸和铃声 设置墙纸 将保存在设备中的图片或照片设定为主屏幕或锁定屏幕的墙纸。 1 在主屏幕上,点住空白区域,然后点击 墙纸。或者,也可在应用程序屏幕上, 点击 设定 → 显示 → 墙纸。 2 选择要更改或应用墙纸的屏幕。 3 选择选项和图像。 4 点击 设置墙纸或完成。 更改铃声 更改来电和通知铃声。在应用程序屏幕上,点击 设定 → 声音。 如欲设置来电铃声,点击 铃声 → UIM 或 SIM 卡 → 铃声,选择铃声,然后点击确 定。如欲将设备上或账户中存储的歌曲用作铃声,点击添加。如欲设置通知铃声,点击
  • p. 40/111
   个性化 40 更改屏幕锁定方式 可更改锁定屏幕的方式以防止他人访问您的个人信息。在应用程序屏幕上,点击 设定 → 锁定屏幕 → 屏幕锁定,然后选择屏幕锁定方式。 无论何时解锁时,设备需要解锁码。 如果忘记解锁码,请联系三星服务中心进行重置。 图案 连接四个或更多点画出图案,然后再次画出图案进行确认。设定备份 PIN 码以在您忘记图案时解锁屏幕。 PIN 码 PIN 码仅包含数字。输入至少四位数字,然后再次输入 PIN 码进行确认。 密码 密码包含字符与数字。输入至少四个字符,然后再次输入密码进行确认。
  • p. 41/111
   个性化 41 从之前的设备传输数据 使用 Samsung Smart Switch 可以通过 Smart Switch (适用于手机和电脑) 将之前设备的数据传输至新设备。有关更多信息,请访问 www.samsung.com/cn/smartswitch 。 Samsung Smart Switch 在部分设备或电脑上不支持。 使用 Smart Switch Mobile 使用此应用程序以将数据从之前的 iPhone 或 Android 设备传输至新设备。可以从应用程序商店下载该应用程序。 1 在设备上,点击
  • p. 42/111
   个性化 42 使用 Samsung Kies 通过 Samsung Kies 从电脑导入数据备份以在设备上恢复数据。也可通过 Samsung Kies 将数据备份至电脑。有关更多信息,请访问 连接 Samsung Kies 。 设置账户 添加账户 设备上所用的部分应用程序需要使用注册账户。创建账户以获得最佳的设备体验。在应用程序屏幕上,点击 设定 → 添加账户,然后选择账户服务。然后,按照屏幕 提示完成账户设置。如欲与您的账户同步内容,选择账户并勾选要同步的项目。 移除账户 在应用程序屏幕上,点击 设定,选择账户,然后点击
  • p. 43/111
   43 电话 拨打电话 在应用程序屏幕上点击 电话。 点击 键盘,输入电话号码,然后点击 或 以拨打语音通话。也可拨打记录、我 的收藏和联系人中列出的电话号码。 访问其他选项。 预览电话号码。 访问我的收藏。 删除字符。 查看联系人列表。 查看通话和信息记录。 添加号码到联系人列表。 打开拨号键盘。
  • p. 44/111
   电话 44 拨打通话记录或联系人列表中的电话 点击 记录或联系人,选择联系人或电话号码,然后点击 。 使用黄页拨打电话 可轻松搜索企业,然后使用黄页提供的呼叫 ID 数据进行呼叫。点击 → 黄页,然后在搜索字段中输入数字或字符。设备将自动显示在搜索中标识 的企业。选择要呼叫的企业。如欲从黄页下载更多呼叫 ID 数据,点击全国。 拨打国际电话 点击 键盘。 点住 0,直到 + 号出现。输入国家代码、区号和电话号码,然后点击 或 。 接听电话 接听电话 来电时,点住 拖到大圆以外。 拒绝通话 来电时,点住
  • p. 45/111
   电话 45 未接来电 如果有未接来电,状态栏上将会出现 。打开通知面板以查看未接来电的列表。或者,也可在应用程序屏幕上,点击 电话 → 记录以查看未接来电。 通话时的选项 语音通话期间 可供使用的操作包括: 通话录音。 启动扬声器。使用扬声器时, 请使设备远离耳朵。 结束当前通话。 访问其他选项。 如果蓝牙耳机连接至设备, 则切换至蓝牙耳机。 关闭话筒使对方听不到自己 的声音。 打开键盘。 • 录音:通话期间录制对话。• 键盘:打开键盘。• 结束通话:结束当前通话。• 扬声器:启动或取消扬声器。使用扬声器时,请对准设备底部的话筒讲话,且
  • p. 46/111
   46 联系人 添加联系人 从其他设备移动联系人 可以将联系人从其他设备移至您的设备。有关详细信息,请参阅 从之前的设备传输 数据 。 手动创建联系人 1 在应用程序屏幕上,点击 联系人。 2 点击 并输入联系人信息。 • :添加图像。• / :添加或删除联系人字段。 3 点击 保存。 如欲从键盘向联系人添加电话号码,点击 键盘,输入号码,然后点击添加至联系 人。 从黄页创建联系人 可轻松搜索企业,并添加这些企业至您的联系人列表。 1 在应用程序屏幕上,点击 联系人。 2 点击 → 黄页,然后在搜索字段中输入数字或字符。设备将自动显示在搜索中
  • p. 47/111
   联系人 47 导入和导出联系人 将联系人从存储服务导入至您的设备或从设备导出至存储服务。在应用程序屏幕上,点击 联系人 → 联系人。 点击 → 设定 → 联系人 → 导入/导出,然后选择导入或导出选项。 搜索联系人 在应用程序屏幕上,点击 联系人 → 联系人。 使用以下搜索方法之一: • 向上或向下滑动联系人列表。• 点击联系人列表顶部的搜索字段并输入搜索标准。 选择联系人,即可执行以下操作之一: • :添加至收藏。• :拨打语音电话。• :拨打IP电话。• :撰写信息。• :撰写电子邮件。 添加联系人快捷方式至主屏幕
  • p. 48/111
   48 信息和电子邮件 信息 发送信息 发送短信或彩信。 如果在漫游时收发信息,可能会产生其他费用。 1 在应用程序屏幕上点击 信息。 2 点击 。 3 添加收件人并输入信息。 访问其他选项。 输入信息。 从联系人列表中选择联系人。 插入信息模板。 输入收件人。 附加文件。 发送信息。 4 点击 或 以发送信息。
  • p. 49/111
   信息和电子邮件 49 查看收到的信息 收到的信息会按联系人分组为信息对话。选择联系人以查看此人的信息。 如果在漫游时收发信息,可能会产生其他费用。 查看信息时,点击 查看更多选项。 电子邮件 设置电子邮件账户 在应用程序屏幕上点击 电子邮件。 首次打开 电子邮件时,设置电子邮件账户。 输入电子邮件地址和密码。点击 下一步设置私人电子邮件账户或点击手动设置以设 置公司电子邮件账户。在这之后,按照屏幕上的指示完成设置。如欲设定其他电子邮件账户,点击 → 管理账户 → 。 如果有超过一个电子邮件账户,可以将其中一个设置为默认账户。点击
  • p. 50/111
   信息和电子邮件 50 发送邮件 在应用程序屏幕上点击 电子邮件。 点击屏幕底部的 以编写信息。 添加抄送和暗送。 添加收件人。 从联系人列表添加收件人。 输入信息。 输入主题。 发送信息。 访问其他选项。 附加图像、视频及其他。 保存信息以便以后发送。 放弃信息。
  • p. 51/111
   信息和电子邮件 51 阅读邮件 在应用程序屏幕上点击 电子邮件。 点击 ,选择要使用的电子邮件账户收取新信息。如欲手动收取新信息,点击 。 点击要读取的信息。 打开附件。 回复信息。 将此电子邮件地址添加至联 系人列表或查看其他选项。 标记信息。 回复所有收件人。 转发信息。 转到上一个或下一个信息。 删除信息。 访问其他选项。
  • p. 52/111
   52 照相机 基本拍摄 拍摄照片或录制视频 1 在应用程序列表点击 照相机。 2 点击预览屏幕上的图像,此处照相机应已对焦。 3 点击 拍摄照片或点击 录制视频。 • 在屏幕上两指张开进行放大,两指合拢进行缩小。• 如欲在录制时从视频捕获图像,点击 。• 如欲在录制视频时更改对焦,点击要对焦的位置。如欲聚焦屏幕的中央,点 击 。 更改拍摄模式。 开始录制视频。 拍摄照片。 查看您拍摄的照 片和视频。 显示当前模式。 在前置照相机镜 头和后置照相机 镜头之间切换。 更改闪光灯设置。 更改照相机设置。 •
  • p. 53/111
   照相机 53 在锁定屏幕上启动照相机 如欲快速拍摄特殊时刻,在锁定屏幕上启动 照相机。 在锁定屏幕上,点住 拖到大圆外面。如果未显示 ,请打开应用程序屏幕, 点击 设定 → 锁定屏幕,然后勾选摄像头快捷方式。 此功能可能无法使用,具体取决于所在的地区或服务提供商。 照相机使用规范 • 未经他人允许,请勿拍摄照片或录制视频。• 请勿在法律禁止的地方拍摄照片或录制视频。• 请勿在可能侵犯他人隐私的场合拍摄照片或录制视频。 拍摄模式 自动 使用此模式以允许照相机根据周围环境并确定理想的拍照模式。在应用程序屏幕上,点击
  • p. 54/111
   照相机 54 全景 使用此模式以拍摄多张照片串在一起组合而成的照片。设备在 相册中以 标记 照片。在应用程序屏幕上,点击 照相机 → → 全景。 如欲获得最佳的拍摄效果,请遵循这些提示:• 朝一个方向缓慢移动照相机。• 使图像保持在照相机取景器的框架内。• 避免拍摄背景难以清楚辨认的照片,例如空无一物的天空或单调的墙壁。 最佳照片 使用此模式拍摄一系列照片并保存最佳的一张。如欲查看系列中的其他照片,向左或向右滚动。设备推荐最佳照片,并用 标识该照片。在应用程序屏幕上,点击 照相机 → → 最佳照片。 连拍
  • p. 55/111
   照相机 55 照相机设置 在应用程序屏幕上,点击 照相机 → 。并非所有以下选项都适用于照相机和摄像 机模式。 • 图片大小 / 视频大小:选择分辨率。分辨率越高,质量越高。但占用内存越 多。 • 感光度:选择 ISO 值。此值用于控制照相机感光度。它以胶片照相机的当量衡 量。对静止不动或亮度较高的对象使用较低的值。对快速移动或亮度较低的对象使用较高的值。 • 测光模式:选择测光方法。此选项用于确定如何计算光线值。中心重点测光测 量场景中央的背景光线。 点测量指定位置的光线值。矩阵取整个场景的平均 值。
  • p. 56/111
   56 相册 查看设备上的内容 在应用程序屏幕上,点击 相册并选择图像或视频。 视频文件在预览缩略图上显示 图标。如欲隐藏或显示功能表栏和预览缩略图,点击屏幕。 访问其他选项。 删除图像。 修饰图像。 移到上一屏幕。 将图像发送给他人。 图像和视频预览缩略图
  • p. 57/111
   57 实用应用程序和功能 S 日历 创建事件或任务 1 在应用程序屏幕上点击 S 日历。 2 点击 。或者,也可选择其中没有事件或任务的日期,然后再次点击日期。 如果日期中已有保存的事件或任务,点击该日期,然后点击 。 3 选择事件或任务并输入详情。 • 添加事件:设定事件的开始和结束日期。可设定可选重复设定。• 添加任务:在指定日期上添加待办任务。可设定可选优先设定。 输入标题。 添加更多详情。 选择要使用或同步的日历。 选择项目。 设定事件的开始和结束日 期。 4 点击 保存以保存事件或任务。
  • p. 58/111
   实用应用程序和功能 58 将事件和任务与您的账户同步 在应用程序屏幕上点击 S 日历。 如欲添加要与之同步的账户,点击 → 日历 → 添加账户。然后,选择要与之同步 的账户并登录。如欲更改账户的同步选项,打开应用程序屏幕,点击 设定,然后选择账户下的账户 服务。 互联网 1 在应用程序屏幕上点击 互联网。 2 点击地址字段。如欲更改搜索引擎,点击网址字段旁边的搜索引擎图标。 3 输入网址或关键字,然后点击 前往。 如欲查看工具栏,在屏幕上稍微向下拖动手指。 将当前网页添加至书签。 打开主页。 移动至以前访问的页面。
  • p. 59/111
   实用应用程序和功能 59 音乐 播放音乐 在应用程序屏幕上点击 音乐。 选择音乐类别,然后选择要播放的歌曲。 向播放列表添加歌曲。 跳至下一首歌曲。点住向前 快进。 暂停或继续播放。 访问其他选项。 更改重放模式。 跳至上一首歌曲。点住向后 快退。 打开随机播放。 打开播放列表。 将文件设置为自己喜爱的歌 曲。 调整音量。
  • p. 60/111
   实用应用程序和功能 60 视频 播放视频 在应用程序屏幕上点击 视频。 选择要播放的视频。 更改屏幕比例。 拖动横条快进或快 退。 跳至上一个视频。 点住向后快退。 跳至下一个视频。 点住向前快进。 访问其他选项。 暂停或继续播放。 调整音量。
  • p. 61/111
   实用应用程序和功能 61 时钟 闹钟 在应用程序屏幕上,点击 时钟 → 闹钟。 设置闹钟 在闹钟列表中点击 ,设置闹钟时间,选择闹钟将重复的日子,设置其他各种闹钟选项,然后点击 保存。如欲启动或取消闹钟,在闹钟列表中点击闹钟旁边的 。 • 多睡一会:设置预设时间后闹钟重复闹响的间隔及次数。• 智能闹钟:设置智能闹钟的时间和音调。智能闹钟会在预设的闹钟按时响起之 前开始以低音量响几分钟。智能闹钟的音量会逐渐增加,直至您将其关闭或预设的闹钟响起。 自动闹响功能可在设备关机时于指定时间响起闹钟。如欲打开自动闹响功能,点击
  • p. 62/111
   实用应用程序和功能 62 世界时间 在应用程序屏幕上,点击 时钟 → 世界时间。 创建时钟 点击 并输入城市名称或从城市列表中选择城市。 删除时钟 点击 → 选择,选择时钟,然后点击 。 秒表 在应用程序屏幕上,点击 时钟 → 秒表。 点击 开始为事件计时。点击计时记录单圈用时。 点击 停止以停止计时。如欲清除圈数,点击重置。 定时器 在应用程序屏幕上,点击 时钟 → 定时器。 设置持续时间,然后点击 开始。 定时器时间到时,点住 拖到大圆以外。
  • p. 63/111
   实用应用程序和功能 63 计算器 使用此应用程序进行简单或复杂计算。在应用程序屏幕上点击 计算器。 旋转设备进入横向模式以显示科学计算器。如果 屏幕旋转关闭,点击 → 科学计算 器。 备忘录 使用此应用程序以按类别创建并组织备忘录。在应用程序屏幕上点击 备忘录。 撰写备忘录 在备忘录列表上点击 并输入备忘录。编写备忘录时,使用以下选项: • :创建或设置类别。• :插入图像。• :建立录音并插入。 如欲保存备忘录,点击 保存。 如欲编辑备忘录,点击备忘录,然后点击备忘录的内容。 搜索备忘录 在备忘录列表上点击
  • p. 64/111
   实用应用程序和功能 64 录音机 录制语音备忘录 在应用程序屏幕上点击 录音机。 点击 开始录制。对准话筒讲话。点击 暂停录制。如欲取消录制,点击 。点击 完成录制。 显示语音备忘录列表。 访问其他选项。 开始录制。 录制已用时间 播放语音备忘录 在应用程序屏幕上点击 录音机。 点击 并选择要播放的语音备忘录。 • / :暂停或继续播放。• / :跳至上一个或下一个语音备忘录。
  • p. 65/111
   实用应用程序和功能 65 手电筒 使用此小组件打开或关闭闪光灯以增强可见度。如欲将其添加至主屏幕,打开主屏幕,点住空白区域,点击 小组件 → 设定,点住 手电筒小组件,然后将其拖至主屏幕。在主屏幕上点击 手电筒小组件以将其打开或关闭。 Hancom Office 2014 关于 Hancom Office 2014 使用此应用程序以编辑各种格式的文档,包括电子表格和演示文稿。在应用程序屏幕上点击 Hancom Office 2014。 此应用程序可能无法使用,具体取决于所在的地区或服务提供商。 查看储存在设备或其他位置
  • p. 66/111
   实用应用程序和功能 66 创建文档 在应用程序屏幕上点击 Hancom Office 2014。 点击 然后选择文档类型。或者点击 模板并选择一个模板。 使用屏幕顶部的编辑工具栏编辑文档。如欲保存文档,点击 → 保存,输入文件名,选择文件类型,选择要保存文档的文 件夹,然后点击 确定。 阅读文档 在应用程序屏幕上点击 Hancom Office 2014。 点击 最近或所有文档,然后选择要打开的文件。 点击 查看更多选项。
  • p. 67/111
   67 与其他设备连接 蓝牙 关于蓝牙 蓝牙可在近距离的两个设备之间建立直接的无线连接。使用蓝牙与其他设备交换数据或媒体文件。 • 对于通过蓝牙收发数据时的数据丢失、拦截或误用,三星概不负责。• 分享和接收数据时,请务必确保相应设备采取了适当的安全措施,并且是 可信任的设备。如果设备之间存在障碍,有效距离可能会缩短。 • 某些设备,尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备,可能与设 备不兼容。 • 不得将蓝牙功能用于非法目的 (例如出于商业目的非法翻印文件或非法窃 听)。对于因非法使用蓝牙功能而造成的后果,三星概不负责。
  • p. 68/111
   与其他设备连接 68 2 选择要配对的设备。 如果您的其他设备之前已与本设备配对,点击设备名称。 如果想要配对的设备不在列表中,请求设备打开其可见性选项。 3 在两个设备上接受蓝牙授权请求进行确认。 发送和接收数据 许多应用程序均支持通过蓝牙传输数据。可与其他蓝牙设备共享数据,如联系人或媒体文件。以下操作是向另一设备发送图像的示例。 发送图像 1 在应用程序屏幕上,点击 相册。 2 选择图像。 3 点击 → 蓝牙,然后选择目标设备以传输图像。 如果想要配对的设备不在列表中,请求设备打开其可见性选项。或者,将您的设备设置为对其他设备可见。
  • p. 69/111
   与其他设备连接 69 取消蓝牙设备的配对 1 在应用程序屏幕上,点击 设定 → 蓝牙。 此时,设备将在列表中显示已配对设备。 2 点击设备名称旁边的 。 3 点击 取消配对。 WLAN直连 关于 WLAN 直连 WLAN 直连可通过 WLAN 网络直接连接设备,而无需使用接入点。 连接至其他设备 1 在应用程序屏幕上,点击 设定 → WLAN,然后向右拖动 WLAN 开关以将其 启动。 2 点击 → WLAN直连。 此时,检测到的设备即会列出。 3 选择要连接的设备。 如欲连接至多个设备,点击 → 多连接。
  • p. 70/111
   与其他设备连接 70 发送和接收数据 可与其他设备共享数据,如联系人或媒体文件。以下操作是向另一设备发送图像的示例。 发送图像 1 在应用程序屏幕上,点击 相册。 2 选择图像。 3 点击 → WLAN直连,然后选择目标设备以传输图像。 接收图像 收到的图像将保存在 相册 → Download 文件夹中。 编辑设备连接 1 在应用程序屏幕上,点击 设定 → WLAN。 2 点击 → WLAN直连。 此时,设备将在列表中显示已连接设备。 3 点击 结束连接 → 确定以断开设备连接。
  • p. 71/111
   与其他设备连接 71 移动打印 通过 WLAN 或 WLAN 直连将设备连接至打印机,然后打印图像或文档。 有些打印机可能与设备并不兼容。 连接至打印机 在应用程序屏幕上,点击 设定 → 打印,选择打印机插件,然后点击屏幕右上方的 开关以将其启动。设备将搜索与您的设备处于相同 WLAN 网络的打印机。选择打印机以将其用作默认打印机。如欲手动添加打印机,选择打印机插件,点击 → 添加打印机 → ,输入详情, 然后点击 确定。 如欲更改打印设置,选择打印机插件,然后点击 → 打印设置。 打印内容 查看图像或文档等内容时,点击
  • p. 72/111
   72 设备和数据管理器 升级设备 设备可升级至最新的软件。 我公司郑重提醒各位用户,任何未经本公司授权的操作系统升级都可能对您的信息安全带来风险。 空中升级 设备可通过空中固件升级 (FOTA) 服务直接升级至最新的软件。在应用程序屏幕上,点击 设定 → 关于设备 → 系统更新 → 更新。 通过 Samsung Kies 升级 从三星网站下载最新版本的 Samsung Kies。启动 Samsung Kies 并将设备连接至电脑。Samsung Kies 将自动识别设备并在对话框中显示可用的更新 (如果有)。在对话框中单击更新按键以开始升级。有关如何升级的详细信息,请参阅
  • p. 73/111
   设备和数据管理器 73 在设备和电脑之间传输文件 将音频、视频、图像或其他类型的文件从设备移至电脑,或反之。 请勿在传输文件时从设备拔下 USB 数据线。否则可能会导致数据丢失或设备损坏。 • 在连接的电脑上播放设备中保存的文件时,不要断开设备与电脑的连接。 完成播放文件后,断开设备与电脑的连接。 • 如果通过 USB HUB 连接,设备可能无法正确连接。直接将设备连接到电 脑的 USB 端口。 作为媒体设备连接 1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。 2 打开通知面板,然后点击 已连接进行充电 →
  • p. 74/111
   设备和数据管理器 74 连接 Samsung Kies Samsung Kies 是一个用来管理三星设备上的媒体内容和个人信息的电脑应用程序。从三星网站 ( www.samsung.com/cn/kies ) 下载最新的 Samsung Kies。 1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。 Samsung Kies 将自动启动。如果 Samsung Kies 未能启动,双击电脑上的 Samsung Kies 图标。 2 打开通知面板,然后点击 已连接进行充电 → 媒体设备 ( MTP )。 3 在设备和电脑之间传输文件。
  • p. 75/111
   75 设定 关于设定 使用此应用程序以配置设备、设置应用程序选项和添加账户。在应用程序屏幕上点击 设定。 无线和网络 WLAN 启动 WLAN 功能以连接至 WLAN 网络并访问互联网或其他网络设备。在设定屏幕上,点击 WLAN,然后点击 WLAN 开关以将其启动。 如欲使用选项,点击 。 • 扫描:搜索可用的网络。• WLAN直连:启动 WLAN 直连并通过 WLAN 直连连接设备以共享文件。• 高级设定:自定义 WLAN 设置。• WPS推送按钮:通过 WPS 按钮连接至安全的 WLAN 网络。•
  • p. 76/111
   设定 76 移动数据 设置设备使用移动网络上的数据连接。在设定屏幕上,勾选 移动数据。 国际漫游设置 自定义设置以使用国际漫游服务。在设置屏幕上,点击 国际漫游设置。 UIM 卡: • 开启:当您漫游或者原网络不可用时,设置设备连接到另一个网络。• 当前网络信息:查看当前的网络信息。• 手动选网:搜索可用的网络。 对于中国大陆或澳门地区,UIM 卡的选项不可用。 SIM 卡: • 开启:当您漫游或者原网络不可用时,设置设备连接到另一个网络。• 当前网络信息:查看当前的网络信息。• 手动选网:搜索可用的网络。
  • p. 77/111
   设定 77 蓝牙 启动蓝牙功能以在近距离内交换信息。在设定屏幕上,点击 蓝牙,然后点击蓝牙开关以将其启动。 如欲使用更多选项,点击 。 • 可见性超时:设置设备可见的时间长度。• 已接收文件:查看通过蓝牙接收的文件。• 设定:设置设备以在启动蓝牙功能之前请求许可。 网络共享和移动热点 将设备用作移动热点以便与其他设备共享设备的移动数据连接。有关详细信息,请参阅 网络共享和移动热点 。 在设定屏幕上,点击 网络共享和移动热点。 • 便携式WLAN热点:使用移动热点,通过 WLAN 网络与电脑或其他设备共享
  • p. 78/111
   设定 78 数据使用 记录数据使用量并自定义限制设置。在设定屏幕上,点击 数据使用。 • 设置移动数据限制:设置移动数据使用限制。• 数据使用周期:设置每月重置日期以监控期间内的数据使用情况。 如欲使用更多选项,点击 。 • 限制背景数据:设置设备在使用移动网络时禁止在后台同步。• 自动同步数据:启动或取消日历或电子邮件等应用程序的自动同步功能。可在 设定 → 账户中为每个账户选择要同步的信息。 • 显示WLAN使用量:设置设备显示通过 WLAN 使用的数据信息。• 移动热点:选择移动热点以避免后台运行的应用程序使用它们。
  • p. 79/111
   设定 79 更多网络 自定义设置以控制网络。在设定屏幕上,点击 更多网络。 默认信息应用程序 选择用于收发信息的默认应用程序。 VPN 设置并连接至虚拟专用网络 (VPN)。 移动网络 对于UIM卡: • 接入点名称:设置接入点名称 (APN)。• 网络运营商:搜索可用的 LTE 网络。 对于SIM卡: • 接入点名称:设置接入点名称 (APN)。 设备 锁定屏幕 更改锁定屏幕的设置。在设定屏幕上,点击 锁定屏幕。 • 屏幕锁定:更改屏幕锁定方式。以下选项可能会因选择的屏幕锁定功能而异。• 双时钟:设置设备以显示双时钟。•
  • p. 80/111
   设定 80 主题 更改主屏幕和应用程序屏幕的主题。在设置屏幕上,点击 主题。 选择主题,然后点击 应用。 声音 更改设备上的各种声音设置。在设定屏幕上,点击 声音。 • 音量:调整来电铃声、音乐和视频、系统声音和通知的音量。• 情景模式:选择要使用的声音设定,或根据需要自定义设定中的声音选项。• 铃声:添加或选择来电的铃声。• 铃响时振动:设置设备以在来电时振动并播放来电铃声。• 拨号键盘音:设置设备以在点击键盘上的按键时发出声音。• 触摸声音:设置设备以在触摸屏上选择应用程序或选项时发出声音。• 屏幕锁定声音:设置设备以在锁定或解锁触摸屏时发出声音。
  • p. 81/111
   设定 81 • 通知面板:自定义通知面板上显示的项目。• 亮度:设置显示屏的亮度。• 自动旋转屏幕:设置内容在转动设备时自动旋转。• 屏幕自动关闭:设置关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。• 屏幕保护程序:设置设备以在设备充电时启动屏幕保护。• 字体风格:更改用于显示文本的字体类型。• 字体大小:更改字体大小。 呼叫/信息阻止 设置设备以拒绝来自特定电话号码的来电或信息,或拒绝包含特定文本的信息。在设定屏幕上,点击 呼叫/信息阻止。 通话 自定义通话功能设置。在设定屏幕上,点击 通话。 • 设置通话拒绝信息:添加或编辑在拒绝来电时发送的信息。•
  • p. 82/111
   设定 82 • 其它设置: – 号码显示:拨打电话时向对方显示自己的身份。 – 呼叫转移:将来电转移到另一个号码。 – 自动区域代码:设置设备以在电话号码前自动插入前缀(区号或国家代码)。 – 呼叫限制:阻止呼入或拨出电话。 – 呼叫等待:进行通话时允许来电提示。 – 语音保密:对呼叫加密以防止通话被窃听。 – 固定拨号号码:启动或取消固定拨号模式;启动该模式后设备仅能拨打固定 拨号列表上的号码。输入 UIM 或 SIM 卡随附的 PIN2 码。 – 语音信箱:选择或设置语音信箱服务提供商。 • 铃声与按键音:
  • p. 83/111
   设定 83 电池 查看设备所消耗的电池电量。在设定屏幕上,点击 电池。 • 显示电池电量百分比:设置设备以显示剩余的电池电量。 超级省电模式 通过显示更简单的配置并限制可访问的应用程序来延长待机时间并减少电池消耗。有关详细信息,请参阅 超级省电模式 。 在设置屏幕上,点击 超级省电模式,然后点击超级省电模式开关以将其启动。 预计最长待机时间表示在不使用设备的情况下电池电量耗尽前剩余的时间。待机时间可能因您的设备设置和操作条件而异。 应用程序管理器 查看和管理设备上的应用程序。在设定屏幕上,点击 应用程序管理器。
  • p. 84/111
   设定 84 个人 位置 更改位置信息权限的设置。在设定屏幕上,点击 位置,然后点击位置开关以将其启动。 • 模式:选择收集您的位置数据的方法。• 最近位置请求:查看哪些应用程序在询问您当前的位置信息及其电池使用量。 安全 更改设置以确保设备和 UIM 或 SIM 卡安全。在设定屏幕上,点击 安全。 • 设备管理器:查看设备上安装的设备管理器。可允许设备管理器为设备应用新 策略。 • 未知来源:设置设备允许安装未知来源的应用程序。• 验证应用程序:设置设备以在安装前检查应用程序是否存在有害内容。• 加密设备:设置密码以加密保存在设备上的数据。每次开机时都必须输入密
  • p. 85/111
   设定 85 • 转到网站:访问查找我的手机网站 ( findmymobile.samsung.cn )。可从查找我的 手机网站跟踪和控制丢失或被盗的设备。 • 设置 UIM/SIM 卡锁: – 锁定UIM卡:启动或取消 PIN 码锁功能,要求输入 PIN 码才可使用卡。 – 更改 UIM 卡的 PIN 码:更改用于访问 UIM 数据的 PIN 码。 – 锁定SIM卡:启动或取消 PIN 码锁功能,要求输入 PIN 码才可使用卡。 – 更改 SIM 卡的 PIN 码:更改用于访问 SIM 数据的 PIN
  • p. 86/111
   设定 86 三星中文输入法 如欲更改三星键盘设置,点击 。 • 简体中文:选择中文默认键盘布局。• 英文:选择英文默认键盘布局。• 语言输入设置:选择文本输入的语言。• 词库更新:更新字词数据库和更改用于下载数据库的设置。• 预测文本:启动预测文本模式以根据您的输入预测英文单词并显示单词建议。• 链接到联系人:创建输入选择面板中的联系人链接。可以点住该链接以添加联 系人信息。 • 空格键输入联想字:设置设备在您点击空格键时输入反白显示的字词。• 按键自动纠错:设定设备自动更正拼写错误的字词。• 自动大写:设置设备将句号、问号或感叹号等标点符号后面的第一个字符自动
  • p. 87/111
   设定 87 文本转语音选项 • 首选 TTS 引擎:选择语音合成引擎。如欲更改语音合成引擎的设置,点击 。• 语速:选择文语转换功能的语速。• 收听实例:收听作为示例的语音文字。• 默认语言状态:查看文本转语音功能所用默认语言的状态。 指针速度 调整连接至设备的鼠标或触控板的指针速度。 重置 更改管理设置和数据的设置。在设定屏幕上,点击 重置。 • 恢复出厂设定:将设置重设为出厂默认值并删除所有数据。 账户 添加电子邮件等账户。
  • p. 88/111
   设定 88 系统 日期和时间 访问并变更以下设置以控制设备如何显示时间和日期。在设定屏幕上,点击 日期和时间。 如果电池电量完全耗尽或已从设备取下,时间和日期将可能被重置。 • 自动日期和时间:在不同时区间移动时自动更新日期和时间。• 自动时区:设置设备在您移动到不同时区时从网络接收时区信息。• 设置日期:手动设置当前日期。• 设置时间:手动设置当前时间。• 选择时区:设置本地时区。• 使用24小时制:以 24 小时制显示时间。• 选择日期格式:选择日期格式。 辅助功能 使用此功能以改善设备的辅助功能。在设定屏幕上,点击
  • p. 89/111
   设定 89 • 单击模式:设置设备以通过点击按键(而非拖动)来控制来电或通知。• 服务:选择要用的可访问应用程序。• 字体大小:更改字体大小。• 负色:设置设备以在屏幕上显示可反转颜色的底片图像。• 放大手势:设置设备以通过手指姿势放大或缩小。• 辅助功能快捷方式:在按住电源键时出现的快速功能表上添加辅助功能快捷方 式。 • 文本转语音选项: – 首选 TTS 引擎:选择语音合成引擎。如欲更改语音合成引擎的设置,点击 。 – 语速:选择文语转换功能的语速。 – 收听实例:收听作为示例的语音文字。 – 默认语言状态:查看文本转语音功能所用默认语言的状态。
  • p. 90/111
   90 服务提供商应用程序 本设备包括您的服务提供商提供的一些有用应用程序,它们可帮助您使用通讯和多媒体服务,或者访问移动商店。有些应用程序可能需要登录程序,使用它们可能会产生额外的费用。有关更多详细信息,请联系服务提供商。 可供使用的应用程序包括: • 易信• 人民新闻• 360浏览器• 爱听4G• 天翼阅读• 爱看4G• 爱玩4G• 天翼空间• 爱动漫• 58同城• 爱奇艺视频• UC浏览器• 天天动听• 189邮箱• 天翼导航• 电信营业厅 • 互联星空• 爱城市• 号码百事通• 翼支付• 天翼宽带•
  • p. 91/111
   91 国际漫游功能 终端类型 双卡双待终端 (GSM)。 网络频段 GSM 模式 900/1800/1900 Mhz 使用范围 该终端为 CDMA+GSM 双模终端,可访问已经签署双边漫游协议的国家和地区,具体开通范围可登录 http://manyou.189.cn/ 进行查询。
  • p. 92/111
   国际漫游功能 92 出境前准备 (仅针对中国电信手机卡) 开通国际漫游功能 用户开户时国际漫游功能默认为关闭状态,如需出访,需及时开通国际漫游功能。天翼钻石卡、金卡、托收、政企等用户可通过网厅、10000 号直接开通或前往营业厅办理开通。其他用户可通过网厅预存足额话费后自助开通或前往营业厅办理预存开通。 确认中国电信手机卡是否支持国际漫游功能 若中国电信移动用户需要使用国际漫游,在使用前需办理天翼国际卡,才可在相应的国家和地区使用。 使用方法 卡槽使用 请将中国电信手机卡插入标识为中国电信的卡槽、其他运营商的用户卡插入标识为
  • p. 93/111
   国际漫游功能 93 基本功能 拨打电话 (仅适用于中国电信手机卡) 当您在进行国际漫游时,可按如下方式进行拨号: 所拨打目的 号码 拨号方式 拨打类别 示例 例 CDMA 用户 漫游至美国 (C2G) 拨打中国内地的移动电话 国际接入码-86-国内移动用户号码 拨打北京 189手机 + 86 189 XXXXXXXX 拨打中国内地的固定电话 国际接入码-86-地区代码-用户号码 拨打上海固定电话 +86 21 6650XXXX 拨打漫游当地电话 以当地拨号方式为准,通常情况下直拨被叫号码 拨打漫游地以外的国际电话
  • p. 94/111
   国际漫游功能 94 发送短信 (仅适用于中国电信手机卡) 当您在进行国际漫游时,可按如下方式编辑短信以发送: 发送方向 发送方式 例如 CDMA 用户漫游到美国 发送至中国大陆手机 直接输入手机号码 发送至北京 189 手机 189 ******** 发送至当地手机或其他国家和地区手机 00-国家或地区代码-用户号码 发送至美国手机 001 ********** 发送至香港手机 00852 ******** 上网 (仅适用于中国电信手机卡) 当您在进行国际漫游时,如果需要访问互联网或者移动互联网应用,需要开启数据连接,并选择正确的接入点,具体操作如下:
  • p. 95/111
   国际漫游功能 95 检查接入点设置 • 本手机在数据漫游时应选择CTNET连接方式,您可以通过状态栏下拉菜单查看 当前使用的接入点,如果不一致需要通过状态栏下拉快捷方式等进行修改,否则您可能无法正常使用数据漫游业务。 • 如果漫游状态下手机没有提供有效的接入点,您需要进入设定 → 更多网络 → 移动网络 → 接入点名称→ ,手动添加接入点 CTNET,接入点具体参数可参考编辑接入点界面: 用户填写的内容中,除了名称可以随意填写外,其他必须按照如下图示填写。
  • p. 96/111
   国际漫游功能 96
  • p. 97/111
   国际漫游功能 97 系统状态栏信号图标说明 • 在国内插入双卡且均有信号时,网标识如下图所示:[ / ]。 • 出国漫游后,双卡均有信号且业务可用时网络标识如下图所示:[ / ]。 国际漫游菜单 国际漫游菜单进入方式 您可以通过 设定 → 国际漫游设置菜单进入国际漫游菜单,也可以通过应用程序列 表里的 国际漫游设置图标直接进入。如下图所示:[ ]。
  • p. 98/111
   国际漫游功能 98 网络模式手动选择 (仅适用于中国电信手机卡) 本条目仅供专业用户参考,非专业用户不建议更改网络选择模式。 手机默认选网方式为自动选网模式,一般情况下,您无需手动干预。在中国大陆和澳门之外的其他地区,若确有需要,您可以对手机进行手动选网,无特别需求建议您按照默认的自动选网模式。您可以通过 国际漫游设置 → 手动选网菜单更改网络 模式。如下图所示: • 选网模式说明: – GSM网络选择:当您点击该选项后,开启 GSM 网络搜索,搜索结束后,会 列出当前网络下可供选择的 GSM 网络运营商供您选择。
  • p. 99/111
   国际漫游功能 99 GSM 手动选网 如果您的手机工作在 GSM 模式下,可尝试操作 国际漫游设置 → 卡槽一 → 手动选 网 → GSM网络选择菜单选项,系统将列出当前网络环境下可供选择的 GSM 网络,您可以尝试选择列表中的任一网络。如下图所示:
  • p. 100/111
   国际漫游功能 100 使用技巧 **133拨号方式 (仅适用于中国电信手机卡) 当您在 GSM 网络的大部分国家和地区漫游时,如需拨打中国大陆的电话,可使用 **133拨号方式,就可以将主叫拨打变为被叫接听,按照更为便宜的漫游接听资费和中国大陆通话。具体方式为: 拨号 • 拨打国内手机: **133*86被叫号码# (示例:拨打国内用户 1898888xxxx,拨 号方式为: **133*861898888xxxx#); • 拨打国内固定电话:**133*86 区号被叫号码# (示例:拨打北京固定电话
  • p. 101/111
   国际漫游功能 101 锁屏界面双时钟 当您漫游到境外时,终端在锁屏界面将自动显示双时钟,包括北京时间和手机的系统时间 (通常情况下为漫游地当地时间),如图所示:
  • p. 102/111
   国际漫游功能 102 时区推荐 如果您漫游到境外,落地开机后注册到非 CDMA 网络,并且所在的国家具有多个时区,终端会自动弹出时区推荐菜单,供您选择参考时间,经确认后系统时区会依据您的选择进行更新。如图所示:您也可以进入相应的时区推荐菜单 (“ 设定-日期和时间-时区推荐”) 进行再次选 择。 此选项仅当卡槽一使用 GSM 模式时显示。
  • p. 103/111
   103 故障排除 联系三星服务中心前,请尝试以下解决办法。某些情形可能不适用于您的设备。 开启或使用设备时,设备提示您输入以下代码之一: • 密码:如果启动了设备锁定功能,则必须输入为设备设置的密码。• PIN:第一次使用设备或者启用 PIN 要求时,必须输入随 UIM 或 SIM 卡提供的 PIN 码。使用锁定 SIM 卡功能表可关闭该功能。 • PUK:UIM 或 SIM 卡被锁定,通常是连续几次输入错误的 PIN 码所致。如欲 解锁,必须输入服务提供商提供的 PUK 码。 • PIN2:访问要求
  • p. 104/111
   故障排除 104 触摸屏反应缓慢或不正确 • 如果为触摸屏装上保护盖或可选的配件,触摸屏可能无法正常工作。• 如果在触摸屏幕时佩戴手套、手不干净,或者用尖利物体或指尖点击屏幕,触 摸屏可能会发生故障。 • 触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。• 重新启动设备以清除任何暂时性软件错误。• 确保设备软件已升级到最新版本。• 如果触摸屏受到刮擦或损坏,请联系三星服务中心。 设备冻结或存在严重错误 如果设备死机或挂起,可能需要关闭应用程序或重新插入电池并重启设备才能恢复正常。如果设备被冻结或反应缓慢,同时按住电源键和下音量键超过
  • p. 105/111
   故障排除 105 通话时出现回音 按下音量键调整音量或移至另一区域。 蜂窝网络或互联网经常断线或音质很差 • 确保未挡住设备的内置天线。• 当您位于信号较弱或接收不良的地方时,设备可能无法接收信号。由于服务提 供商的基站问题,您可能遇到连接故障。请移至其他地方后再试。 • 在移动中使用设备时,由于服务提供商网络的问题,可能会禁用无线网络服 务。 电池图标为空 电池电量不足。为电池充电或更换电池。 电池未正常充电 (适用于三星许可的充电器) • 确保充电器正确连接。• 如果电池电极不干净,电池可能无法正常充电或设备可能关闭。擦拭金色触点
  • p. 106/111
   故障排除 106 设备摸上去很热 当使用耗电量大的应用程序或长时间在设备上使用应用程序,设备摸上去就会很热。这属于正常情况,不会影响设备的使用寿命或性能。 启动照相机时出现错误信息 设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持照相机应用。如果启动照相机时收到错误信息,请尝试以下操作: • 为电池充电或换上充满电的电池。• 将文件传送到电脑或删除设备中的文件,以释放存储空间。• 重新启动设备。如果尝试这些操作后,依然无法正常使用照相机,请联系三星 服务中心。 照片画质比预览效果要差 • 照片的画质可能有所不同,具体取决于周围环境和您使用的摄影技巧。•
  • p. 107/111
   故障排除 107 • 您的设备支持通过本设备拍摄的照片和视频。通过其他设备拍摄的照片和视频 可能无法正常工作。 • 您的设备支持由网络服务提供商或其他服务提供商授权的多媒体文件。互联网 上传播的某些内容,例如铃声、视频或墙纸可能无法正常工作。 找不到另一个蓝牙设备 • 确保本设备已启动蓝牙无线功能。• 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能。• 确保设备和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 m) 之内。 如果以上方法仍无法解决问题,请联系三星服务中心。 将设备连接到电脑时未建立连接 • 确保所用的
  • p. 108/111
   故障排除 108 设备中存储的数据丢失 务必对设备中存储的所有重要数据进行备份。否则,如果数据损坏或丢失,您将无法恢复数据。对于因设备中存储的数据丢失所造成的损害,三星概不负责。 机壳外围的小缝隙 • 此缝隙为制造工艺所需,且部件可能会发生轻微颤动或振动。• 随着时间的推移,部件间的摩擦可能会使此缝隙稍微扩大。
  • p. 109/111
   109 通知 产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量 部件名称 有毒有害物质或元素 铅 (Pb) 汞 (Hg) 镉 (Cd) 六价铬 (Cr 6+ ) 多溴联苯 (PBB) 多溴二苯醚 (PBDE) 印刷电路板组件 X O O O O O 塑料 O O O O O O 金属 X O O O O O 电池 X O O O O O 附件 X O O O O O O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求 以下。 X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出
  • p. 110/111
   ▇ 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.424 W/kg,符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。 ▇ 天津三星通信技术有限公司 地址:天津市西青区微电子工业区微五路 9 号 (邮编:300385) ▇ 惠州三星电子有限公司 地址:广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道仲恺六路 256 号 (邮编:516029)
  • p. 111/111
   版权 版权 © 2014 Samsung Electronics 本说明书受国际版权法保护。未经 Samsung Electronics 事先书面许可,不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容,包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。 商标 • SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。• Bluetooth ® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。 • 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。
 

© 2012–2020, pdfshouce.com
版权所有。